Convenis

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

 • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
   
 • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
   
 • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme

Data de creació: juny 2014

Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació

Data d'actualització: març 2018

« Ves enrere
 • Entitat GVA: ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL (EVHA)
 • Nom: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL (EVHA) I CRITERIA CAIXA, SAU, PER A LA CESSIÓ DE L'USDEFRUIT DE DETERMINATS HABITATGES PROPIETAT D'AQUESTA ÚLTIMA A FAVOR DE L�EVHA AMB LA FINALITAT QUE SEGUEIXEN DESTINATS A LLOGUER SOCIAL.
 • Tipus conveni: Conveni marc
 • Data firma: 13-03-2019
 • Objecte: Establir les condicions de col·laboració entre l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (d'ara endavant EVHA) i CriteriaCaixa que permeta destinar durant un temps determinat part dels habitatges propietat d'aquesta última a lloguer assequible sota la gestió d�EVHA.
 • Data de finalització: 13-03-2023
 • Obligacions comuns: L'estipulat en la clàusula Segona del conveni. Condicions del contracte de cessió d'ús entre EVHA i CriteriaCaixa. (veure document adjunt)
 • Obligacions econòmiques: L'estipulat en la clàusula Setena del conveni. Compromisos econòmics assumits per EVHA (veure document adjunt)
 • Obligacions econòmiques: 5.300.000,00
 • Matèria:
  • Habitatge
 • Número de registre Generalitat: 0204/2019

Nom de part firmant Data firma entitat Tipus d'entitat Obligacions econòmiques
ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL (EVHA) 13-03-2019 Entitats de dret públic Generalitat 5.300.000,00 €
CRITERIA CAIXA, S.A.U. 13-03-2019 Externa Privada 5.300.000,00 €