alts càrrecs

 • José María Vidal Beltrán

 • Secretari Autonòmic de Comunicació
 • Data de nomenament: 19/10/2015 DOCV
 • C/ Dels Cavallers, 2. 46001. València
 • jmvidal@gva.es
 • 963 424 613

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Secretaria Autonòmica de Comunicació assumeix les funcions que li atribueix l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de política informativa, comunicació institucional de la Generalitat i relació amb els mitjans de comunicació social, així com intervenció administrativa en matèria de ràdio i televisió de competència de la Comunitat Valenciana.

En especial, li corresponen les competències següents:

 • Planificació de l'activitat informativa del president de la Generalitat.
 • Direcció de la política informativa del Consell.
 • Direcció i coordinació de l'activitat informativa de l'Administració de la Generalitat.
 • Promoció i imatge institucional de la Generalitat.
 • Direcció i coordinació dels gabinets de premsa de les conselleries, així com dels recursos humans que realitzen funcions de comunicació en unitats adscrites a altres conselleries.
 • Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Per a l'exercici de les esmentades funcions, dependran orgànicament i funcionalment d'aquesta els funcionaris del cos tècnic de comunicació i relacions informatives de l'Administració de la Generalitat, sense perjuí de l'òrgan administratiu on presten els seus serveis, segons les necessitats d'aquests. A més, a la Secretaria Autonòmica de Comunicació li competeix la superior coordinació dels departaments amb funcions de comunicació i relacions informatives de les entitats del sector públic autonòmic.

Secretari Autonòmic de Comunicació Llista completa d'obsequis

01/05/2019 - 03/05/2019

Màlaga.- Conferència ibèrica de Consells Audiovisuals

Costs
 • Allotjament
  259,00 €
 • Manutenció
  88,50 €
 • Transport
  267,40 €
 • Total 614,90 €
01/04/2019

Benicarló i Vinaròs (Castelló). Reunións amb càrrecs Administració i mitjans comunicació locals

Costs
 • Manutenció
  13,00 €
 • Transport
  30,20 €
 • Total 43,20 €
27/09/2018

Madrid.-Reunió Ministeri Política Territorial i Funció Pública

Costs
 • Manutenció
  21,00 €
 • Transport
  128,60 €
 • Total 149,60 €
05/09/2018

Madrid.-Reunió D.Gral. Telecomunicacions i Tecnologies Informació

Costs
 • Manutenció
  4,80 €
 • Transport
  159,30 €
 • Total 163,30 €
22/06/2018

Reunió Ministeri.-Madrid

Costs
 • Manutenció
  15,25 €
 • Transport
  144,65 €
 • Total 159,90 €
31/07/2017

Barcelona.-Firma Conveni Universitat Elx i Mediapro

Costs
 • Manutenció
  3,70 €
 • Transport
  72,60 €
 • Total 76,30 €
29/05/2017 - 30/05/2017

II Jornada Cooperació Autoritats Audiovisuals. CNMC (Madrid)

Costs
 • Allotjament
  117,54 €
 • Manutenció
  2,50 €
 • Transport
  129,10 €
 • Total 249,14 €
01/03/2017 - 02/03/2017

Reunió D.Gral.Comunicació Social Junta Andalucia (Sevilla)

Costs
 • Allotjament
  89,69 €
 • Manutenció
  38,89 €
 • Transport
  36,78 €
 • Total 165,36 €
01/03/2017

Reunió Comissió Bilateral Cooperació Administració Estat-Generalitat (Madrid)

Costs
 • Manutenció
  24,70 €
 • Transport
  190,78 €
 • Total 215,48 €
10/01/2017 - 11/01/2017

Audiencia Nacional.- Juí Ero RTVV

Costs
 • Allotjament
  98,10 €
 • Manutenció
  35,13 €
 • Transport
  147,80 €
 • Total 281,03 €
23/11/2016

Jornada C.N.Mercats i la Competència.-AUTOCONTROL Lliurament Premis elEconomista.- La nit de l'Economia (Madrid)

Costs
 • Manutenció
  6,00 €
 • Transport
  200,65 €
 • Total 206,65 €
14/11/2016

Madrid.-Reunió Federació Organismes Ràdios i Televisió autonòmics

Costs
 • Manutenció
  8,65 €
 • Transport
  153,96 €
 • Total 162,61 €
05/10/2016

Madrid.- Acompanya al President acte "Per un finançament just" Circulo Bellas Artes

Costs
 • Manutenció
  8,60 €
 • Transport
  134,41 €
 • Total 143,01 €
20/06/2016 - 21/06/2016

Madrid.-Jornada Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Reunió Direcció General de Telecomunicacions (Secretaria Estat Telecomunicacions)

