alts càrrecs

  • Francesc Colomer Sánchez

  • Secretari Autonòmic de Turisme
  • Data de nomenament: 25/09/2018 DOCV
  • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 2. Planta 3. 46018. València
  • saturisme@gva.es
  • 961 209 782

Agenda

Agenda juliol
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Secretaria Autonòmica de Turisme assumeix les funcions de l'article 68 de la Llei 5/1983, en matèria de política turística, control i supervisió de l'activitat i funcionament de Turisme Comunitat Valenciana, i exercirà la presidència d'aquesta entitat

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 61.117,08 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 61.117,08 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME TURISME SECRETARI AUTONÒMIC 03/07/2015 24/09/2018 NO
TURISME COMUNITAT VALENCIANA TURISME SECRETARI AUTONÒMIC 25/09/2018 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME PRESIDENT 03/07/2015 07/07/2018
AEROPUERTO DE CASTELLÓN "AEROCAS" PRESIDENT
CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS "CACSA" PRESIDENT
CONSEJO DE COORDINACIÓN TURÍSTICA PRESIDENT
SOCIEDAD DE PROYECTOS TEMÁTICOS MIEMBRO CONSEJO ADMINISTRACIÓN
COMISIÓN DELEGADA ASUNTOS CONSELL HACIENDA Y ASUNTOS ECONÓMICOS VOCAL
COMISIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECRETATIVAS VOCAL
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL ACCIÓN EXTERIOR VOCAL
COMISIÓN DEL JUEGO DE LA CV VOCAL
COMITÉ DESARROLLO RUTAS AEREAS AEROPUERTO DE ALICANTE VOCAL
COMITÉ DESARROLLO RUTAS AEREAS AEROPUERTO VALENCIA VOCAL
CONSEJO RECTOR CONSORCIO VALENCIA 2007 VOCAL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PALACIO DE CONGRESOS VOCAL
CONSEJO PATRONATO PROVINCIAL TURISMO DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN VOCAL
TURISME COMUNITAT VALENCIANA SECRETARI AUTONÓMIC DE TURISME I PRESIDENT DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA 08/07/2018

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 55.629,12 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 2.136,88 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
CAJAMAR/// EL PASIVO SE CORRESPONDE CON LA DEUDA/HIPOTECA REFERIDA A LA REFORMA DE LA CASA DE MIS PADRES, DONDE YO RESIDO 0,00 €
BANKIA 32.400,00 €
Total: 32.400,00 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 53.863,12 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 349,70 €
Dividends i rendiments per la participació en fons propis d'entitats 2,57 €
cargando datos