alts càrrecs

 • María José Mira Veintimilla

 • Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament
 • Data de nomenament: 06/08/2016 DOCV
 • Plaça de Nàpols i Sicília, 10, Planta 3. 46003. València
 • 961 207 127

Agenda

 • La Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament exerceix les funcions de l'article 68 de la Llei 5/1983, en matèria d'impuls de la reforma del sector públic de la Generalitat i del model econòmic, impuls de la millora del finançament de la Comunitat Valenciana i negociació de la reforma del sistema de finançament autonòmic, política financera, projectes i fons europeus, i patrimoni de la Generalitat.

 • Sota l'autoritat del conseller o consellera, la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament assumeix les competències que li atribueix l'article 68 de la Llei 5/1983, dirigeix i coordina els centres directius adscrits sota la seua dependència, així com les unitats administratives integrades, i respon davant la persona titular de la conselleria de la gestió d'aquelles matèries que té atribuïdes. Du a terme les competències executives següents:

 • a) Exercir les facultats inherents al sector o activitat de la competència que té encomanada en matèria de l'impuls de la reforma del sector públic de la Generalitat, impuls de la millora del finançament de la Comunitat Valenciana i negociació de la reforma del sistema de finançament autonòmic, projectes i fons europeus i patrimoni de la Generalitat.

 • b) Exercir les facultats que li són pròpies de la competència que té encomanada en matèria de l'impuls del model econòmic en el marc de les bases i elements orientadors per a la seua transformació, aprovats per acord del Consell de 15 d'abril de 2016.

 • c) Exercir les facultats inherents al sector o activitat de la competència que té encomanada en matèria de política financera, gestió de l'endeutament i avals de la Generalitat i el seu sector públic, la supervisió d'entitats financeres i la relativa al mercat de valors; així com proposar a la persona titular de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic perquè l'eleve al Consell, l'aprovació d'operacions de crèdit a concedir per la Generalitat a favor del seu sector públic instrumental.

 • En aquest sentit, correspon a aquesta Secretària Autonòmica l'exercici de les funcions atribuïdes a l'Institut Valencià de Finances en matèria d'endeutament i avals de la Generalitat, en la Llei 1/2015. De la mateixa manera, li incumbeix exercir la representació de la Generalitat en aquelles matèries d'índole financera que l'ordenament jurídic o el Consell li encomane, i la designació de les persones que hagen de tindre la representació de la Generalitat en qüestions d'índole financera, quan alguna disposició ho preveja o el Consell li ho encomane.

 • d) La tramitació i resolució de tots els assumptes que les disposicions vigents atribueixen a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en les matèries anteriorment esmentades. En particular, la tramitació i resolució de totes les autoritzacions administratives i informes preceptius, així com la imposició de sancions, que les disposicions vigents atribueixen a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en les matèries de supervisió d'entitats financeres, llevat d'aquelles que té atribuïdes expressament la persona titular de la Conselleria.

 • e) Impulsar i coordinar la consecució dels programes i l'execució dels projectes que duen a terme els centres directius sota la seua dependència, controlant i supervisant el compliment dels objectius que fixe la persona titular de la conselleria.

 • f) Qualssevol altres que li atribuïsca la vigent legislació, o se li assigne reglamentàriament.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 59.699,89 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 59.699,89 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) Sector atención a la dependencia DIRECTORA GENERAL 01/10/2010 28/04/2015 NO
CORTS VALENCIANES DIPUTADA AUTÓNOMICA 11/06/2015 06/07/2015 NO
GENERALITAT VALENCIANA SECRETARIA AUTONÓMICA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO 06/07/2015 05/08/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consejo Ejecutivo del Fondo de Fondos para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FSE de la Comunitat Valenciana 2014-2020 Presidenta 06/08/2016
Comisión Interdepartamental de Acción Exterior y Relaciones con la U.E. vocal 06/08/2016 Pública
Comisión Interdepartamental de Turismo vocal 06/08/2016 Pública
Comisión Interdepartamental para la Reforma de las Administraciones Públicas vocal 06/08/2016 Pública
Comisión pra el Seguimiento de los Procesos de Venta y Externalización de Activos y de Entidades del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat vocal 06/08/2016 Pública
COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE HACIENDA Y ASUNTOS ECONÓMICOS vocal 06/08/2016 Pública
Comisión Técnica de Control, Planificación y Ordenación del Sector Público Empresarial Presidente 06/08/2016 Pública
Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) vocal del Congejo General 06/08/2016 Pública
Comisión Interdepartamental para la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Generalitat vocal 06/08/2016 Pública
Comisión Interdepartamental para la Estrategia de Desarrollo del Estatut d'Autonomía y de Promoción del Autogobierno vocal del Pleno 06/08/2016 Pública
Parque Empresarial Sagunto SL Presidenta del Consejo de Administración 01/10/2015 Pública
Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva (AVAP) Vocal del Comité de Dirección 06/08/2016 Pública
Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat Presidenta 06/08/2016 Pública
Consejo Ejecutivo del Fondo de Fondos para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 Presidente 06/08/2016 Pública
Consorcio Alicante 2011-2014 Vuelta al Mundo a Vela Presidenta de la Comisión Ejecutiva 13/10/2016 Pública
Consorcio Alicante 2011-2014 Vuelta al Mundo a Vela Vocal de la Junta de Gobierno 13/10/2016 Pública
Ciudad de la Luz 13/09/2016 Pública
Consorcio Valencia 2007 Vocal Suplente del Consejo Rector 31/07/2015 Pública
Central de Compras de la Generalitat Vocal 06/08/2016 Pública
Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz de la Comunitat Valenciana Presidenta del Patronato 08/09/2016 Pública
Fundación CV per a la Societat de la Informació (OVSI) - en liquidación Presidenta del Patronato 02/09/2016 Pública
Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A. Miembro del Consejo de Acministración 11/10/2016 Pública
Agencia Valenciana d l'Innovació Miembro del Consejo de Dirección 03/08/2017 Pública
Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias (AVSRE) Vocal 02/03/2017 Pública
Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) Miembro del Consejo Rector 02/05/2018 Pública
Comisión Permanente de Inversiones del Punto de Aceleración de la Inversión Miembro 06/11/2018 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Garatge Valencia/València 5.215,58 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València 5.215,58 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 20.647,39 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 6.339,35 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
ACCIONES AC REPSOL SA (123) 2.283,29 €
Total: 2.283,29 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 50.228,60 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 28.100,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTAMO HIPOTECARIO BANCO SABADELL, SA 90.922,55 €
PRESTAMO HIPOTECARIO CAJA ASTUR 39.371,25 €
Total: 130.293,80 €
Descripció Import
Rendiments del treball 53.863,12 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 0,28 €
Guanys patrimonials (base imposable estalvi) 12,73 €
Rendiments del capital immobiliari 408,85 €
cargando datos