alts càrrecs

 • María José Mira Veintimilla

 • Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament
 • Data de nomenament: 06/08/2016 DOCV
 • Plaça de Nàpols i Sicília, 10, Planta 3. 46003. València
 • 961 207 127

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament exerceix les funcions de l'article 68 de la Llei 5/1983, en matèria d'impuls de la reforma del sector públic de la Generalitat i del model econòmic, impuls de la millora del finançament de la Comunitat Valenciana i negociació de la reforma del sistema de finançament autonòmic, política financera, projectes i fons europeus, i patrimoni de la Generalitat.

Sota l'autoritat del conseller o consellera, la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament assumeix les competències que li atribueix l'article 68 de la Llei 5/1983, dirigeix i coordina els centres directius adscrits sota la seua dependència, així com les unitats administratives integrades, i respon davant la persona titular de la conselleria de la gestió d'aquelles matèries que té atribuïdes. Du a terme les competències executives següents:

 • Exercir les facultats inherents al sector o activitat de la competència que té encomanada en matèria de l'impuls de la reforma del sector públic de la Generalitat, impuls de la millora del finançament de la Comunitat Valenciana i negociació de la reforma del sistema de finançament autonòmic, projectes i fons europeus i patrimoni de la Generalitat.
 • Exercir les facultats que li són pròpies de la competència que té encomanada en matèria de l'impuls del model econòmic en el marc de les bases i elements orientadors per a la seua transformació, aprovats per acord del Consell de 15 d'abril de 2016.
 • Exercir les facultats inherents al sector o activitat de la competència que té encomanada en matèria de política financera, gestió de l'endeutament i avals de la Generalitat i el seu sector públic, la supervisió d'entitats financeres i la relativa al mercat de valors; així com proposar a la persona titular de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic perquè l'eleve al Consell, l'aprovació d'operacions de crèdit a concedir per la Generalitat a favor del seu sector públic instrumental.

En aquest sentit, correspon a aquesta Secretària Autonòmica l'exercici de les funcions atribuïdes a l'Institut Valencià de Finances en matèria d'endeutament i avals de la Generalitat, en la Llei 1/2015. De la mateixa manera, li incumbeix exercir la representació de la Generalitat en aquelles matèries d'índole financera que l'ordenament jurídic o el Consell li encomane, i la designació de les persones que hagen de tindre la representació de la Generalitat en qüestions d'índole financera, quan alguna disposició ho preveja o el Consell li ho encomane.

 • La tramitació i resolució de tots els assumptes que les disposicions vigents atribueixen a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en les matèries anteriorment esmentades. En particular, la tramitació i resolució de totes les autoritzacions administratives i informes preceptius, així com la imposició de sancions, que les disposicions vigents atribueixen a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en les matèries de supervisió d'entitats financeres, llevat d'aquelles que té atribuïdes expressament la persona titular de la Conselleria.
 • Impulsar i coordinar la consecució dels programes i l'execució dels projectes que duen a terme els centres directius sota la seua dependència, controlant i supervisant el compliment dels objectius que fixe la persona titular de la conselleria.
 • Qualssevol altres que li atribuïsca la vigent legislació, o se li assigne reglamentàriament.

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament Llista completa d'obsequis

13/02/2019

Reunió amb el Secretari General de Finançament Autonòmic i Local del Ministeri d'Hisenda i reunió amb el President de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) del Ministeri d'Hisenda

Costs
 • Manutenció
  63,30 €
 • Transport
  136,20 €
 • Total 199,50 €
10/12/2018

Assistència a la Junta General Extraordinària d'Accionistes de TRAGSA per delegació del Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Costs
 • Transport
  139,51 €
 • Total 139,51 €
04/12/2018 - 05/12/2018

Assistència al Ple del Comité Europeu de les Regions per a l'aprovació del Dictámen del Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització

Costs
 • Allotjament
  299,24 €
 • Manutenció
  83,75 €
 • Transport
  429,05 €
 • Total 812,04 €
31/10/2018 - 30/10/2018

Reunió amb el Director General de l'Entitat Pública Empresarial de Sòl (SEPES)

Costs
 • Transport
  119,20 €
 • Total 119,20 €
21/09/2018

Reunió amb el President de TRAGSA

Costs
 • Allotjament
  19,20 €
 • Transport
  123,20 €
 • Total 142,20 €
06/09/2018

Assistència a la Junta General Extraordinària d'Accionistes de TRAGSA, per delegació del Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Costs
 • Allotjament
  14,85 €
 • Transport
  121,00 €
 • Total 135,85 €
31/07/2018 - 01/08/2018

Reunió del Grup de Treball, Comissió Sectorial i Ple del Consell de Política Fiscal i Financera acompanyant al Conseller d'Hisenda i Model Econòmic. Reunió amb el President de SEPI (Societat Estatal de Participacions Industrials). Reunió amb el Director General de SEPES (Entitat Pública Empresarial de Sòl)

