Convenis

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

  • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
     
  • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
     
  • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme

Data de creació: juny 2014

Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació

Data d'actualització: març 2018

Convenis
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Convenis firmats per exercici
Exercici Nombre de convenis Percentatge
1997 1 0,03%
2003 1 0,03%
2004 1 0,03%
2005 1 0,03%
2006 1 0,03%
2008 1 0,03%
2009 2 0,05%
2011 2 0,05%
2012 1 0,03%
2013 2 0,05%
2014 1.039 27,73%
2015 458 12,22%
2016 780 20,82%
2017 683 18,23%
2018 686 18,31%
2019 88 2,35%
TOTAL 3.747 100,00%
Nombre total de convenis firmats segons vigència
Vigent No vigent
632 3115
Nombre de convenis firmats per exercici i import
Exercici < 20.000 € 20.001 - 50.000 € 50.001 - 100.000 € 100.001 - 500.000 € 500.001 - 1.000.000 € > 1.000.001 € Total
1997 1 0 0 0 0 0 1
2003 1 0 0 0 0 0 1
2004 1 0 0 0 0 0 1
2005 1 0 0 0 0 0 1
2006 1 0 0 0 0 0 1
2008 1 0 0 0 0 0 1
2009 2 0 0 0 0 0 2
2011 2 0 0 0 0 0 2
2012 1 0 0 0 0 0 1
2013 2 0 0 0 0 0 2
2014 869 77 19 41 18 15 1.039
2015 337 47 15 29 17 13 458
2016 508 138 49 57 8 20 780
2017 410 116 42 85 16 14 683
2018 388 114 57 82 14 31 686
2019 65 8 4 4 2 5 88
TOTAL 2.590 500 186 298 75 98 3.734

Percentatge de convenis firmats per exercici i import
Exercici < 20.000 € 20.001 - 50.000 € 50.001 - 100.000 € 100.001 - 500.000 € 500.001 - 1.000.000 € > 1.000.001 €
1997 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2003 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2004 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2005 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2006 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2008 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2009 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2011 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2012 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2013 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2014 33,55% 15,40% 10,22% 13,76% 24,00% 15,31%
2015 13,01% 9,40% 8,06% 9,73% 22,67% 13,27%
2016 19,61% 27,60% 26,34% 19,13% 10,67% 20,41%
2017 15,83% 23,20% 22,58% 28,52% 21,33% 14,29%
2018 14,98% 22,80% 30,65% 27,52% 18,67% 31,63%
2019 2,51% 1,60% 2,15% 1,34% 2,67% 5,10%
TOTAL 69,36% 13,39% 4,98% 7,98% 2,01% 2,62%
Nombre de convenis firmats per cada conselleria/entitat
Conselleria/Entitat 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 24 27 26 4 87
VICEPRESIDÈNCIA I CONS. D'IGUALTAT I POL. INCLUSI. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 56 22 18 1 104
CONS. D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 8 10 31 15 2 70
CONS. DE JUSTÍCIA, ADMON. PUB., REF. DEMOCR. I LIBERT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 11 23 4 54
CONS. D'EDUCACIÓ, INVESTIGAC., CULTURA I ESPORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 139 92 20 0 269
CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 18 54 44 46 8 174
CONS. D'ECONOM. SOST., SECT. PRODUC., COMERC. I TREBALL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 43 42 66 0 161
CONS. D'AGRICULT., M. AMB., CANVI CLIM. I DESEN. RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 84 94 88 3 297
CONS. D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERT. TERRITORI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 13 36 0 77
CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. I COOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 29 35 30 10 111
CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 10 0 0 0 0 58
CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ I JUSTÍCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 15 0 0 0 0 141
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I AGRIC. PESCA, ALIM. AIGU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 11 0 0 0 0 56
CONSELLERIA DE SANITAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 32 0 0 0 0 80
CONSELLERIA D'ECONOMIA, INDÚSTRIA, TURISME I EMP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 17 0 0 0 0 49
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 28 0 0 0 0 171
CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 11 0 0 0 0 30
CONSELLERIA D'INFRAESTRUCT., TERRIT. I M. AMBIENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 9 0 0 0 0 63
AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I GARANTIA AGRÀRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 0 0 0 9
INSTITUT SUPERIOR D'ENSENYANCES ARTÍST. (ISEACV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 5
INSTITUT VAL. D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 46 62 40 18 2 230
INSTITUT VALENCIÀ D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 0 13
INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 71 1 85
IVAJ. GVAJOVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 8 43 25 0 0 110
LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 30 29 23 60 0 181
AGÈNCIA VAL. D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA (AVAP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 0 0 9
AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261 44 0 0 0 0 305
AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME (AVT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 91 66 8 0 181
ENTITAT D'INFRAESTRUCTURES GENERALITAT (EIGE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 0 0 14
ENTITAT PÚBLICA DE SANEJ. AIGÜES RESIDUALS (EPSAR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 5 0 0 2 19
ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL (EVHA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
INST. VALENCIÀ D'ART MODERN (IVAM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 6 2 23
INSTITUT VAL. DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL(IVACE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 33 41 36 37 1 167
INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA (IVC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 6 11 11 8 0 116
TURISME COMUNITAT VALENCIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 4 75
CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, S. A. (CACSA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 0 29 25 16 93
FISABIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 10
FUNDACIÓ CENTRE ESTUDIS AMB. MEDITERRANI (CEAM) 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 1 0 1 3 3 4 5 1 2 27
FUNDACIÓ D'AYUDA VÍCTIMES DELICTE -FAVIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
TOTAL 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 0 2 1 2 1.038 458 780 683 686 88 3.746
Nombre i percentatge de convenis totals firmats per cada matèria
Matèria Nombre de convenis Percentatge
Ciència i tecnologia 377 14,23%
Comerç 70 2,64%
Cultura i oci 53 2,00%
Demografia 71 2,68%
Esport 66 2,49%
Economia 34 1,28%
Educació 578 21,82%
Ocupació 134 5,06%
Energia 1 0,04%
Hisenda 28 1,06%
Indústria 32 1,21%
Legislació i justícia 60 2,27%
Medi ambient 56 2,11%
Medi Rural 317 11,97%
Salut 182 6,87%
Sector públic 37 1,40%
Seguretat 66 2,49%
Societat i benestar 64 2,42%
Transport 44 1,66%
Turisme 179 6,76%
Urbanisme i infraestructures 128 4,83%
Habitatge 72 2,72%
TOTAL 2.649 100,00%