alts càrrecs

  • Elena Cebrián Calvo

  • Consellera d´Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
  • Data de nomenament: 29/06/2015 DOCV
  • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre B0, 2ª Planta. 46018 València
  • gabinete_capa@gva.es
  • 961 247 145

Agenda

Agenda juliol
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural és el màxim òrgan encarregat de la direcció i l'execució de la política del Consell en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca, alimentació, medi ambient, recursos hídrics, canvi climàtic, desenvolupament rural, política agrària comuna i prevenció d'incendis.

El conseller o la consellera és l'autoritat superior de la Conselleria i exerceix les funcions que li confereix la llei del Consell, així com qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignat a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 61.131,00 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Import triennis i: 2.996,90 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Indemnització per residència i: 8.558,34 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

  • Retribució íntegra i: 72.686,24 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Ministeri d'Agricultura / Ministeri de Medi Ambient AGE Funcionària de carrera de l'Administració General de l'Estat 28/12/1999 28/06/2015 SI
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
VAERSA Presidenta del Consell d'Administració 29/06/2015 Pública
EPSAR Presidenta del Consell d'Administració 29/06/2015 Pública
IVIA Presidenta Consell Rector 29/06/2015 Pública
AVFGA Presidenta 29/06/2015 Pública
Fundación CEAM Presidenta del Patronat 29/06/2015 Pública
Fundación CVRE Patrona 29/06/2015 Pública
Juntas Rectoras de los Parques Naturales de la CV Presidenta 29/06/2015 Pública
Comisión de Seguridad Alimentaria Presidenta/Vicepresidenta alternativa amb Cons Sanitat 27/05/2016 Pública
CAPMA Presidenta 29/06/2015 Pública
Consejo Valenciano de Caza Presidenta 29/06/2015 Pública
Mesa Forestal de la CV Presidenta 29/06/2015 Pública
Consell de l'Horta de València Presidenta 13/03/2018 Pública
Confederación Hidrográfica del Ebro Miembro de la Junta de Gobierno 29/06/2015 Pública
Confederación Hidrográfica del Xúquer Miembro de la Junta de Gobierno 29/06/2015 Pública
Confederación Hidrográfica del Segura Miembro de la Junta de Gobierno 29/06/2015 Pública
Consejo Nacional del Agua Vocal 29/06/2015 Pública
Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Asuntos Económicos Vocal 03/01/2015 Pública
Fundació AGROALIMED (EXTINGUIDA) Presidenta 29/06/2015 29/06/2018 Pública
Conferencias Sectoriales y Consejos Consultivos del Ministerio Miembro 29/06/2015 Pública
AGRICONSA Presdienta del Consell d'Administració 29/06/2015 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Madrid Espanya 93.006,65 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 42.037,82 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstamo hipotecario primera vivienda 82.311,19 €
Total: 82.311,19 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BBVA 14.729,65 €
Pla pensions Administración General del Estado 1.626,27 €
Total: 16.355,92 €
Descripció Import
Rendiment del treball 66.746,31 €
cargando datos