Execució pressupostària

L'execució pressupostària de despeses mostra la despesa real efectuada mensualment, en contrast amb la despesa inicial continguda en els pressupostos.

Així, a 30 de abril de 2018, en el total de la Generalitat el grau d'execució és del 23,84%, és a dir, s'han executat despeses per eixe percentatge en relació al pressupost inicial.
Dit d'una altra manera, d'ací a final d'any, la Generalitat hauria d'executar pressupost per valor d'un 76,16% del pressupost inicial, per a poder executar-ho completament.

Vegeu dades execució mensual despeses.

L'altra cara de la moneda ho representen els ingressos. D'esta manera, l'execució pressupostària d'ingressos mostra els drets de cobrament que s'han originat en l'exercici enfront dels ingressos previstos en els pressupostos.

Així, a 30 de abril de 2018, en el total de la Generalitat el grau d'execució és del 17,93%, és a dir, s'han generat drets de cobrament per eixe percentatge en relació al pressupost inicial.
Dit d'una altra manera, d'ací a final d'any, la Generalitat hauria d'obtindre drets de cobrament per valor d'un 82,07% del pressupost inicial per a poder cobrir la totalitat de les despeses pressupostats.

Vegeu dades execució mensual ingressos.

 

Font: òrgan competent en matèria de comptabilitat

Data de creació: gener 2016
Periodicitat: mensual
Data actualització: maig 2018

 

 

 

Visualització de contingut web

Informes d'execució pressupostària autonòmics (CIMCANET)

En el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a més de la consulta dels informes mensuals, permet accedir a la sèrie acumulada completa d'Ingressos i Gastos des de 2011. 

La informació de base utilitzada és l'arreplega en els "Qüestionaris d'informació comptable normalitzada", format acordat amb les CC.AA. per a la remissió d'informació de caràcter mensual d'acord amb el que establix l'Acord 24/2012 del Consell de Política Fiscal i Financera de 12 de novembre de 2012 pel qual s'establix la remissió d'informació resumida mensual per part de les comunitats autònomes, fixant el contingut, format i periodicitat de la recollida d'informació i la seua publicació. 

Vegeu bases de dades de l'Estat

Altres indicadors:

Visualització de contingut web

Altres indicadors

A més, de l'anterior, hi ha altres indicadors que ens donen idea de l'evolució de l'execució pressupostària. D'ells, a continuació es presenten dos possibilitats.

Gasto per habitant:

El gasto per habitant és el resultat de dividir les obligacions no financeres reconegudes netes entre el número habitants.

Evolució gasto per habitant (euros)

Açò suposa un gasto per habitant de 2.883,70 euros a 1 de gener de 2015.

Ràtio d'inversions respecte a les subvencions rebudes:

El ràtio inversions respecte a subvencions rebudes és el resultat de dividir les inversions realitzades per la Generalitat entre les subvencions de l'Estat i europees.

Evolució del ràtio inversions respecte a subvencions (percentatge)

Açò suposa que en 2015, les inversions de la Generalitat es van finançar en quasi un 11% amb subvencions procedents de l'Estat i europees.

Vegeu dades inversions - subvencions. (en format reutilitzable)

 

Data d'actualització: novembre de 2016
Periodicitat d'actualització: anual