Convenis

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

 • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
   
 • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
   
 • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme

Data de creació: juny 2014

Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació

Data d'actualització: març 2018

« Ves enrere
 • Entitat GVA: LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
 • Nom: ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ I L'AJUNTAMENT D'AGOST PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL MITJANÇANT LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI AUTOSERVEF
 • Tipus conveni: Conveni singular
 • Data firma: 12-03-2019
 • Objecte: la prestació de serveis d'intermediació laboral, facilitant i agilitant la realització de tràmits mitjançant el sistema denominat AUTOSERVEF, eina que va ser instal·lada en les dependències municipals de l'Ajuntament d'Agost per acord signat el 15 de novembre de 2012.
 • Obligacions comuns:
 • Texte complet del conveni: Conveni

Nom de part firmant Data firma entitat Tipus d'entitat Obligacions econòmiques
LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ - Organismes autònoms Generalitat -