Convenis

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

 • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
   
 • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
   
 • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

 

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme
Data de creació: juny 2014
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: març 2018
Fonament jurídic: art. 9.1.c) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 12 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa5211 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 55 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

« Ves enrere
 • Entitat GVA: CONS. DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRAC. PÚBLICA
 • Nom: CONVENI DE COL?LABORACI? ENTRE LA GENERALITAT, A TRAV?S DE LA CONSELLERIA DE JUST?CIA, INTERIOR I ADMINISTRACI? P?BLICA, I EL CONSELL VALENCI? DE COL?LEGIS DE PROCURADORS, PER LA QUAL ES CONCEDEIX LA SUBVENCI? DESTINADA A LA INDEMNITZACI? DE LES ACTUACIONS CORRESPONENTS A ASSIST?NCIA JUR?DICA GRATU?TA, ACC?S A LA JUST?CIA, REPRESENTACI? PER PROCURADORS/AS DE TORN D'OFICI, FUNCIONAMENT DELS COL?LEGIS DE PROCURADORS/AS I FORMACI?, RECOLLIDA EN LA LLEI 10/2019, DE 27 DE DESEMBRE, DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT PER A L'EXERCICI 2020.
 • Tipus conveni: Conveni singular
 • Data firma: 14-02-2020
 • Objecte: DONAR COMPLIMENT, A l'OBLIGACIÓ CONSTITUCIONAL DE GARANTIR EL DRET A l'ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA I ASSEGURAR L'ACCÉS A la JUSTÍCIA AIXÍ COM CONCEDIR Al CONSELL VALENCIÀ DE COL·LEGIS DE PROCURADORS LA SUBVENCIÓ DESTINADA A la INDEMNITZACIÓ DE LES ACTUACIONS CORRESPONENTS A ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA, ACCÉS A la JUSTÍCIA, REPRESENTACIÓ PER PROCURADOR/A de TORN D'OFICI, FUNCIONAMENT DELS COL·LEGIS DE PROCURADORS/AS I FORMACIÓ RECOLLIDA EN LA LLEI 10/2019.
 • Data de finalització: 31-12-2020
 • Obligacions comuns: LES CONSIGNADES ÍNTEGRAMENT EN EL TEXT DEL CONVENI
 • Obligacions econòmiques: LES CONSIGNADES ÍNTEGRAMENT EN EL TEXT DEL CONVENI
 • Texte complet del conveni: TEXT ÍNTEGRE DEL CONVENI
 • Obligacions econòmiques: 6.200.000,00
 • Matèria:
  • Legislació i justícia
 • Número de registre Generalitat: 0075/2020

Nom de part firmant Data firma entitat Tipus d'entitat Obligacions econòmiques
CONS. DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRAC. PÚBLICA - Consellería -
CONSELL VALENCIÀ DE COL·LEGIS DE PROCURADORS 14-02-2020 Externa Pública -