Visualització de contingut web

Cost efectiu dels serveis públics

Què són serveis públics?

Els serveis públics són el conjunt d'activitats i prestacions permeses, reservades o exigides a les administracions públiques, la finalitat de les quals és respondre a diferents imperatius del funcionament social i, en última instància, afavorir la realització efectiva de la igualtat i del benestar social.

En la societat contemporània se'ls ha reconegut una doble condició, d'un costat són essencials per a la qualitat de vida individual de les persones i d'un altre, des del punt de vista col·lectiu constitueixen la base del desenvolupament econòmic i social de la comunitat.

Aquests serveis públics poden ser fonamentals o no. Especialment en matèria de serveis públics fonamentals les administracions públiques realitzen un paper redistributiu. En aquest sentit, els serveis públics fonamentals són els relatius a la sanitat, l'educació i els serveis socials.

Despesa en serveis públics fonamentals

En 2017 la Generalitat va destinar 11.754 milions d'euros a serveis públics fonamentals, dels quals el 56,92% es va destinar a sanitat, el 36,58% a educació i el 6,50% a serveis socials.

Gráfica gasto en SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES (2017)

 

Consulte la despesa en serveis públics fonamentals (en format reutilitzable per a 2016 i 2017).

Font: òrgan competent en matèria de finançament autonòmic i coordinació financera.

Visualització de contingut web

Sanitat

En 2017 la Generalitat va destinar 6.690 milions d'euros a sanitat.

Si es té en compte la distribució per capítol de despesa, les despeses corrents suposen la partida més important de despesa amb el 39,20%, seguit de les despeses de personal amb el 37,52% i les transferències corrents amb el 21,18%.

Gráfica gasto en SANIDAD por capítulos (2017)

 

Font: òrgan competent en matèria de finançament autonòmic i coordinació financera.

A més, respecte a la despesa en sanitat, es disposa de dues estadístiques pròpies i específiques: l'Estadística de Despesa Sanitària Pública (EDSP) i el Sistema d'Informació Econòmica (SIE).

 

Estadística de Despesa Sanitària Pública (EDSP)

En ella es mostra l'evolució de la despesa sanitària pública per al període 2002 a 2018 segons les comptes satèl·lit, la classificació econòmic-pressupostària, la classificació funcional i als agregats de comptabilitat nacional.

Consulte l'Estadística de Despesa Sanitària Pública (EDSP) (en format pdf).

Consulte l'Estadística de Despesa Sanitària Pública (EDSP) (en format reutilitzable).

La primera fulla del llibre de càlcul, relativa als comptes satèl·lit, és resultat de la combinació de les dades i estructures contingudes en les altres tres:

  • La classificació econòmica fa referència a com es gasta. En el cas dels comptes satèl·lit, les despeses es desglossen en les següents categories: despesa corrent en béns i serveis; transferències corrents; i despesa de capital.

  • La classificació funcional informa de la finalitat o destinació de la despesa sanitària: serveis hospitalaris i especialitzats, serveis primaris de salut, serveis de salut pública, serveis col·lectius de salut, farmàcia, trasllat, pròtesi i aparells terapèutics i despesa de capital.

  • Els agregats de comptabilitat nacional, establits pel Sistema Europeu de Comptes de 1995 (SEC-95), comprenen els béns i serveis adquirits per a la satisfacció directa de les necessitats humanes, siguen aquestes individuals o col·lectives, així com la despesa de capital.

Per a més informació sobre la metodologia de càlcul consulte el següent document (pdf).

Font: òrgan competent en matèria de sanitat.

Sistema d'Informació Econòmica (SIE)

El SIE és un sistema de comptabilitat analítica que conté l'evolució del cost de l'assistència sanitària des de l'exercici 2015 fins al primer trimestre de 2020 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Consulte l'evolució del Sistema d'Informació Econòmica (SIE) (en format reutilitzable).

Font: òrgan competent en matèria de sanitat

Visualització de contingut web

Educació

En 2017 la Generalitat va destinar 4.299 milions d'euros a educació.

Si es té en compte la distribució per capítol de despesa, el 52,93% de la despesa es dedica a personal, seguit de transferències corrents amb el 36,85%.

Gráfica gasto en EDUCACIÓN por capítulos (2017)

 

Font: òrgan competent en matèria de finançament autonòmic i coordinació financera.