Costs
 • Allotjament
  99,25 €
 • Manutenció
  30,00 €
 • Transport
  213,16 €
 • Total 342,41 €
02/06/2016

Madrid.-Reunió directius Federació Organismes Ràdio i Televisió Autonòmics (FORTA)

Costs
 • Manutenció
  17,70 €
 • Transport
  162,76 €
 • Total 180,46 €
10/05/2016

Barcelona.-Reunió Generalitat, Corporació Catalana Mitjans Audiovisuals

Costs
 • Manutenció
  18,40 €
 • Transport
  109,40 €
 • Total 127,80 €
05/05/2016

Assisteix acompanyant al MHP sopar 40 aniversari "El Pais", lliurament Premis Ortega y Gasset periodisme 2016 (Madrid)

Costs
 • Transport
  78,20 €
 • Total 78,20 €
14/03/2016

Barcelona.-Reunió amb alts càrrecs Generalitat Catalunya

Costs
 • Manutenció
  12,30 €
 • Transport
  91,30 €
 • Total 103,60 €
04/02/2016

Reunió Secretària d'Estat Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació (Madrid)

Acompanyant/s
 • Subdirector Gral. de Relaciones Informativas y Promoción Institucional
Costs
 • Manutenció
  6,00 €
 • Transport
  283,00 €
 • Total 289,00 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 61.117,08 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 5.394,42 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 66.511,50 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Secretari Autonòmic de Comunicació Llista completa d'obsequis

13/12/2018

1 botella de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: BOLUDA CORPORACIÓ MARÍTIMA

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARÍA VIDAL BELTRÁN

Destinació: DESPATX

11/06/2018

3 LLIBRES

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARÍA VIDAL BELTRÁN

Destinació: DESPATX

22/12/2017

1 BOTELLA CAVA

Entitat/Persona que fa l'obsequi: BOLUDA CORPORACIÓ MARÍTIMA

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARÍA VIDAL BELTRÁN

Destinació: DESPATX

03/10/2017

3 LLIBRES

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ANUARIS CULTURALS

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARÍA VIDAL BELTRÁN

Destinació: DESPATX

22/12/2016

1 BOTELLA DE VI

Entitat/Persona que fa l'obsequi: BOLUDA CORPORACION MARITIMA

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARÍA VIDAL BELTRÁN

Destinació: DESPATX

22/12/2016

1 BOTELLA DE VI

Entitat/Persona que fa l'obsequi: MEC MEDITERRANEA S.A.

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARÍA VIDAL BELTRÁN

Destinació: DESPATX

22/12/2016

PELUIX

Entitat/Persona que fa l'obsequi: TECNIDEX

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARÍA VIDAL BELTRÁN

Destinació: DESPATX

23/12/2015

1 CAIXA DE VINS( 3 BOTELLES)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARÍA VIDAL BELTRÁN

Destinació: DESPATX

23/12/2015

2 LLIBRES

Entitat/Persona que fa l'obsequi: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARÍA VIDAL BELTRÁN

Destinació: DESPATX

23/12/2015

COIXI

Entitat/Persona que fa l'obsequi: TECNIDEX

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARÍA VIDAL BELTRÁN

Destinació: DESPATX

23/12/2015

11 DVD ( DOCUMENTALS)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARÍA VIDAL BELTRÁN

Destinació: DESPATX

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSITAT VALÈNCIA ACTIVIDAD DOCENTE Professor Titular. Director Departament Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració 18/10/2015 SI
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comissió Interdepartamental d'Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea Vocal 19/10/2015
Alt Consell Consultiu de Radiodifusió, Televisió i Altres Mitjans de Comunicació (ACC-RTV) President 19/10/2015 23/03/2017
Comissió Interdepartamental d'Inmigració Vocal 19/10/2015
Comissió Interdepartamental per a la Coordinació, Suport i Seguiment del Procés Electoral a Les Corts Vocal 19/10/2015

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 0,00 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 0,00 €
Ple domini 50 Vivendes Madrid 0,00 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló 0,00 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Castellón/Castelló 0,00 €
Ple domini 50 Vivendes Castellón/Castelló 0,00 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 0,00 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 0,00 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 34.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA 126.000,00 €
Total: 126.000,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
BANKIA 20.000,00 €
Total: 20.000,00 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 61.515,31 €
Dividends i rendiments per la participació en fons propis d'entitats 2,57 €
Suma de rendiments reduïts del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l'estalvi 2,57 €
Suma de guanys patrimonials (B.I. estalvi) 58,58 €
Suma de rendiments reduïts del capital immobiliari 2.015,46 €
cargando datos