alts càrrecs

 • Daría Terradez Salom

 • Directora General de Relacions amb la Unió Europea i l´Estat
 • Data de nomenament: 06/09/2016 DOCV
 • C/ Dels Cavallers, 9. Palau de Castellfort. 46001. València
 • dgrue@gva.es
 • 963 868 158

Agenda

Agenda juliol
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, dependent de la Delegació del Consell per a la Unió Europea i Relacions Externes, exerceix les funcions en matèria de relacions del Consell amb els organismes de la Unió Europea i organitzacions interregionals i internacionals, les funcions de la delegació de la Comunitat Valenciana a Brussel·les i les relacions amb l'administració general de l'Estat i comunitats autònomes.

En especial, té atribuïdes les competències següents:

 • Suport al president de la Generalitat en l'execució de l'acció exterior i, en especial, en les relacions amb la Unió Europea.
 • Establiment de les vies per a facilitar als agents i als representants socials i institucionals valencians la relació amb les institucions i òrgans de la Unió Europea, així com amb entitats de l'exterior, organitzacions interregionals i organitzacions internacionals.
 • Assessorament en les relacions ordinàries amb l'Administració de l'Estat i de les altres comunitats autònomes.
 • Desenvolupament i intervenció, si és procedent, en les iniciatives de col·laboració amb l'Estat o amb les altres comunitats autònomes.
 • Intermediació entre l'Estat i els diferents departaments del Consell en els procediments de defensa de les competències de la Generalitat, a través de la participació en els organismes que corresponga.
 • Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 58.787,70 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA INCLIVA INVESTIGACIÓN MÉDICA AUXILIAR ADMINISTRATIVA 16/01/2012 13/07/2015 NO
AYUNTAMIENTO DE BETERA Administración local CONCEJAL DELEGADA 20/07/2015 01/09/2016 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSEJO DE CENTROS VALENCIANOS EN EL EXTERIOR (CEVEX) Vocal suplente VOCAL SUPLENTE 06/09/2016 Pública
CONSORCIO CASA DEL MEDITERRÁNEO Casa Mediteráneo forma parte de la red de diplomacia pública del Gobierno de España orientada a la cooperación política y económica, al diálogo intercultural, al mutuo conocimiento y al fortalecimiento de los lazos entre sociedades civiles en los distintos ámbitos geográficos en los que actúan. VOCAL DEL CONSEJO RECTOR 06/09/2016 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA Decreto 175/2012, de 30 de noviembre. Artículo 3. VOCAL 06/09/2016 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL DESARROLLO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA Y DE IMPULSO Y CONSOLIDACIÓN DEL MODELO VALENCIANO DE AUTOGOBIERNO COMISIÓN PENDIENTE DE CONSTITUCIÓN VOCAL 06/09/2016 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 213.926,89 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 12.332,68 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 39.387,40 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
CREDITO HIPOTECARIO BANCO SANTANDER 123.421,03 €
Total: 123.421,03 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 3.000,00 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 51.543,70 €
cargando datos