Costs
 • Allotjament
  94,90 €
 • Manutenció
  112,20 €
 • Transport
  122,50 €
 • Total 329,60 €
19/07/2018

Reunió del Grup de Treball, Comissió Sectorial i Ple del Consell de Política Fiscal i Financera, acompanyant al Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Costs
 • Manutenció
  56,80 €
 • Transport
  135,40 €
 • Total 192,20 €
09/07/2018 - 10/07/2018

Reunió amb representants de la DG Regio i la DG Move de la Comissió Europea a fi de tractar les prioritats de la Comunitat Valenciana en matèria de transport

Costs
 • Allotjament
  197,69 €
 • Manutenció
  122,00 €
 • Transport
  539,56 €
 • Total 859,25 €
18/06/2018 - 20/06/2018

Reunions amb representants de les distintes institucions de la Unió Europea, acompanyant el Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Costs
 • Allotjament
  364,50 €
 • Manutenció
  80,28 €
 • Transport
  598,46 €
 • Total 1.043,24 €
12/06/2018

Reunió amb la Presidenta de TRAGSA

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
06/06/2018 - 07/06/2018

Assistència i participació en el Saló Internacional de la Logística 2018

Costs
 • Allotjament
  170,63 €
 • Manutenció
  85,50 €
 • Transport
  108,80 €
 • Total 364,93 €
29/01/2018 - 30/01/2018

Reunions diverses (Junta General d'Accionistes de TRAGSA per delegació del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Presidència de TRAGSA, Presidència de SEPI, Presidència de SEPIDES, Subdirecció General de la Unitat Administradora del Fons Social Europeu del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social)

Costs
 • Allotjament
  138,07 €
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  146,05 €
 • Total 295,12 €
19/12/2017

Reunió amb la Presidenta de TRAGSA i reunió amb la Unitat Administradora del Fons Social Europeu del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social (Reprogramació del Programa Operatiu Fons Social Europeu CV 2014-2020)

Costs
 • Manutenció
  17,15 €
 • Transport
  139,45 €
 • Total 156,60 €
29/11/2017 - 30/11/2017

Assistència a les Trobades Anuals amb la Comissió Europea (Sessió Conjunta per a els Programes Operatius FEDER, FEADER, FSE i FEMP y Sesió Específica FEDER)

Costs
 • Allotjament
  165,72 €
 • Manutenció
  49,35 €
 • Transport
  127,15 €
 • Total 342,22 €
30/10/2017

Reunió de la Junta General Extraordinària de TRAGSA per delegació del Conseller d'Hisenda i Model Econòmoc

Costs
 • Transport
  132,75 €
 • Total 132,75 €
27/09/2017

Reunió amb la Unitat Administradora del Fons Social Europeu (UAFSE) i la Comissió Europea per a conéixer l'estat d'execució del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil

Costs
 • Manutenció
  12,45 €
 • Transport
  128,75 €
 • Total 141,20 €
17/07/2017

Madrid - Reunió del Consell d'Administració de Parc Empresarial Sagunt (gastos a càrrec de Parc Empresarial Sagunt)

29/06/2017

Madrid. Reuníón del Grupo de Trabajo y Sesión Plenaria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (acompañando al Conseller)

Costs
 • Manutenció
  32,60 €
 • Transport
  146,70 €
 • Total 146,70 €
26/06/2017 - 28/06/2017

Brusseles. Assistència al Fòrum de Cohesió per  invitació de la Comissió Europea (DG REGI) i assistència a la reunió de la Comissió de  Política de Cohesió Territorial i Pressupost de la UE (COTER)

Costs
 • Allotjament
  404,59 €
 • Transport
  447,11 €
 • Total 851,70 €
15/06/2017

Brusseles. Reunió amb la Unitat de Recuperació de la DG competent en matèria d'ajudes d'Estat de la Comissió Europea - Ciutat de la Llum

Costs
 • Manutenció
  34,30 €
 • Transport
  309,40 €
 • Total 343,70 €
13/06/2017

Madrid. Assistència a la Junta General Ordinària d'Accionistes d'Accionistes de TRAGSA, per delegació del Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Costs
 • Transport
  143,40 €
 • Total 143,40 €
09/06/2017

Madrid. Videoconferencia reunión previa Comité de Seguimiento P.O. FEDER. Reunión del Consejo de Administración y de la Junta General Extraordinaria de Parque Empresarial Sagunto (gastos a cargo de Parque Empresarial Sagunto)

27/04/2017

Madrid. Reunió d'alt nivell amb la Comissió Europea i les autoritats espanyoles competents en el control d'ajudes públiques

