alts càrrecs

  • Alberto Ibáñez Mezquita

  • Secretari Autonòmic d´Inclusió i de l´Agència Valenciana de la Igualtat
  • Data de nomenament: 06/07/2015 DOCV
  • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 3. 46018. València
  • ibanyez_albmez@gva.es
  • 961 247 428 / 961 247 427

Agenda

Agenda juliol
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Secretaria Autonòmica d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat assumeix les funcions que li atribueix l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, en matèria de prestacions socials, política de suport a les famílies, inclusió social i desenvolupament comunitari, promoció de la igualtat de gènere, prevenció de les violències masclistes i atenció a les dones víctimes de violència de gènere, infància i adolescència, polítiques integrals de joventut, inclusió i atenció a persones migrants, diversitat LGTBI, diversitat familiar, minories ètniques i poble gitano, diversitat religiosa, igualtat de tracte, no discriminació i prevenció dels delictes d'odi, voluntariat social, i usos de temps i corresponsabilitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 61.117,08 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Indemnització per residència i: 8.357,82 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

  • Retribució íntegra i: 69.475,00 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AJUNTAMENT VILA-REAL TINENT D'ALCALDE 01/01/2011 31/12/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'ACCIÓ EXTERIOR I RELACIONS AMB LA UNIÓ EUROPEA VOCAL 06/07/2015
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE TURISME DE LA C.V. VOCAL 06/07/2015
CONSELL RECTOR CONSORCI CASA DEL MEDITERRANI VOCAL SUPLENT 06/07/2015
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE FAMÍLIA I IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES VICEPRESIDENT 06/07/2015
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'INMIGRACIÓ VICEPRESIDENT 06/07/2015
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A COMBATRE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN LA C.V. VICEPRESIDENT 06/07/2015
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A la INTEGRACIÓ SOCIAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT VOCAL 06/07/2015
CONSELL INTERTERRITORIAL DE SERVEIS SOCIALS, PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA DE LA CV. VICEPRESIDENT 06/07/2015
OBSERVATORI DE GÉNERE DE LA C.V. VICEPRESIDENT 06/07/2015
FÒRUM VALNCIÀ DE LA IMMIGRACIÓ VICEPRESIDENT 06/07/2015
FÒRUM CONTRA LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA VICEPRESIDENT 06/07/2015
COMISSIÓP I PLE DE L'OBSERVATORI PERMANENT DE LA FAMÍLIA I INFÀNCIA DE LA C.V VICEPRESIDENT 06/07/2015
TAULA DE LA SOLIDARITAT DE LA C.V. VICEPRESIDENT 06/07/2015
COMISSIÓ INTERD. SUPORT FAMÍLIES BIOLÒGIQUES BEBÈS ROBATS I ASSOCIACIONS QUE REPRESENTEN VOCAL 06/07/2015
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A l'ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA I DE PROMOCIÓ DE L'AUTOGOVERN. VOCAL 06/07/2015
INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT. CONSELL RECTOR VICEPRESIDENT 07/07/2015
COMISSIÓ DEL PROTECTORAT FUNDACIONS G.V. VOCAL 28/10/2015
COMISSIÓ MIXTA D'ATENCIÓ I ACOLLIMENT A PERSONES REFUGIADES I DESPLAÇADES VICEPRESIDENT 06/11/2015
CONSELL PARTICIPACIÓ ENTITAT PÚBLICA SANEAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DE LA CV (EPSAR) CONSEJERO 16/11/2015
CONSELL D'ACCIÓ SOCIAL DEL EXCMO. AJUNTAMENT DE VALÈNCIA VOCAL 22/12/2015
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS VOCAL 01/01/2016
FUNDACIÓ SANTA ELENA PATRONO 24/02/2016
COMISSIÓ PERMANENT CEIMIGRA (FUNDACIÓ CENTRE D'ESTUDIS INTEGRACIÓ SOCIAL I FORMACIÓ D'INMIGRANTS VOCAL 06/07/2015
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PACTE VALÈNCIA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA VOCAL 24/10/2017 Pública
CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA VOCAL 03/05/2017 Pública
CONSELL VALENCIÀ DE L'EMPRENDIMENT - PLE VOCAL 01/06/2018 Pública
COMISSIÓ D'AVALUACIÓ DE L'IMPACTE EN SALUT VOCAL 15/07/2016 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE LA RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ VICEPRESIDENT 06/06/2018 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER LA MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES URB ANES MUNICIPALS VOCAL 06/07/2015 Pública
COMISSIÓ MIXTA PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ESTRATÈGIA VALENCIANA PER LA IGUALTAT I LA INCLUSIÓ DEL POBLE GITANO VICEPRESIDENT 01/04/2017 Pública
CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA VICEPRESIDENT SEGON 01/09/2018 Pública
CONSELL DE LA FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES (CFPA) VOCAL 29/12/2015 Pública
CONSELL VALENCIÀ DE L'EMPRENDIMENT - COMISSIÓ EXECUTIVA SECRETARI GENERAL 01/06/2018 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE SUPORT A LA MATERNITAT VICEPRESIDENT 06/07/2015 Pública
COMISSIÓ VALENCIANA DE TUTELES I DEFENSA JUDICIAL DE PERSONES MAJORS AMB FACULTATS I CAPACITAT LIMITADA VICEPRESIDENTE 06/07/2015 Pública
COMISSIÓ I PLE INTERDEPARTAMENTAL PER LA ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT DE L'ESTATUD D'AUTONOMIA I DE PROMOCIÓ DE L'AUTOGOVERN VOCAL 06/07/2015 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 9.557,50 €
Descripció Import
Rendiment del treball 63.158,83 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,62 €
cargando datos