Estructura orgànica

Estructura Orgànica

Actualment, l'estructura orgànica de la Generalitat es regula en el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat. A més de la Presidència de la Generalitat, preveu l'existència de nou conselleries, cada una amb els seus sectors d'activitat en funció de les diferents competències atribuïdes en el Decret. El nombre de conselleries i les seues respectives competències vénen regulades en el Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual determina les conselleries en que s'organitza l'administració de la Generalitat.

D'altra banda, la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, estableix que l'estructura bàsica de l'Administració de la Generalitat s'organitza en conselleries o departaments, al capdavant de les quals hi haurà un conseller, membre del Consell amb funcions executives.

Les conselleries s'estructuren en tres nivells: els òrgans superiors (consellers i secretaris autonòmics), el nivell directiu (sotssecretaris, directors generals i altres alts càrrecs que tenen el rang de director general) i el nivell administratiu (organitzat en subdireccions generals, serveis, seccions, unitats i negociats, podent-se establir altres unitats si es considera necessari, sent la secretaria general administrativa el màxim nivell administratiu).

 

Font: òrgan competent en matèria d'atenció a la ciutadanía.

Data de creació: juny 2014

Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació

Data d'actualització: juliol 2019

 


 

Visualització de contingut web

Estructura orgànica de l'Administració de la Generalitat i dels seus Organismes Autònoms

Es publiquen els organigrames dels departaments i dels organismes autònoms de la Generalitat, d'acord amb els reglaments orgànics i funcionals vigents. La data d'actualització apareix en el peu de cada document.

  • Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
  • Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

 

Font: òrgan competent en matèria d'atenció a la ciutadanía.

Data de creació: juny 2014

Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació

Data d'actualització: consulteu el peu de cada document