Acompanyant/s
 • SDG Proyectos y Fondos Europeos
Costs
 • Manutenció
  16,50 €
 • Transport
  148,45 €
 • Total 164,95 €
26/04/2017

Madrid. Reunió amb Tragsa

Costs
 • Transport
  125,60 €
 • Total 125,60 €
25/04/2017

Bruselas. Exposició davant de la Unitat de Recuperació de la DG competent en matèria d'ajudes d'Estat de la Comissió Europea la col·laboració de la GV en este procés de recuperació de l'ajuda

Costs
 • Manutenció
  34,80 €
 • Transport
  420,05 €
 • Total 454,85 €
05/04/2017 - 06/04/2017

Madrid. Assistència a la reunió sobre execució del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil convocada pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

Costs
 • Allotjament
  108,75 €
 • Manutenció
  14,40 €
 • Transport
  142,85 €
 • Total 266,00 €
28/02/2017

Madrid. Assistència a la reunió de la Junta General Extraordinària d'Accionistes de TRAGSA, per delegació del Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Costs
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  154,05 €
 • Total 165,05 €
24/01/2017

Madrid. Assistència a la reunió de la Comissió General de les comunitats autònomes (acompanya el conseller d'Hisenda i Model Econòmic)

Costs
 • Manutenció
  20,00 €
 • Transport
  125,25 €
 • Total 145,25 €
22/12/2016

Madrid. Reunió del Grup de Treball i Sessió Plenària del Consell de Política Fiscal i Financera (acompanya al Conseller)

Costs
 • Manutenció
  29,35 €
 • Transport
  127,90 €
 • Total 157,25 €
13/12/2016 - 14/12/2016

Madrid. Reunió Comissió Delegada Seguiment i Avaluació Sistema Nacional Garantia Juvenils i Trobades Anuals amb la Comissió Europea per a l'examen anual dels programes del Fons Social Europeu a Espanya

Costs
 • Manutenció
  5,70 €
 • Transport
  137,60 €
 • Total 143,30 €
30/11/2016 - 01/12/2016

Madrid. Reunió preparatòria de les Trobades Anuals amb la Comissió Europea corresponent a l'any 2016 i Reunió del Grup de Treball i de la Sessió Plenària del Consell de Política Fiscal i Financera (acompanyant el conseller)

Costs
 • Manutenció
  18,35 €
 • Transport
  153,40 €
 • Total 171,75 €
03/11/2016

Madrid. Assistència al VI Ple de la Xarxa d'Iniciatives Urbanes (RIU) i reunió amb el director general de Fons Comunitaris del Ministeri d'Hisenda i AAPP

Costs
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  167,50 €
 • Total 178,50 €
05/10/2016

Assistència a l'acte "PER UN FINANÇAMENT JUST" en el Cercle de Belles Arts de Madrid

Costs
 • Transport
  142,10 €
 • Total 142,10 €
20/09/2016

Madrid. Reunió de la Junta General Extraordinària de Parc Empresarial Sagunt S.L. y reunió amb la presidenta de SEPI Desenrotllament Empresarial, S.A.

Costs
 • Manutenció
  16,40 €
 • Transport
  123,50 €
 • Total 139,90 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 61.117,08 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 61.117,08 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament Llista completa d'obsequis

20/12/2018

Llibre "Jo, Julia" de Santiago Posteguillo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Lafarge Holcim

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Personal

19/12/2018

Agenda i calendari de 2019

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Espanyola d'Empreses de Components per al Calçat

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Despatx

18/12/2018

Esqueix de llorer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo Tragsa

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Personal

17/12/2018

Exemplar del llibre "Pioneres de la ciència"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de Balearia

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Personal

14/12/2018

Exemplar del llibre "Història de l'Art Comunitat Valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President i Director General de l'Autoritat Portuària de València

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Personal

29/06/2018

Catàlegs de les exposicions "Joan Miró Ordre i desordre" y "A contratemps. Mig segle d'artistes valencianes, 1929-1980"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Rector dle IVAM

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Personal

21/03/2018

Llibre 25 th Anniversary Cemex Nature Series "Desde el Llindar de l'Extinción"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de Cemex Espanya Operacions

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Despatx

14/03/2018

Botella d'oli d'oliva de 500 ml, botella de vinagre balsàmic de 250 ml i botella d'espumós de moscatell. Gorro i mocador faller

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Correos

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Despatx

20/12/2017

Llibre “El foc invisible” de Javier Sierra

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director General Lafarge Holcim

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Personal

20/12/2017

Grèvol xicotet

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidenta Grup TRAGSA

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Depatx

14/12/2017

Llibre "Cent Anys de Soledad" de Gabriel García Márquez

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de Balearia

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Personal

12/12/2017

Agenda dietari 2018

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President del Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Despatx

