alts càrrecs

 • Rubén Trenzano Juan

 • Director General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • Av. Campanar, 32. 46015. València
 • dgplgm@gva.es
 • 961 970 957
 • La Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme exerceix les funcions previstes en l'article 70 de la Llei del Consell, assumeix les funcions en matèria de política lingüística, traducció i correcció de textos i multilingüisme en l'àmbit dels ensenyaments no universitaris, així com l'ordenació i gestió de les escoles oficials d'idiomes. Tindrà com a finalitat impulsar el desplegament de la legislació lingüística derivada de l'article 6 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i vetlar per l'aplicació de la política lingüística que estableix el Consell per a les dos llengües oficials, per a la normalització, la promoció de l'ús del valencià i per a la gestió del multilingüisme i els programes europeus. En conseqüència, exercirà les funcions següents:

 • a) Dirigir, analitzar, coordinar i executar la política lingüística d'acord amb la planificació lingüística de la Generalitat i amb la normativa legal vigent.

 • b) Impulsar els treballs i les actuacions establides en el Pla de Foment del Coneixement i Ús del Valencià en l'administració de la Generalitat, i la seua coordinació institucional, sense perjudici de les competències que en aquesta matèria puguen correspondre a altres òrgans de l'administració de la Generalitat.

 • c) Informar, proposar i, elaborar els projectes de normes i disposicions relacionades amb la política lingüística, amb la normalització, la promoció i el foment de l'ús del valencià i la gestió del multilingüisme, i informar sobre els projectes normatius de caràcter general que s'hi relacionen que siguen promoguts per les diverses conselleries i òrgans dependents de l'administració de la Generalitat.

 • d) Coordinar les accions i mesures de planificació lingüística de les conselleries i òrgans dependents de l'administració de la Generalitat per a garantir l'acció interdepartamental i transversal de la política lingüística del Consell.

 • e) Impulsar i coordinar les actuacions de política lingüística i de normalització de l'ús del valencià en les diferents administracions públiques no dependents de la Generalitat, radicades a la Comunitat Valenciana, mitjançant una xarxa tècnica per a l'ús del valencià.

 • f) Proposar a la Comissió Interdepartamental per a l'Ús del Valencià els acords relatius a l'ús oficial del valencià dins l'àmbit de l'administració de la Generalitat i de les entitats i institucions públiques que en depenen.

 • g) Assessorar les administracions públiques en tot allò relatiu a l'ús del valencià i el multilingüisme i en la formació i el perfeccionament del seu personal en matèria lingüística.

 • h) Promoure l'ensenyament de les dos llengües oficials i d'altres llengües a la població adulta i, especialment, a les persones nouvingudes a la Comunitat Valenciana.

 • i) Dirigir la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, organitzar la celebració de les proves per a l'obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i gestionar-ne l'expedició.

 • k) Dissenyar i organitzar les accions i programes en matèria de formació en llengües del professorat, en coordinació amb el Servei de Formació del Professorat

 • l) Coordinar les proves per a l'habilitació professional per a la traducció i la interpretació jurades d'altres llengües al valencià i viceversa, així com emetre els certificats o títols corresponents.

 • m) Fomentar la cooperació i la coordinació amb altres institucions competents en matèria de política lingüística d'altres administracions autonòmiques i amb altres entitats estatals i internacionals, per a la difusió i la promoció del valencià.

 • n) Impulsar i coordinar activitats de normalització, d'aplicació de la normativa lingüística i de difusió del valencià amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

 • o) Establir, d'acord amb les normes de l'Acadèmia de la Llengua, els criteris d'usos lingüístics institucionals respecte a les llengües oficials a la Comunitat Valenciana i dirigir i coordinar els treballs dels tècnics en traducció, interpretació i de gestió de promoció lingüística per a la traducció i correcció dels textos oficials de la Generalitat i ens públics que en depenen.

 • p) Desenvolupar polítiques i accions de normalització dirigides a la promoció de l'ús del valencià i a la disponibilitat de productes i serveis en valencià en tos els àmbits de la societat.

 • q) Promocionar, vetlar i impulsar l'ús del valencià en els mitjans de comunicació públics, especialment la ràdio i la televisió valenciana, en els privats i en l'àmbit de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

 • r) Realitzar i fomentar estudis, investigacions i estadístiques oficials sobre la situació social del valencià i sobre la realitat sociolingüística en els diferents àmbits d'ús que serviran de base empírica per a la planificació de la política lingüística.

 • s) Vetlar pel compliment i aplicació de la normativa legal sobre l'ús de les llengües, assessorar les institucions i particulars en l'exercici dels drets lingüístics reconeguts per l'ordenament jurídic i canalitzar, dins l'àmbit administratiu, les reclamacions per discriminació lingüística.

 • t) Promoure l'establiment de convenis de col•laboració amb altres administracions i entitats públiques, ens autònoms, col•legis professionals, empreses i associacions privades, per a la normalització i foment de l'ús del valencià.

 • u) Gestionar ajudes públiques destinades a la promoció social de l'ús del valencià.

 • v) Dictar resolucions, circulars i instruccions en matèria de l'àmbit funcional.

 • x) Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen dins de l'àmbit funcional del centre directiu i d'acord amb el que establisquen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.

Les retribucions dels alts càrrecs de la Generalitat estan regulades en les lleis de pressupostos aprovades cada any per les Corts. Les retribucions per a l'any 2017 es preveuen en la LLEI 14/2016, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2017.

 • Sou i complements i: 55.945,12 €
 • Import trienis i: 2.085,56 €

Retribució bàsica destinada a retribuir l'antiguitat del personal funcionari i que consistix en una quantitat igual per a cada grup o subgrup de classificació professional o per a les agrupacions professionals per cada tres anys de servici. (Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana).

 • Retribució íntegra: 58.030,68 €

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

cargando datos