• Antonio Martínez Cervera

  • Director econòmic A del Departament de Salut d'Alacant - Sant Joan d'Alacant
  • Data de nomenament: 30/01/2016 DOCV
  • C/ Paraguay, 3. Esc.7ª. 4ºB. 03008. Alacant
  • martinez_antcer@gva.es
  • 956 169 596

Organitzar, dirigir, controlar i avaluar el funcionament de les unitats i serveis no assistencials, proposant a la gerència les mesures necessàries per al millor funcionament de les mateixes.

Les retribucions del personal directiu d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat vénen regulades en el Decret 30/2012, de 3 de febrer

  • Sou i complements: 50.554,94 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 50.554,94 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSELLERIA SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PUBLICA DIRECTOR ECONOMICO HOSPITAL D´ALACANT 30/03/2012 20/10/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PUBLICA DIRECTOR ECONOMICO 30/01/2016 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 72.221,06 €
Ple domini 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 6.707,85 €
Ple domini 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 8.180,53 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Deutsche Bank 91.524,55 €
Total: 91.524,55 €
Control i gestió de valors i actius financers.
Descripció Import
Imposición a Plazo Fijo DB 10.000,00 €
Total: 10.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Audi A3 24.000,00 €
Total: 24.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
PPI Deutsche Banck 19.445,82 €
Total: 19.445,82 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 45.517,48 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 18,47 €
Dividends i rendiments per la participació en fons propis d'entitats 9,90 €