Despesa pública per alumne en ensenyaments no universitaris del sistema educatiu

La despesa pública per alumne en centres públics, en ensenyament no universitari va ser de 5.246 euros en l'exercici 2015.

Despesa pública per alumne en ensenyaments no universitaris del sistema educatiu, per tant exclosa la formació ocupacional. L'alumnat s'ha transformat en equivalent a temps complet, d'acord a la metodologia utilitzada en l'estadística internacional.

Consulte l'estudi i la metodologia completa.

Font: Les xifres de l'educació a Espanya. Curs 2015-2016 (Edició 2018) del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Pie gráficos educación

Si vols conéixer més detalladament la informació sobre les beques i ajudes concedides en els nivells de primària i secundària, durant l'exercici pressupostari del 2013, punxa ací.

Descarrega taula en format reutilitzable

Visualització de contingut web

Serveis Socials

En 2017 la Generalitat va destinar 764 milions d'euros a serveis socials.

Si es té en compte la distribució per capítol de despesa, la partida més important són les transferències corrents amb el 67,18%, seguida de les despeses corrents amb un 24,80%.

Gráfica gasto en SERVICIOS SOCIALES por capítulos (2017)

 

Font: òrgan competent en matèria de finançament autonòmic i coordinació financera.

Políticas inclusivas 2

El cost dels serveis en el pressupost de la Generalitat.

Si vol saber més sobre el cost dels serveis pot consultar una major desagregació en el Visor Pressupostari.

Taxes o preus públics.

A més, de la despesa pública en els serveis públics fonamentals, es pot consultar el cost efectiu dels serveis finançats amb taxes o preus públics.

En la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, es regulen les taxes i la seua quantia.

Són taxes aquelles prestacions patrimonials públiques de naturalesa pecuniària, legalment exigibles, el fet imposable de les quals consisteix en la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic o en la prestació de serveis públics o la realització d'activitats en règim de dret públic, que es referisquen, afecten o beneficien de manera particular a l'obligat tributari, quan concórrega qualsevol de les circumstàncies següents:

a) Que no siguen de sol·licitud o recepció voluntària per als obligats tributaris.
b) Que no es presten o realitzen pel sector privat, estiga o no establida la seua reserva a favor del sector públic, conforme a la normativa vigent.

Per part seua, els preus públics es regulen en el Decret 103/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual es regulen els preus públics de la Generalitat.

Són preus públics de la Generalitat les contraprestacions pecuniàries que se satisfacen per la prestació de serveis o la realització d'activitats de sol·licitud o recepció voluntària, efectuades en règim de dret públic per la Generalitat o per les seues entitats autònomes, quan no concórreguen les circumstàncies per a qualificar-les com a taxa.

Font: òrgan competent en matèria de transparència.

Cost efectiu dels serveis públics en entitats locals en la Comunitat Valenciana.

Es publiquen les dades del cost efectiu dels serveis prestats per les Entitats Locals d'acord amb el que s'estableix en l'article 18 apartat 2.d) de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Consulte el cost dels serveis bàsics en entitats locals de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2016.

Consulte les dades del Ministeri d'Hisenda per Comunitats Autònomes. És possible descarregar les dades de totes les Entitats locals de la Comunitat Valenciana o consultar els de cadascuna de forma individual.

Font: òrgan competent en matèria de transparència.

Visualització de contingut web

Finançament de les polítiques socials de despesa

Una vegada analitzat el cost de les polítiques socials de despesa (sanitat, educació i serveis socials), resta analitzar la seua contrapartida, és a dir, com es financen.

Així, de l'anàlisi conjunta de les dades, s'obté que les polítiques socials de despesa es financen majoritàriament (94,71%) amb transferències corrents.

Gráfica de la financiación de los SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES (2017)

 

Consulte el finançament de les polítiques socials de despesa (en format reutilitzable per a 2016 i 2017).

Font: òrgan competent en matèria de finançament autonòmic i coordinació financera.

pie políticas

Fonts: òrgans competents en matèria de sanitat, educació i serveis socials
Data de creació: octubre 2016
Periodicitat: anual
Data d'actualització: novembre 2020
Fonament: art. 9.6.b de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 41 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador núm. 60 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional