alts càrrecs

 • José María Vidal Beltrán

 • Secretari Autonòmic de Comunicació
 • Data de nomenament: 19/10/2015 DOCV
 • C/ Dels Cavallers, 2. 46001. València
 • jmvidal@gva.es
 • 963 424 613

Agenda

Agenda gener
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
 • La Secretaria Autonòmica de Comunicació assumeix les funcions que li atribueix l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de política informativa, comunicació institucional de la Generalitat i relació amb els mitjans de comunicació social, així com intervenció administrativa en matèria de ràdio i televisió de competència de la Comunitat Valenciana.

 • En especial, li corresponen les competències següents:

 • a) Planificació de l'activitat informativa del president de la Generalitat.

 • b) Direcció de la política informativa del Consell.

 • c) Direcció i coordinació de l'activitat informativa de l'Administració de la Generalitat.

 • d) Promoció i imatge institucional de la Generalitat.

 • e) Direcció i coordinació dels gabinets de premsa de les conselleries, així com dels recursos humans que realitzen funcions de comunicació en unitats adscrites a altres conselleries.

 • f) Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

 • Per a l'exercici de les esmentades funcions, dependran orgànicament i funcionalment d'aquesta els funcionaris del cos tècnic de comunicació i relacions informatives de l'Administració de la Generalitat, sense perjuí de l'òrgan administratiu on presten els seus serveis, segons les necessitats d'aquests. A més, a la Secretaria Autonòmica de Comunicació li competeix la superior coordinació dels departaments amb funcions de comunicació i relacions informatives de les entitats del sector públic autonòmic.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 59.698,74 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 5.268,69 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.967,43 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

  Secretari Autonòmic de Comunicació Llista completa d'obsequis

  13/12/2018

  1 botella de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: BOLUDA CORPORACIÓ MARÍTIMA

  Destinatari de l'obsequi: JOSE MARÍA VIDAL BELTRÁN

  Destinació: DESPATX

  11/06/2018

  3 LLIBRES

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA

  Destinatari de l'obsequi: JOSE MARÍA VIDAL BELTRÁN

  Destinació: DESPATX

  22/12/2017

  1 BOTELLA CAVA

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: BOLUDA CORPORACIÓ MARÍTIMA

  Destinatari de l'obsequi: JOSE MARÍA VIDAL BELTRÁN

  Destinació: DESPATX

  03/10/2017

  3 LLIBRES

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: ANUARIS CULTURALS

  Destinatari de l'obsequi: JOSE MARÍA VIDAL BELTRÁN

  Destinació: DESPATX

  22/12/2016

  1 BOTELLA DE VI

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: BOLUDA CORPORACION MARITIMA

  Destinatari de l'obsequi: JOSE MARÍA VIDAL BELTRÁN

  Destinació: DESPATX

  22/12/2016

  1 BOTELLA DE VI

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: MEC MEDITERRANEA S.A.

  Destinatari de l'obsequi: JOSE MARÍA VIDAL BELTRÁN

  Destinació: DESPATX

  22/12/2016

  PELUIX

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: TECNIDEX

  Destinatari de l'obsequi: JOSE MARÍA VIDAL BELTRÁN

  Destinació: DESPATX

  23/12/2015

  1 CAIXA DE VINS( 3 BOTELLES)

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

  Destinatari de l'obsequi: JOSE MARÍA VIDAL BELTRÁN

  Destinació: DESPATX

  23/12/2015

  2 LLIBRES

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

  Destinatari de l'obsequi: JOSE MARÍA VIDAL BELTRÁN

  Destinació: DESPATX

  23/12/2015

  COIXI

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: TECNIDEX

  Destinatari de l'obsequi: JOSE MARÍA VIDAL BELTRÁN

  Destinació: DESPATX

  23/12/2015

  11 DVD ( DOCUMENTALS)

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

  Destinatari de l'obsequi: JOSE MARÍA VIDAL BELTRÁN

  Destinació: DESPATX

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSITAT VALÈNCIA ACTIVIDAD DOCENTE Professor Titular. Director Departament Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració 18/10/2015 SI
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comissió Interdepartamental d'Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea Vocal 19/10/2015
Alt Consell Consultiu de Radiodifusió, Televisió i Altres Mitjans de Comunicació (ACC-RTV) President 19/10/2015 23/03/2017
Comissió Interdepartamental d'Inmigració Vocal 19/10/2015
Comissió Interdepartamental per a la Coordinació, Suport i Seguiment del Procés Electoral a Les Corts Vocal 19/10/2015

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 0,00 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 0,00 €
Ple domini 50 Vivendes Madrid 0,00 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló 0,00 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Castellón/Castelló 0,00 €
Ple domini 50 Vivendes Castellón/Castelló 0,00 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 0,00 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 0,00 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 34.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA 126.000,00 €
Total: 126.000,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
BANKIA 20.000,00 €
Total: 20.000,00 €
Descripció Import
Rendiments del treball 61.515,31 €
Dividends i rendiments per la participació en fons propis d'entitats 2,57 €
Rendiment net reduït 2,57 €
Guanys patrimonials (base imposable estalvi) 58,58 €
Rendiments del capital immobiliari 2.015,46 €
cargando datos