alts càrrecs

 • Ferran Puchades Vila

 • Secretari Autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 4. 46018. València
 • puchades_fer@gva.es
 • 961 209 175

Agenda

La Secretaria Autonòmica de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, sota la dependència de la persona titular de la conselleria i de conformitat amb allò que disposa l'article 68 de la Llei 5/1983 dirigeix i coordina els centres directius i les unitats administratives integrades en aquests últims, que s'adscriuen sota la seua dependència.

Assumeix les competències que li atribueix l'article 68 de la Llei 5/1983, en matèria d'infraestructures judicials, gestió i formació del personal al servei de l'administració de Justícia, planificació de l'Oficina Judicial, justícia gratuïta, víctimes del delicte, víctimes del terrorisme, col·legis professionals, associacions, fundacions, registres i notariat, unions de fet i mediació, reformes democràtiques, memòria democràtica, relacions amb la professió titulada de gestor administratiu; així com les d'ordenació, selecció, provisió, relacions sindicals i formació del personal al servei de l'administració de la Generalitat.

Li correspon impulsar i coordinar la consecució dels programes i l'execució dels projectes que exercisquen els centres directius i els ens adscrits a la conselleria, en matèria de justícia, funció pública i memòria democràtica, que estiguen sota la seua dependència, controlant i supervisant el compliment dels objectius.

Li correspon així mateix resoldre els recursos que s'interposen contra les resolucions dels centres directius que estiguen sota la seua dependència i els actes de les quals no esgoten la via administrativa.

Secretari Autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Llista completa d'obsequis

29/06/2016

Mesa General d'Administracions Públiques, en el Ministeri d'Hisenda i Administracion Públiques a Madrid

Acompanyant/s
 • Eva Coscollá Directora General de Función Pública
Costs
 • Transport
  249,60 €
 • Total 249,60 €
01/06/2016

Reunió del Ple del Comité Tècnic Estatal de l'Administració Judicial Electrònica (CTEAJE), en la seu del Ministeri de Justícia a Madrid

Acompanyant/s
 • Directora General de Justicia
 • Subdirector General de la Modernización de la Justicia
Costs
 • Manutenció
  32,85 €
 • Transport
  414,91 €
 • Total 447,76 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 59.698,74 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 6.001,59 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 65.700,33 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Secretari Autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Llista completa d'obsequis

15/03/2018

LLIBRE : "Lo que tu nombre tiene de aventura"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: FERRAN PUCHADES VILA

Destinació: Arxiu Secretaria Autonòmica de Justícia

12/03/2018

LLIBRE : "FER LA GUERRA DICCIONARI I TESTIMONIS DELS COMBATENTS DE BENISSA EN LA GUERRA CIVIL (1936-1939)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AJUNTAMENT DE BENISSA

Destinatari de l'obsequi: FERRAN PUCHADES VILA

Destinació: ARXIU SECRETARÍA AUTONÒMICA DE JUSTÍCIA

10/03/2018

Video "Elda Ciudad de acogida"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Elda

Destinatari de l'obsequi: FERRAN PUCHADES VILA

Destinació: Arxiu Secretaria Autonòmica

01/03/2018

LLIBRE "TIEMPO DE SOMBRAS, LA REPRESIÓN EN ALCOI, DESDE LA GUERRA CIVIL A LOS AÑOS 70. ÀNGEL BENEITO FRANCISCO MORENO JOSEP LLUIS SANTONJA

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ELS AUTORS

Destinatari de l'obsequi: FERRAN PUCHADES VILA

Destinació: ARXIU SECRETARÍA AUTONÒMICA DE JUSTÍCIA

15/02/2018

LLIBRE : "Exclosos i transparentats. Del panòptic a la pantalla digital"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: FERRAN PUCHADES VILA

Destinació: Arxiu Secretaria Autonòmica de Justícia

15/02/2018

LLIBRE : "BLANC BREU"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: FERRAN PUCHADES VILA

Destinació: Arxiu Secretaria Autonòmica de Justícia

15/02/2018

LLIBRE "Iconòstasi"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: FERRAN PUCHADES VILA

Destinació: Arxiu Secretaria Autonòmica de Justícia

15/02/2018

LLIBRE: "Molly house"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: FERRAN PUCHADES VILA

Destinació: Arxiu Secretaria Autonòmica de Justícia

16/01/2018

Llibre "UNE CATALOGNE INDÉPENDANTE" Geopolítica europea i Guerra Civil Epanyola (1936-1939) Arnau Gonzàlez i Vilalta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Generalitat de Catalunya

Destinatari de l'obsequi: FERRAN PUCHADES VILA

Destinació: Arxiu Secretaria Autonòmica de Justícia

16/01/2018

LLIBRE : PATUFET EN GUERRA. La il.lusió de la normalitat.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: GENERALITAT DE CATALUNYA

Destinatari de l'obsequi: FERRAN PUCHADES VILA

Destinació: Arxiu de la Secretaria Autonòmica de Justíica

02/01/2018

LLIBRE "TAULA REDONA UNA NOVA RÀDIO TELEVISIÓ PÚBLICA VALENCIANA"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: FERRAN PUCHADES VILA

Destinació: Arxiu Secretaría Autonòmica de Justícia

09/11/2016

2 Botelles de vi 1 Botella d'oli Bodega Nuestra Sra. de las Virtudes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Villena

Destinatari de l'obsequi: FERRAN PUCHADES VILA

Destinació: Particular

21/10/2016

Reproducció metal.lica del Palau de les Arts. Tamany 0,20X0,13

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell General de Col.legis d'Administradors de Finques Col.legiats

Destinatari de l'obsequi: FERRAN PUCHADES VILA

Destinació: Despatx

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos