Convenis

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

 • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
   
 • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
   
 • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme

Data de creació: juny 2014

Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació

Data d'actualització: març 2018

« Ves enrere
 • Entitat GVA: CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. I COOP
 • Nom: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ, I LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, PER A LA CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA CÀTEDRA DE TRANSPARÈNCIA I GESTIÓ DE DADES DURANT L'EXERCICI 2019
 • Tipus conveni: Conveni singular
 • Data firma: 08-03-2019
 • Objecte: El present conveni té per objecte la creació i funcionament de la �Càtedra de Transparència i Gestió de Dades� durant l'exercici 2019, amb la finalitat que a través de la mateixa es realitzen activitats relacionades amb la transparència, la participació i l'accés a la informació pública.
 • Data de finalització: 31-12-2019
 • Obligacions comuns: 1. La Generalitat es compromet a abonar l'import de la subvenció, segons el que es disposa en la clàusula cinquena. 2. La Universitat es compromet al fet que l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció ha d'estar executada i que les factures o justificants de despesa han sigut aprovats i reconeguda l'obligació per part de l'entitat abans de la finalització del termini de justificació que s'establisca en la clàusula sisena.
 • Obligacions econòmiques: El finançament de les activitats subvencionables ascendeix a l'import total màxim de 50.450,31EUR (cinquanta mil quatre-cents cinquanta euros amb trenta-un cèntims). El citat import serà amb càrrec al capítol IV de l'aplicació pressupostària 22.02.01.112.90, línia nominativa S8050000 �Foment de les activitats de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana en matèria de transparència i participació ciutadana�, dels pressupostos de la Generalitat per a l'any 2019.
 • Texte complet del conveni: TEXT CONVENI
 • Obligacions econòmiques: 50.450,00
 • Número de registre Generalitat: 0192/2019

Nom de part firmant Data firma entitat Tipus d'entitat Obligacions econòmiques
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA (UPV) - Externa Pública -
CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. I COOP - Consellería -