Convenis

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

  • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
     
  • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
     
  • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme

Data de creació: juny 2014

Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació

Data d'actualització: març 2018

Convenis
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Convenis firmats per exercici
Exercici Nombre de convenis Percentatge
1997 1 0,02%
2003 1 0,02%
2004 1 0,02%
2005 1 0,02%
2006 1 0,02%
2008 1 0,02%
2009 2 0,05%
2011 2 0,05%
2012 1 0,02%
2013 2 0,05%
2014 1.040 23,51%
2015 458 10,35%
2016 781 17,66%
2017 683 15,44%
2018 711 16,08%
2019 737 16,66%
TOTAL 4.423 100,00%
Nombre total de convenis firmats segons vigència
Vigent No vigent
1029 3394
Nombre de convenis firmats per exercici i import
Exercici < 20.000 € 20.001 - 50.000 € 50.001 - 100.000 € 100.001 - 500.000 € 500.001 - 1.000.000 € > 1.000.001 € Total
1997 1 0 0 0 0 0 1
2003 1 0 0 0 0 0 1
2004 1 0 0 0 0 0 1
2005 1 0 0 0 0 0 1
2006 1 0 0 0 0 0 1
2008 1 0 0 0 0 0 1
2009 2 0 0 0 0 0 2
2011 2 0 0 0 0 0 2
2012 1 0 0 0 0 0 1
2013 2 0 0 0 0 0 2
2014 870 77 19 41 18 15 1.040
2015 337 47 15 29 17 13 458
2016 509 138 49 57 8 20 781
2017 410 116 42 85 16 14 683
2018 408 114 57 86 14 32 711
2019 442 129 55 70 11 30 737
TOTAL 2.989 621 237 368 84 124 4.410

Percentatge de convenis firmats per exercici i import
Exercici < 20.000 € 20.001 - 50.000 € 50.001 - 100.000 € 100.001 - 500.000 € 500.001 - 1.000.000 € > 1.000.001 €
1997 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2003 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2004 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2005 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2006 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2008 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2009 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2011 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2012 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2013 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2014 29,11% 12,40% 8,02% 11,14% 21,43% 12,10%
2015 11,27% 7,57% 6,33% 7,88% 20,24% 10,48%
2016 17,03% 22,22% 20,68% 15,49% 9,52% 16,13%
2017 13,72% 18,68% 17,72% 23,10% 19,05% 11,29%
2018 13,65% 18,36% 24,05% 23,37% 16,67% 25,81%
2019 14,79% 20,77% 23,21% 19,02% 13,10% 24,19%
TOTAL 67,78% 14,08% 5,37% 8,34% 1,90% 2,81%
Nombre de convenis firmats per cada conselleria/entitat
Conselleria/Entitat 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 24 27 26 18 101
VICEPRESIDÈNCIA I CONS. D'IGUALTAT I POL. INCLUSI. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 56 22 19 22 126
CONS. D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 8 10 31 15 13 81
CONS. DE JUSTÍCIA, ADMON. PUB., REF. DEMOCR. I LIBERT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 11 24 20 71
CONS. D'EDUCACIÓ, INVESTIGAC., CULTURA I ESPORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 139 92 20 0 269
CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 18 54 44 46 34 200
CONS. D'ECONOMIA SOST., SECT. PRODUC., COMERC. I TREBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 43 42 66 67 228
CONS. D'AGRICULT., M. AMB., CANVI CLIM. I DESEN. RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 84 94 88 13 307
CONS. D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERT. TERRITORI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 13 40 20 101
CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. I COOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 29 35 30 18 119
CONS. D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, E. CLIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 77
CONS. DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRAC. PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
CONS. DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBL. I MOVILIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 10 0 0 0 0 58
CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ I JUSTÍCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 15 0 0 0 0 141
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I AGRIC. PESCA, ALIM. AIGU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 11 0 0 0 0 56
CONSELLERIA DE SANITAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 32 0 0 0 0 80
CONSELLERIA D'ECONOMIA, INDÚSTRIA, TURISME I EMP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 17 0 0 0 0 49
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 28 0 0 0 0 171
CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 11 0 0 0 0 30
CONSELLERIA D'INFRAESTRUCT., TERRIT. I M. AMBIENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 9 0 0 0 0 63
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I GARANTIA AGRÀRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 0 0 0 9
INSTITUT SUPERIOR D'ENSENYANCES ARTÍST. (ISEACV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 5
INSTITUT VAL. D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 46 62 40 18 6 235
INSTITUT VALENCIÀ D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 0 13
INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 71 20 104
IVAJ. GVAJOVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 8 43 25 0 0 110
LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 130 131
SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 30 29 23 60 0 181
AGÈNCIA VAL. D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA (AVAP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 0 0 9
AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261 44 0 0 0 0 305
AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME (AVT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 91 66 8 0 181
ENTITAT D'INFRAESTRUCTURES GENERALITAT (EIGE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 0 0 14
ENTITAT PÚBLICA DE SANEJ. AIGÜES RESIDUALS (EPSAR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 6 0 0 6 24
ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL (EVHA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
INST. VALENCIÀ D'ART MODERN (IVAM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 6 6 27
INSTITUT VAL. DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL(IVACE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 33 41 36 54 51 234
INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA (IVC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 6 11 11 8 6 122
TURISME COMUNITAT VALENCIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 66 137
CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, S. A. (CACSA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 0 29 25 28 105
FISABIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 68 69
FUNDACIÓ CENTRE ESTUDIS AMB. MEDITERRANI (CEAM) 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 1 0 1 3 3 4 5 1 3 28
FUNDACIÓ D'AYUDA VÍCTIMES DELICTE -FAVIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
TOTAL 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 0 2 1 2 1.039 458 781 683 711 737 4.422
Nombre i percentatge de convenis totals firmats per cada matèria
Matèria Nombre de convenis Percentatge
Ciència i tecnologia 476 15,03%
Comerç 83 2,62%
Cultura i oci 59 1,86%
Demografia 72 2,27%
Esport 66 2,08%
Economia 37 1,17%
Educació 640 20,20%
Ocupació 182 5,74%
Energia 4 0,13%
Hisenda 50 1,58%
Indústria 43 1,36%
Legislació i justícia 96 3,03%
Medi ambient 81 2,56%
Medi Rural 384 12,12%
Salut 208 6,57%
Sector públic 39 1,23%
Seguretat 72 2,27%
Societat i benestar 72 2,27%
Transport 48 1,52%
Turisme 239 7,54%
Urbanisme i infraestructures 135 4,26%
Habitatge 82 2,59%
TOTAL 3.168 100,00%