21/09/2017

Botella de vi blanc Casa Cesilia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vectalia

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Personal

27/03/2017

Suport per a tablet o smartphone

Entitat/Persona que fa l'obsequi: DCM AUTOMATIZADA

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Despatx

08/03/2017

Recipient de ceràmica elaborat per persones amb una malaltia mental al Centre Ocupacional de Ceràmica de l'Associació Albero Artesans.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FORINVEST

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Despatx

15/02/2017

Llibre “Alzira, l'illa del Xúquer”

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alzira

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Despatx

23/01/2017

2 bots xicotets d'espècies

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa Thiercelin

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Personal

30/12/2016

Llibre "La Chrònica o Comenaris del glorisíssim e invictíssim Rey en Jacme primer Historia del muy alto e invencible Rey don Jaime de Aragón, primero d'este ombre, llamado el conquistador"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de la Generalitat

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Despatx

20/12/2016

Llibre “Tot açò et donaré” de Dolores Redondo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Lafarge Holcim

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Personal

04/10/2016

Pouch / bossa de mà en pell color mostassa, amb gravat de la Universitat de Valencia (per participació en acte de graduació)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Facultat d'Economia de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Personal / despatx

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) Sector atención a la dependencia DIRECTORA GENERAL 01/10/2010 28/04/2015 NO
CORTS VALENCIANES DIPUTADA AUTÓNOMICA 11/06/2015 06/07/2015 NO
GENERALITAT VALENCIANA SECRETARIA AUTONÓMICA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO 06/07/2015 05/08/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consejo Ejecutivo del Fondo de Fondos para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FSE de la Comunitat Valenciana 2014-2020 Presidenta 06/08/2016
Comisión Interdepartamental de Acción Exterior y Relaciones con la U.E. vocal 06/08/2016 Pública
Comisión Interdepartamental de Turismo vocal 06/08/2016 Pública
Comisión Interdepartamental para la Reforma de las Administraciones Públicas vocal 06/08/2016 Pública
Comisión pra el Seguimiento de los Procesos de Venta y Externalización de Activos y de Entidades del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat vocal 06/08/2016 Pública
COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE HACIENDA Y ASUNTOS ECONÓMICOS vocal 06/08/2016 Pública
Comisión Técnica de Control, Planificación y Ordenación del Sector Público Empresarial Presidente 06/08/2016 Pública
Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) vocal del Congejo General 06/08/2016 Pública
Comisión Interdepartamental para la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Generalitat vocal 06/08/2016 Pública
Comisión Interdepartamental para la Estrategia de Desarrollo del Estatut d'Autonomía y de Promoción del Autogobierno vocal del Pleno 06/08/2016 Pública
Parque Empresarial Sagunto SL Presidenta del Consejo de Administración 01/10/2015 Pública
Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva (AVAP) Vocal del Comité de Dirección 06/08/2016 Pública
Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat Presidenta 06/08/2016 Pública
Consejo Ejecutivo del Fondo de Fondos para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 Presidente 06/08/2016 Pública
Consorcio Alicante 2011-2014 Vuelta al Mundo a Vela Presidenta de la Comisión Ejecutiva 13/10/2016 Pública
Consorcio Alicante 2011-2014 Vuelta al Mundo a Vela Vocal de la Junta de Gobierno 13/10/2016 Pública
Ciudad de la Luz 13/09/2016 Pública
Consorcio Valencia 2007 Vocal Suplente del Consejo Rector 31/07/2015 Pública
Central de Compras de la Generalitat Vocal 06/08/2016 Pública
Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz de la Comunitat Valenciana Presidenta del Patronato 08/09/2016 Pública
Fundación CV per a la Societat de la Informació (OVSI) - en liquidación Presidenta del Patronato 02/09/2016 Pública
Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A. Miembro del Consejo de Acministración 11/10/2016 Pública
Agencia Valenciana d l'Innovació Miembro del Consejo de Dirección 03/08/2017 Pública
Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias (AVSRE) Vocal 02/03/2017 Pública
Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) Miembro del Consejo Rector 02/05/2018 Pública
Comisión Permanente de Inversiones del Punto de Aceleración de la Inversión Miembro 06/11/2018 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Garatge Valencia/València 5.215,58 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València 5.215,58 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 20.647,39 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 6.339,35 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
ACCIONES AC REPSOL SA (123) 2.283,29 €
Total: 2.283,29 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 50.228,60 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 28.100,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTAMO HIPOTECARIO BANCO SABADELL, SA 90.922,55 €
PRESTAMO HIPOTECARIO CAJA ASTUR 39.371,25 €
Total: 130.293,80 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 53.863,12 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 0,28 €
Suma de guanys patrimonials (B.I. estalvi) 12,73 €
Suma de rendiments reduïts del capital immobiliari 408,85 €
cargando datos