alts càrrecs

 • Andreu Ferrer Bautistà

 • Secretari Autonòmic de Presidència
 • Data de nomenament: 06/07/2015 DOCV
 • Plaça de Manises, 2. 46003. València
 • sapresidencia@gva.es
 • 963 424 609

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Secretaria Autonòmica de Presidència exercirà les competències que se li atribueixen en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria d'impuls de l'acció política del Consell, coordinació general de la seua política legislativa, coordinació de les secretàries autonòmiques i de les sotssecretàries, especialment, pel que fa a aquelles actuacions que hagen de sotmetre's a l'aprovació del Consell, secretariat del Consell i relacions amb les Corts, agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat, administració local, relacions amb la Unió Europea i amb l'Administració de l'Estat i de les comunitats autònomes, Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, publicacions de la Generalitat, Registre d'Òrgans Col·legiats i Registre de Convenis de la Generalitat.

Així mateix, exerceix la coordinació dels distints òrgans superiors i àrees adscrites a la Presidència i qualssevol altres funcions que li atribuïsca la vigent legislació o se li assignen reglamentàriament.

Secretari Autonòmic de Presidència Llista completa d'obsequis

05/09/2018

Acompanyar el President a una reunió en el Ministeri de Foment amb el Ministre i el Presiden d'Aragó

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 61.117,08 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.795,04 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 65.912,12 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Secretari Autonòmic de Presidència Llista completa d'obsequis

20/12/2018

1 pak de cerveses Heineken (24 unitats) 1 pak de cerveses Ladrón de Manzanas (24 unitats)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Pablo Mazo Salmerón director regional de Relacions InstitucionaLs de HEINEKEN

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: despatx

19/12/2018

1 botella de vi Cellers FOS

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Boluda Corporation Marítima, S.L.

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: despatx

20/04/2018

2 botelletes de cervesa amb missatge de paper dins. Missatge interior: butlletí relatiu a la labor que duen a terme per un món més sostenible.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Pablo Mazo - cap d'Àrea de Relacions Corporatives de HEINEKEN

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: secretari autonòmic de Presidència

23/03/2018

1 Cinta de color verd per a la monyica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Heineken - Pablo Mazo

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: secretari autonòmic de Presidència

22/12/2017

Una botella de champagne

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicente Boluda - Boluda Corporación Marítima

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: Andreu Ferrer

02/01/2017

agenda 2017

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AEMET - Agencia Estatal de Meteorologia

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: al despatx del secretari autonòmic

02/01/2017

1 botella de vino

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Boluda Corporación Marítima S.L.

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: al despatx del secretari autonòmic

27/12/2015

1 caixa cerveses Heineken (8 unitats) i 1 caixa cerveses Buckler (24 unitats)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Dtor. Regional de Relaciones Inst., Dtor. Tral. Levante, i Dtor. Relaciones Corporativas de HEINEKEN

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: despatx S.A. Presidència

27/12/2015

1 botella de vi FOS

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CORPORACIÓ MARITIMA BOLUDA

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: S.A. Presidència

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos