alts càrrecs

 • Antonio Torres Salvador

 • Director General de Relacions amb Les Corts
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • Plaça de Nules, 2. 46003. València
 • torres_antsal_a@gva.es
 • 963 424 729

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Relacions amb les Corts exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, respecte al suport tècnic i administratiu a l'Oficina del secretariat del Consell dependent de la vicepresidència, a les relacions amb les Corts, al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, a les publicacions de la Generalitat, al Registre d'Òrgans Col·legiats i al Registre de Convenis de la Generalitat.

En especial, té atribuïdes les competències següents:

 • Suport tècnic i administratiu a l'Oficina del Secretariat del Consell, suport administratiu de les reunions del Consell la revisió i tramitació dels documents destinats a la seua inserció en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
 • Comunicació entre el Consell i les Corts i l'assistència continuada en les matèries d'índole parlamentària.
 • Coordinació i autorització tècnica de les publicacions de les distintes conselleries i organismes, institucions i entitats que en depenguen que integren el fons editorial de la Generalitat i, en particular, l'edició del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
 • Coordinació de les unitats administratives que incideixen en l'acció política, legislativa i administrativa del Consell.
 • Gestió del Registre de Convenis i del Registre d'Òrgans Col·legiats.
 • Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 7.791,94 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 66.579,64 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Corts valencianes CORTS Diputat 01/05/2013 08/07/2015 SI
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
JUNTA DE SÍNDICS DE LES CORTS Miembro 08/07/2015
COMISIÓN I. DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Vocal 01/06/2016
COMISIÓN SUBSECRETARIOS Y SECRETARIOS AUTONÓMICOS SECRETARIO 08/07/2015 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant 45.837,00 €
Ple domini 100 Altres immobles urbans Alicante/Alacant 4.571,00 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant 14.567,00 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Alicante/Alacant 3.909,55 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 34.567,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 147.906,00 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 694,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 6.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRÉSTAMO HIPOTECARIO BANCAJA 50% 20.850,00 €
Total: 20.850,00 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 59.049,69 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 37,64 €
Dividends i rendiments per la participació en fons propis d'entitats 2.137,13 €
Suma de rendiments reduïts del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l'estalvi 1.999,13 €
Suma de guanys patrimonials (B.I. estalvi) 112,33 €
Suma de rendiments reduïts del capital immobiliari 1.149,40 €
cargando datos