Visualització de contingut web

Deute públic

Informació sobre el deute públic de la Generalitat, amb indicació de la seua evolució, de l'endeutament per habitant i l'endeutament relatiu.

Per a sufragar els serveis públics, la Comunitat Valenciana adquireix finançament a través de diferents fórmules, com emissions de deute o préstecs. Aquestes operacions poden contractar-se a curt, mitjà o llarg termini. Així, els períodes d'amortització són variats, podent ser de diversos anys o inclús de lustres. En cada exercici, es pot amortitzar part d'aquestes quantitats, refinançar-ne una altra part i continuar captant finançament en funció de les necessitats.

 

DEUTE FINANCER O DEUTE VIU

El deute financer, o deute viu, és la suma dels imports pendents d'amortitzar a hores d'ara.
L'estoc de deute viu a 31 de desembre de 2018 en la Comunitat Valenciana, és de 47.084 milions d'euros.

 

Evolució del deute viu en la Comunitat Valenciana
(milions d'euros)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
9.420 10.532 11.270 11.906 13.696 16.113 20.119 21.860 30.065 32.459 37.422 42.003 44.663 46.187 47.084

 

Evolución de la deuda viva en la Comunitat Valenciana

 

Font: Institut Valencià de Finances sobre la base de dades de deute publicats pel Banc d'Espanya. Calculada segons el Protocol de dèficit excessiu.

El deute viu a 31 de desembre de 2018 de la Comunitat Valenciana per instruments financers, es compon de 962 milions d'euros en bons i pagarés (2%); 6.738 en préstecs amb entitats financeres (14%); 38.938 en el fons de finançament de comunitats autònomes (83%); i 446 milions d'euros en altres (1%).

 

Deute de la Comunitat Valenciana a 31 de desembre de 2018 per instruments financers 

(milions d'euros)

Bons i pagarés Préstecs amb entitats financeres residents Préstecs amb entitats financeres no residents Fons de finançament a comunitats autònomes Associacions públic – privades TOTAL
962 3.783 2.955 38.938 446 47.084

 

Deuda de la Comunitat Valenciana por instrumentos financieros

 

 

Font: Institut Valencià de Finances sobre la base de dades de deute publicats pel Banc d'Espanya. Calculada segons el Protocol de dèficit excessiu.

 

ENDEUTAMENT PER HABITANT

L'índex relatiu al deute per càpita, o endeutament per habitant, s'obté dividint el deute total existent a una data determinada entre el nombre d'habitants.

Deute per habitant = Volum deute viu / Nombre d'habitants (*)

El deute per habitant corresponent a 31 de desembre de 2018 és de 9.515 €/habitant.

Açò suposa que cada valencià i/o valenciana hauria d'haver destinat 9.515 euros per a poder sufragar completament el deute autonòmic existent a 31 de desembre de 2018.

(*) Xifres oficials de població. Dades provisionals a 01/07/2018 i definitius a 01/01/2018.

 

Evolució de l'endeutament per habitant en la Comunitat Valenciana
(euros per habitant)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2.063 2.250 2.347 2.416 2.749 3.229 4.024 4.364 6.029 6.549 7.576 8.516 9.050 9.338 9.515

 

Evolución endeudamiento por habitante Comunitat Valenciana

 

 

Font: Institut Valencià de Finances sobre la base de dades de deute publicats per Banc d'Espanya i INE.

 

ENDEUTAMENT RELATIU RESPECTE AL PIB REGIONAL

Una altra fórmula molt utilitzada per a avaluar l'endeutament consisteix a relacionar-lo amb el Producte Interior Brut, amb l'objecte de comprovar el percentatge que representa el deute sobre el PIB.

Endeutament relatiu respecte al PIB = Deute Total/PIB

L'endeutament relatiu respecte al PIB a 31 de desembre de 2018 de la Comunitat Valenciana és del 41,80%.

Açò suposa que en la Comunitat Valenciana, per amortitzar el deute viu existent a 31 de desembre de 2018, de cada 100 euros que es produeixen en un any, es deurien destinar 41,80 euros a cancel·lar deute.

 

Evolució de l'endeutament respecte al PIB en la Comunitat Valenciana
(percentatge)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
11,20% 11,60% 11,50% 11,30% 12,60% 15,70% 19,70% 21,70% 31,20% 34,10% 38,50% 41,60% 42,90% 42,50% 41,80%

 

Evolución endeudamiento respecto al PIB Comunitat Valenciana

 

Font: Institut Valencià de Finances sobre la base de dades de deute publicats pel Banc d'Espanya i INE. Calculada segons el Protocol de dèficit excessiu.

 

ENDEUTAMENT RELATIU RESPECTE AL PRESSUPOST

També es pot calcular l'endeutament relatiu posant-ho en relació amb el pressupost de la Comunitat Autònoma.

Endeutament relatiu respecte al pressupost = Deute autonòmic/Pressupost autonòmic (ingressos corrents consolidats liquidats)

L'endeutament relatiu respecte al pressupost d'ingressos corrents liquidats de la Comunitat Valenciana es del 352% en 2018. Si ho calculem tenint en compte el deute de l'Administració General, el ràtio descendeix al 340%.

Açò suposa que, si la Generalitat haguera destinat íntegrament els seus ingressos corrents en 2018 per a pagar el deute, hauria necessitat multiplicar-los  per tres i mig, només per a aquest fi, o el que és el mateix, necessita els ingressos corrents de pràcticament tres anys i mig per a liquidar la deute.

 

Evolució de l'endeutament respecte al pressupost de la Comunitat Valenciana
(percentatge)

Deute Comunitat Valenciana / Ingressos Corrents

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
101% 100% 89% 95% 114% 128% 179% 218% 289% 308% 363% 401% 379% 357% 352%

 

Deute Administració General / Ingressos Corrents

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
73% 67% 58% 60% 64% 76% 113% 141% 234% 261% 328% 369% 357% 340% 340%

 

Evolución endeudamiento respecto presupuesto Comunitat Valenciana

 

Font: Institut Valencià de Finances. Dades d'elaboració pròpia, sobre la base de les dades de deute corresponents a 31 de març de cada exercici publicats per Banc d'Espanya sobre els ingressos corrents dels pressupostos liquidats consolidats de l'exercici.

 

Consulte la informació sobre el deute públic de la Generalitat en format reutilitzable.

 

Font: òrgan competent en matèria de finançament
Data de creació: octubre 2016
Periodicitat: trimestral
Data d'actualització: abril 2019