• David Blasco Asensio

  • Subdirector mèdic del Departament de Salut de Vinaròs
  • Data de nomenament: 13/10/2017 DOCV

Substitució de les corresponents direccions en els casos de vacant, absència o malaltia del titular, així com l'exercici de les funcions que aquelles expressament els deleguen o encomanen.

Les retribucions del personal directiu d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat vénen regulades en el Decret 30/2012, de 3 de febrer

  • Sou i complements: 48.572,26 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Import triennis: 3.516,84 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 52.089,10 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Consellería Sanitat. Hospital Comarcal Vinaròs. Servei d'Urgències Guardies facultatiu 17/05/2007 03/10/2017 NO
Consellería Sanitat. DGSP. Centre de Salut Pública de Benicarlò Responsable de la Unidad de Epidemiología Metge de Salud Pública. Unitat de Epidemiología 12/06/2001 12/10/2017 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública. Hospital Comarcal Vinaròs Subdirector mèdic 13/10/2017

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Castellón/Castelló 92.602,64 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Compte corrent Banco Popular cotitular 50% 13.822,58 €
Compte corrent Deutsche Bank cotitular 50% 16.383,01 €
Compte corrent La Caixa 1.804,51 €
Total: 32.010,10 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Automòbil turisme any 2015 18.000,00 €
Motocicleta any 2005 4.000,00 €
Total: 22.000,00 €
Descripció Import
Rendiments del treball 52.954,25 €