alts càrrecs

 • Arcadi España García

 • Director del Gabinet del President de la Generalitat
 • Data de nomenament: 02/07/2015 DOCV
 • C/ Dels Cavallers, 2. 46001. València
 • directorgabinet.president@gva.es
 • 963 424 624

Agenda

Agenda gener
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
 • El Gabinet del President, sota la direcció del director o de la directora del Gabinet, és l'òrgan de suport a la Presidència de la Generalitat que té assignades funcions d'assessorament al president, impuls de l'acció interdepartamental del Consell, programació i desenvolupament dels actes del president, coordinació de la seua agenda institucional, i de la dels integrants del Consell i dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat, direcció del protocol dels actes de caràcter representatiu, i elaboració d'informes tècnics i polítics.

 • En especial, li competeix el següent:

 • a) Preparació, per al president de la Generalitat, de la informació política i tècnica que resulte necessària per a l'exercici de les seues competències.

 • b) Assessorament al president de la Generalitat en aquells assumptes i matèries que aquest dispose.

 • c) Coordinació de totes aquelles unitats, tant de la mateixa Presidència com de les conselleries, als efectes d'elaborar la informació política i tècnica necessària per a l'assessorament al president.

 • d) Coordinació de l'organització dels actes institucionals més representatius de la Comunitat Valenciana.

 • e) Manteniment de les relacions amb les institucions que afecten els interessos de la Comunitat Valenciana.

 • f) Impuls del contacte institucional i la coordinació de les actuacions que se'n deriven.

 • g) Qualssevol altres funcions que li atribuïsca la vigent legislació o se li assignen reglamentàriament.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 59.698,74 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.357,83 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 68.056,57 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos