• Salvador Martínez Part

  • Subdirector econòmic A de l'Hospital Francesc de Borja de Gandia - Departament de Salut de Gandia
  • Data de nomenament: 17/06/2014 DOCV
  • Av. Medicina, 6. 46702. Gandia, València
  • martinez_salpar@gva.es
  • 961 928 449

Substitució de les corresponents direccions en els casos de vacant, absència o malaltia del titular, així com l'exercici de les funcions que aquelles expressament els deleguen o encomanen.

Les retribucions del personal directiu d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat vénen regulades en el Decret 30/2012, de 3 de febrer

  • Sou i complements: 48.572,26 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 48.572,26 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
DEPARTAMENTO DE SALUD ARNAU VILANOVA LLIRIA Sanidad y salud INGENIERO SERVICIO INFRAESTRUCTURAS 04/08/2013 16/06/2014 NO
UNIVERSITAT DE VALENCIA Investigacion y enseñanza PROFESOR ASOCIADO 16/11/2010 20/11/2017 NO
Universidad Politecnica de Valencia Investigación y enseñanza Profesor Asociado 01/10/2012 03/08/2013 NO
Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 43.688,44 €
Ple domini 100 Locals Valencia/València 117.368,36 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València 7.669,59 €
Ple domini 20 Vivendes Valencia/València 34.950,87 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València 10.257,51 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València 7.668,84 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 57.349,80 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València 10.257,51 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València 10.257,51 €
Ple domini 100 Locals Valencia/València Espanya 52.897,67 €
Ple domini 100 Locals Valencia/València Espanya 55.831,37 €
Ple domini 1 Garatge Valencia/València Espanya 5.289,00 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 88.698,21 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Santander 3.492,24 €
CaixaBank 5.760,61 €
BBVA 1.892,94 €
Bankia 412,62 €
BIBM 3.831,80 €
Bankia 2.556,87 €
Total: 17.947,08 €
Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic; obligacions, bons i la resta de valors negociats o no en mercats organitzats; certificats de depòsit o pagarés no negociats en mercats organitzats).
Descripció Import
Santander 92,20 €
Santander 30,74 €
Santander 11.137,38 €
CaixaBank 2.290,50 €
BBVA 1.308,92 €
Bankia 3,36 €
Total: 14.863,10 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Prestamo personal 135.500,00 €
Total: 135.500,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
Bankia 16.521,58 €
CaixaBank 8.007,21 €
Total: 24.528,79 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Santander 32.591,94 €
CaixaBank 155.372,25 €
CaixaBank 6.462,88 €
BBVA 6.385,91 €
BBVA 9.135,65 €
Total: 209.948,63 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 49.327,61 €
Règims especials: Rendiments capital immobiliari 1.635,91 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 4.884,92 €
Dividends i rendiments per la participació en fons propis d'entitats 975,90 €
Rendiments de transmissió, amortització o reembossament d'altres actius financers 3,37 €
Suma de rendiments reduïts del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l'estalvi 5.720,94 €
Suma de guanys patrimonials (B.I. estalvi) 15,74 €
Suma de rendiments reduïts del capital immobiliari 8.031,18 €