alts càrrecs

 • Clara Ferrando Estrella

 • Secretària Autonòmica d´Hisenda
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • C/ Palau, 12. 46003. València
 • ferrando_cla@gva.es
 • 961 613 256

Agenda

 • La Secretaria Autonòmica d'Hisenda assumeix les funcions de l'article 68 de la Llei 5/1983 en matèria de política pressupostària, tributària, despesa pública, gestió de tresoreria, modernització de l'administració, certificació i signatura electròniques, joc, i tutela financera de les entitats locals.

 • Sota l'autoritat del conseller o consellera, la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda, assumeix les competències que li atribueix l'article 68 de la Llei 5/1983, dirigeix i coordina els centres directius adscrits sota la seua dependència, així com les unitats administratives integrades, i respon davant el conseller o consellera de la gestió d'aquelles matèries que té atribuïdes i du a terme les competències executives següents:

 • a) Exercir les facultats inherents al sector o activitat de la competència que té encomanada en matèria de política pressupostària, tributària, despesa pública, gestió de tresoreria, modernització de l'Administració, certificació i signatura electrònica, així com de les relatives a matèria de joc i tutela financera de les entitats locals.

 • b) Impulsar i coordinar la consecució dels programes i l'execució dels projectes que duen a terme els centres directius sota la seua dependència, controlant i supervisant el compliment dels objectius que fixe la persona titular de la conselleria.

 • c) Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent, o se li assigne reglamentàriament.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 59.699,89 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 59.699,89 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

  Secretària Autonòmica d'Hisenda Llista completa d'obsequis

  21/12/2018

  Llibre "Alejandro"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Valencià de Cultura

  Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

  Destinació: Despatx Secretaria Autonòmica d'Hisenda

  21/12/2018

  Botella de vi "Sericis cepas viejas"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: RECOLIM Servicios

  Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

  Destinació: Secretaria Autonòmica d'Hisenda

  18/12/2018

  Caixa de Nadal

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Agricultura y Conservas, S.A. (AGRICONSA)

  Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

  Destinació: Despatx de la Secretària Autonòmica d'Hisenda (per a posterior repartiment i/o donació a entitat benèfica)

  18/12/2018

  Planta de llorer

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo TRAGSA

  Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

  Destinació: Despatx Secretària Autonòmica d'Hisenda

  20/06/2018

  CD "Arrels" Capella de Ministrers

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Carles Magraner. Capella de Ministrers

  Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

  Destinació: Despatx Secretària Autonòmica d'Hisenda

  13/06/2018

  Llibre "Chelva, memoria fotográfica"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Chelva

  Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

  Destinació: Despatx Secretària Autonòmica d'Hisenda

  03/01/2018

  Caixa de Nadal

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: AGRICONSA

  Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

  Destinació: Equip Secretaria Autonòmica d'Hisenda

  29/12/2017

  Dues botelles d'oli "Dehesa el Molinillo"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director Casino CIRSA Valencia

  Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

  Destinació: Secretaria Autonómica

  22/12/2017

  Botella de vi "Cepas viejas-Murviedro"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: RECOLIM Servicios

  Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

  Destinació: Secretaria Autonòmica

  20/12/2017

  Planta de grévol

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: TRAGSA

  Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

  Destinació: Despatx Secretària Autonòmica d'Hisenda

  28/06/2017

  Bloc de notes amb bolígraf i USB

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: VidaCaixa

  Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

  Destinació: Despatx Secretària Autonòmica d'Hisenda

  28/06/2017

  Tarjetero Montblanc

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: VidaCaixa

  Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

  Destinació: Ús personal Secretària Autonòmica d'Hisenda

  14/06/2017

  Rellotge analògic parlant

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: ONCE

  Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

  Destinació: Despatx Secretària Autonòmica d'Hisenda

  19/05/2017

  Llibre "Las Bandas de Música de la Comunitat Valenciana. Las sociedades musicales"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Direcció de la societat Anuarios Culturales

  Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

  Destinació: Biblioteca despatx Secretària Autonòmica d'Hisenda

  10/03/2017

  Plat de ceràmica valenciana, gres blanc

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: FORINVEST

  Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

  Destinació: Despatx Secretària Autonòmica d'Hisenda

  02/03/2017

  Llibre "Economia i Territori a l'EURAM"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut d'Economia i empresa Ignasi Villalonga

  Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

  Destinació: Biblioteca despatx Secretària Autonòmica d'Hisenda

  02/03/2017

  Llibre: "Llibre Blanc de les infraestructures i el finançament territorial de l'Euroregió de l'Arc Mediterrani"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut d'Economia i empresa Ignasi Villalonga

  Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

  Destinació: Biblioteca despatx Secretària Autonòmica d'Hisenda

  22/02/2017

  Llibre "Alzira, la isla del Júcar"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alzira

  Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

  Destinació: Despatx Secretària Autonòmica d'Hisenda

  16/02/2017

  Lamina emmarcada (23,5 cm X 23,5 cm) “Palauet de Nolla. Meliana”

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Meliana

  Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

  Destinació: Despatx Secretària Autonómica d'Hisenda

  06/02/2017

  Agenda per a l'any 2017 numerada (193/250)

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut VAlencià d'Art Modern (IVAM)

  Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

  Destinació: Despatx Secretària Atonòmica d'Hisenda

  27/12/2016

  Llibreta de notes i power bank

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: RECOLIM Servicios

  Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

  Destinació: Despatx de la Secretària Autonòmica

  22/12/2016

  Caixa de Nadal amb productes diversos

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: AGRICONSA

  Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

  Destinació: Despatx de la Secretària Autonòmica d'Hisenda (per a posterior repartiment i/o donació a entitat benèfica)

  22/12/2016

  Llibres "Chronica del Rey en Iacme Primer" i "La Historia del Mvy alto e Invencible Rey Don Iayme de Aragon, Primero deste nombre llamado el conqvistador"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de la Generalitat Valenciana

  Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

  Destinació: Despatx Secretària Autonòmica d'Hisenda

  22/12/2016

  Pernil

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: AGRICONSA

  Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

  Destinació: Consum pel personal de la conselleria en l'aperitiu de Nadal

  05/01/2016

  Llibre "Maestros españoles en las colecciones británicas"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: IBERDROLA, Delegació Comunitat Valenciana

  Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

  Destinació: Biblioteca despatx oficial

  05/01/2016

  1 botella de cava

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: BROSETA Abogados

  Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

  Destinació: Compartit amb els companys

  04/01/2016

  Llibre "La busqueda de Europa"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: BBVA

  Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

  Destinació: Biblioteca despatx oficial

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos