Convenis

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

 • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
   
 • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
   
 • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

 

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme
Data de creació: juny 2014
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: març 2018
Fonament jurídic: art. 9.1.c) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 12 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa5211 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 55 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

« Ves enrere
 • Entitat GVA: INSTITUT VAL. DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL(IVACE)
 • Nom: ACORD DE COL?LABORACI? ENTRE FIRA MOSTRARI INTERNACIONAL DE VAL?NCIA I L'INSTITUT VALENCI? DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL PER A LA CESION A IVACE D'UN ESPAI EN LA SEUA INSTALACION FIRAL
 • Tipus conveni: Conveni singular
 • Data firma: 12-02-2020
 • Objecte: Establir les condicions en les quals FIRA VALÈNCIA posa a la disposició d'IVACE un espai en la seua instal·lació firal perquè aquest munte un estand institucional permanent a través del qual promocionar els seus serveis entre les empreses assistents als certàmens organitzats per FIRA VALÈNCIA.
 • Data de finalització: 31-12-2020
 • Obligacions comuns: Clàusula segona
 • Obligacions econòmiques: No té incidència econòmica
 • Matèria:
  • Comerç
 • Número de registre Generalitat: 0124/2020

Nom de part firmant Data firma entitat Tipus d'entitat Obligacions econòmiques
INSTITUT VAL. DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL(IVACE) - Entitats de dret públic Generalitat -
FIRA MOSTRARI INTERNACIONAL DE VALÈNCIA - Externa Pública -