Convenis

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

  • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
     
  • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
     
  • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme

Data de creació: juny 2014

Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació

Data d'actualització: març 2018

Convenis
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni singular TURISME COMUNITAT VALENCIANA AJUNTAMENT DE BIGASTRO 03-12-2019 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE TURISME COMUNITAT VALENCIANA I L'AJUNTAMENT DE BIGASTRE, PER A LA IMPLANTACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA TOURIST INFO A TRAVÉS DE L'ADEQUACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT DE L'OFICINA TOURIST INFO BIGASTRE 8.000,00
Conveni singular CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, S. A. (CACSA) REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA 14-03-2019 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CIUTAT DE LES ARTS I DE LES CIÈNCIES, S.A. I LA SECCION TERRITORIAL DE VALÈNCIA DE LA REIAL SOCIETAT ESPANYOLA DE QUÍMICA PER A LA CO-ORGANITZACIÓ DEL CONCURS �REACCIONA 2019� 0,00
Conveni marc ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL (EVHA) CRITERIA CAIXA, S.A.U. 13-03-2019 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL (EVHA) I CRITERIA CAIXA, SAU, PER A LA CESSIÓ DE L'USDEFRUIT DE DETERMINATS HABITATGES PROPIETAT D'AQUESTA ÚLTIMA A FAVOR DE L�EVHA AMB LA FINALITAT QUE SEGUEIXEN DESTINATS A LLOGUER SOCIAL. 5.300.000,00
  • Habitatge
Conveni singular LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 12-03-2019 ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ I L'AJUNTAMENT D'AGOST PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL MITJANÇANT LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI AUTOSERVEF 0,00
Conveni singular LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 12-03-2019 ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ I L'AJUNTAMENT DE XERA PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ DEL SERVEI AUTOSERVEF 0,00
Conveni singular PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT FUNDACIÓ MUSEU DEL TÈXTIL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 11-03-2019 CONVENI ENTRE LA GENERALITAT I LA FUNDACIÓ DEL MUSEU DEL TÈXTIL DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER AL FINANÇAMENT DE DESPESA DE CAPITAL PER A LA POSADA EN MARXA DEL MUSEU DEL TÈXTIL DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 700.000,00
  • Ciència i tecnologia
Conveni singular LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 11-03-2019 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ I LA FEDERACIÓ DE PERSONES SORDES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FESORD-CV), PER A DONAR SUPORT MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ DE LA LLENGUA DE SIGNES, A PERSONES AMB DISCAPACITAT AUDITIVA QUE PARTICIPEN EN ACCIONS DE FORMACIÓ, AIXÍ COM ACCIONS DE GESTIÓ D'OFERTES, DEMANDES I SUPORT A LA INSERCIÓ D'AQUESTES PERSONES DINS DE LA PROGRAMACIÓ DEL SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ, AMB CÀRREC A L'EXERCICI PRESSUPOSTARI 2019 0,00
Conveni singular CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. I COOP UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA (UPV) 08-03-2019 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ, I LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, PER A LA CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA CÀTEDRA DE TRANSPARÈNCIA I GESTIÓ DE DADES DURANT L'EXERCICI 2019 50.450,00
Conveni singular FISABIO BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A 06-03-2019 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. I LA FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ SANITÀRIA I BIOMÈDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA VI JORNADA DE RESPIRATORI DE L'HOSPITAL DE SAGUNT 2.000,00
  • Ciència i tecnologia
Addenda FUNDACIÓ CENTRE ESTUDIS AMB. MEDITERRANI (CEAM) 04-03-2019 ADDENDA AL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI I LA UNIVERSITAT D'ALACANT PER A REGULAR LES ACTUACIONS DE LA UNITAT MIXTA D'INVESTIGACIÓ. 0,00