alts càrrecs

 • Daría Terradez Salom

 • Directora General de Relacions amb la Unió Europea i l´Estat
 • Data de nomenament: 06/09/2016 DOCV
 • C/ Dels Cavallers, 9. Palau de Castellfort. 46001. València
 • dgrue@gva.es
 • 963 868 158

Agenda

Agenda gener
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
 • La Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, dependent de la Delegació del Consell per a la Unió Europea i Relacions Externes, exerceix les funcions en matèria de relacions del Consell amb els organismes de la Unió Europea i organitzacions interregionals i internacionals, les funcions de la delegació de la Comunitat Valenciana a Brussel·les i les relacions amb l'administració general de l'Estat i comunitats autònomes.

 • En especial, té atribuïdes les competències següents:

 • a) Suport al president de la Generalitat en l'execució de l'acció exterior i, en especial, en les relacions amb la Unió Europea.

 • b) Establiment de les vies per a facilitar als agents i als representants socials i institucionals valencians la relació amb les institucions i òrgans de la Unió Europea, així com amb entitats de l'exterior, organitzacions interregionals i organitzacions internacionals.

 • c) Assessorament en les relacions ordinàries amb l'Administració de l'Estat i de les altres comunitats autònomes.

 • d) Desenvolupament i intervenció, si és procedent, en les iniciatives de col·laboració amb l'Estat o amb les altres comunitats autònomes.

 • e) Intermediació entre l'Estat i els diferents departaments del Consell en els procediments de defensa de les competències de la Generalitat, a través de la participació en els organismes que corresponga.

 • f) Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 57.423,21 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 57.423,21 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos