alts càrrecs

 • Francisco Rodríguez Mulero

 • Secretari Autonòmic d´Agricultura i Desenvolupament Rural i Director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària
 • Data de nomenament: 06/07/2015 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre, Edif. B0-2ª Planta. 46018. València
 • rodriguez_framul@gva.es
 • 961 247 095

Agenda

 • En qualitat de titular de la Secretaria Autonòmica d'Agricultura i Desenvolupament Rural ostenta les següents competències:

 • La Secretaria Autonòmica d'Agricultura i Desenvolupament Rural és l'òrgan a què correspon exercir les funcions establides en l'article 68 de la Llei del Consell en matèria de foment i garantia agrària, política agrària comuna, desenvolupament rural, investigació i innovació agroalimentària, programes operatius, cadena agroalimentària, producció i comercialització agrària, indústria alimentària, cooperativisme agrari, ramaderia, silvicultura, pesca i aqüicultura, ordenació del sector pesquer i programes operatius en aquest àmbit, així com protecció, qualitat, innovació i tecnologia agroalimentària.

 • En concret, assumeix les funcions executives següents: impulsar i coordinar els programes i executar els projectes que exerceixen els centres directius que estan sota la seua dependència, controlant i supervisant el compliment dels seus objectius; resoldre els recursos que s'interposen contra les resolucions dels centres directius que estan sota la seua dependència i els actes dels quals no esgoten la via administrativa, i qualsevol altra que li atribuïsca la legislació vigent o se li assigne reglamentàriament.

 • L'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària s'adscriu a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, a través de la Secretaria Autonòmica d'Agricultura i Desenvolupament Rural. La direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària correspon a la persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria d'agricultura, sota la direcció superior del conseller o la consellera.

 • Així mateix, s'adscriu a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, a través de la Secretaria Autonòmica d'Agricultura i Desenvolupament Rural, l'Observatori de Preus dels Productes Agroalimentaris de la Comunitat Valenciana, com a òrgan col•legiat amb funcions d'informació, consulta, assessorament, proposta i estudi en matèria de preus dels aliments.

 • En qualitat de titular de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària ostenta les competències següents:

 • El Programa de Desenrotllament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 és l'instrument de planificació de les actuacions de la Generalitat Valenciana en matèria de política de desenrotllament rural.

 • L'objectiu final que es pretén aconseguir amb l'execució del Programa és la millora de la qualitat de vida dels habitants del medi rural valencià en el marc d'un model social i mediambiental sostenible.

 • Els objectius intermedis per a aconseguir este objectiu final són els següents:

 • Foment de la competitivitat de les exportacions agràries.

 • Suport al sector forestal i ple aprofitament del seu potencial des d'una perspectiva multifuncional (econòmica, social i mediambiental).

 • Protecció dels recursos naturals i control de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle.

 • Diversificació de l'activitat econòmica de les zones rurals i suport a la iniciativa Leader.

 • El Programa de Desenrotllament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 està cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural (FEADER), l'Administració General de l'Estat i la Generalitat Valenciana.

 • El Programa ha sigut elaborat sota la direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en qualitat d'Autoritat de Gestió del Programa, i va ser aprovat per Decisió d'execució de la Comissió Europea de 28 de juliol de 2015.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 59.698,74 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 5.353,97 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 65.052,71 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

  Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural/ AVFGA Llista completa d'obsequis

  18/12/2017

  Botella Sadurni Noia

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Do.Cava

  Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

  Destinació: Secretari autonómic

  18/12/2017

  Ensaimades de Mallorca

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa G.A. Torres

  Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

  Destinació: Secretari Autonómic

  18/12/2017

  Caixa de Taronges

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cooperativa Canso

  Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

  Destinació: Secretari Autonómic

  15/12/2017

  llibre "Perú Milerani"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: mpresa OHL

  Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

  Destinació: Secretari Autonómic

  14/12/2017

  Caixa de Torrons

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: CR.JIJONA

  Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

  Destinació: Secretari autonómic

  13/12/2017

  sistella de fruites i verdures ecològiques

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ecologicval

  Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

  Destinació: Secretari Autonómic

  12/12/2017

  planta Nadalenca

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: asfplant

  Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

  Destinació: Secretaria autonòmica

  23/12/2016

  varietat d'arrossos artesans i botelles cervesa

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mediterránea Quality

  Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

  Destinació: particular

  23/12/2016

  1 botella de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bocopa

  Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

  Destinació: particular

  23/12/2016

  peluix, piruletes, globus i calendari

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Tecnidex

  Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

  Destinació: particular

  23/12/2016

  calendari, 2 botelles de vi i una funda guarda roba

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Anecoop

  Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

  Destinació: particular

  23/12/2016

  3 botelles de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: DO Alacant

  Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

  Destinació: particular

  22/12/2016

  2 botelles de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cooperativa Baronía de Turís

  Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

  Destinació: particular

  22/12/2016

  3 botelles d'oli

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: agrisanz

  Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

  Destinació: particular

  22/12/2016

  3 botelles de vi, fruita i verdura variada (3 pomes, 1 pera, 1 magrana, 1 porro, 1 api, 1 borsa carlotes, raïm

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Unió Regants del Vinalopó

  Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

  Destinació: particular

  21/12/2016

  1 quilo d'arròs

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asaja

  Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

  Destinació: particular

  21/12/2016

  2 botelles de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: cellers Utielanes

  Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

  Destinació: particular

  19/12/2016

  ensaimadas

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empreses innovadores de la garrofa (*EIG)

  Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

  Destinació: se tiraron en recepción por estar en mal estado

  16/12/2016

  Planta de Nadal

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASFPLANT

  Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

  Destinació: particular

  14/07/2016

  Llibre: Llaurar terra nova Història del regadiu a Callosa d'en Sarrià

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat General de Regants i Usuaris de Callosa D'En Sarrià

  Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

  Destinació: Consellería d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

  13/07/2016

  Llibre: Vins, olis, caves i cerveses ecològiques de la Comunitat Valenciana

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: La Unió

  Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

  Destinació: Consellería d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

  11/07/2016

  lliure Guia de les bones pràctiques en gestió agrària II

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Tragsa

  Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

  Destinació: Conselleria d'Agricultura, Medi ambient Canvie Climàtic i Desenvolupament Rural

  22/06/2016

  caixa de vacores

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Frutas J. Molina,. (Albatera)

  Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

  Destinació: Secretari Autonómiv

  13/06/2016

  llibre--"El Libro Verde de la Viña del Cava"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: consell Regulador de la DOP Cava-

  Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

  Destinació: biblioteca de la S.A.

  10/05/2016

  figura de porcellana

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: AVA

  Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

  Destinació: Particular

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos