Convenis

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

 • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
   
 • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
   
 • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme

Data de creació: juny 2014

Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació

Data d'actualització: març 2018

« Ves enrere
 • Entitat GVA: LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
 • Nom: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ I LA FEDERACIÓ DE PERSONES SORDES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FESORD-CV), PER A DONAR SUPORT MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ DE LA LLENGUA DE SIGNES, A PERSONES AMB DISCAPACITAT AUDITIVA QUE PARTICIPEN EN ACCIONS DE FORMACIÓ, AIXÍ COM ACCIONS DE GESTIÓ D'OFERTES, DEMANDES I SUPORT A LA INSERCIÓ D'AQUESTES PERSONES DINS DE LA PROGRAMACIÓ DEL SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ, AMB CÀRREC A L'EXERCICI PRESSUPOSTARI 2019
 • Tipus conveni: Conveni singular
 • Data firma: 11-03-2019
 • Objecte: L'entitat donarà suport, mitjançant la utilització de la llengua de signes, a persones amb discapacitat auditiva que participen en accions de formació, així com accions de gestió d'ofertes, demandes i suport a la inserció d'aquestes persones, dins de la programació del Servei Valencià d'Ocupació i Formació que es desenvolupen i finalitzen durant l'exercici 2019
 • Obligacions comuns:
 • Texte complet del conveni: Conveni

Nom de part firmant Data firma entitat Tipus d'entitat Obligacions econòmiques
LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ - Organismes autònoms Generalitat -