alts càrrecs

 • Rafael Climent González

 • Conseller d´Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Data de nomenament: 29/06/2015 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 2. 46018. València
 • secretaria_economia@gva.es
 • 961 209 322
 • La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball és el departament del Consell al qual correspon l'exercici de les competències en matèria d'economia sostenible, foment de l'ocupació i de l'economia social, formació professional ocupacional i contínua, intermediació en el mercat laboral, indústria, energia, mineria, sectors productius, comerç interior i exterior, fires sectorials i activitats promocionals, artesania, consum i investigació i innovació tecnològica, i que exerceix les competències que legalment té atribuïdes a aquests efectes.

 • Sota la superior autoritat de la persona titular del departament, la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball dirigeix, impulsa i executa l'acció política i administrativa en les matèries de la seua competència.

 • La persona titular de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball és l'òrgan jeràrquic superior del departament, i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell, i també qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignat a aquesta Conselleria.

 • La persona titular de la Conselleria, sota l'autoritat superior del Consell, assumeix la representació orgànica de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball davant de qualsevol classe d'institucions públiques i privades.

Les retribucions dels alts càrrecs de la Generalitat estan regulades en les lleis de pressupostos aprovades cada any per les Corts. Les retribucions per a l'any 2017 es preveuen en la LLEI 14/2016, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2017.

 • Sou i complements i: 58.757,52 €
 • Import trienis i: 5.759,40 €

Retribució bàsica destinada a retribuir l'antiguitat del personal funcionari i que consistix en una quantitat igual per a cada grup o subgrup de classificació professional o per a les agrupacions professionals per cada tres anys de servici. (Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana).

 • Indemnització per residència i: 8.942,76 €

Els membres del Govern valencià i els alts càrrecs designats per Decret del Govern valencià o del seu President que es vegen obligats a canviar la seua residència habitual com a conseqüència del mencionat nomenament, tindran dret a disfrutar d'una indemnització mentres dure la dita situació. (Acord de 8 setembre de 1995, del Govern valencià, sobre indemnització de gastos extraordinaris per motiu de residència) .

 • Retribució íntegra: 73.459,68 €

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

cargando datos