• Mónica Almiñana Rique

  • Gerent A del Departament de Salut València - La Fe
  • Data de nomenament: 19/11/2015 DOCV
  • Av. Fernando Abril Martorell, 106. 46026. València
  • gerencia_lafe@gva.es
  • 961 244 226

Ostenta la responsabilitat màxima sobre la direcció i gestió de tots els recursos assistencials del departament de salut i exercirà les funcions que s'establixen en l'article 32 de la Llei d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana.

A la gerència de determinats departaments es podrà atribuir, a més de la gestió del departament propi, la gestió integrada i la supervisió, a través del comissionat, d'un determinat departament amb concessió administrativa.

Les retribucions del personal directiu d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat vénen regulades en el Decret 30/2012, de 3 de febrer

  • Sou i complements: 57.493,90 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 57.493,90 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Descripció Import
Rendiment net reduït 55.143,58 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 31,12 €
Dividends i rendiments per la participació en fons propis d'entitats 143,95 €
Suma de rendiments reduïts del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l'estalvi 182,43 €
Suma de rendiments reduïts del capital immobiliari 1.548,08 €