Visualització de contingut web

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

  • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
     
  • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
     
  • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

 

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme
Data de creació: juny 2014
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: març 2018
Fonament jurídic: art. 9.1.c) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 12 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa5211 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 55 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Convenis
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Convenis firmats per exercici
Exercici Nombre de convenis Percentatge
1997 1 0,02%
2003 1 0,02%
2004 1 0,02%
2005 1 0,02%
2006 1 0,02%
2008 1 0,02%
2009 2 0,04%
2011 2 0,04%
2012 1 0,02%
2013 2 0,04%
2014 1.040 22,42%
2015 458 9,87%
2016 781 16,84%
2017 694 14,96%
2018 714 15,39%
2019 869 18,73%
2020 70 1,51%
TOTAL 4.639 100,00%
Nombre total de convenis firmats segons vigència
Vigent No vigent
729 3910
Nombre de convenis firmats per exercici i import
Exercici < 20.000 € 20.001 - 50.000 € 50.001 - 100.000 € 100.001 - 500.000 € 500.001 - 1.000.000 € > 1.000.001 € Total
1997 1 0 0 0 0 0 1
2003 1 0 0 0 0 0 1
2004 1 0 0 0 0 0 1
2005 1 0 0 0 0 0 1
2006 1 0 0 0 0 0 1
2008 1 0 0 0 0 0 1
2009 2 0 0 0 0 0 2
2011 2 0 0 0 0 0 2
2012 1 0 0 0 0 0 1
2013 2 0 0 0 0 0 2
2014 870 77 19 41 18 15 1.040
2015 337 47 15 29 17 13 458
2016 509 138 49 57 8 20 781
2017 421 116 42 85 16 14 694
2018 410 114 57 87 14 32 714
2019 518 147 65 93 13 33 869
2020 63 2 3 0 0 2 70
TOTAL 3.141 641 250 392 86 129 4.626

Percentatge de convenis firmats per exercici i import
Exercici < 20.000 € 20.001 - 50.000 € 50.001 - 100.000 € 100.001 - 500.000 € 500.001 - 1.000.000 € > 1.000.001 €
1997 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2003 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2004 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2005 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2006 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2008 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2009 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2011 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2012 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2013 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2014 27,70% 12,01% 7,60% 10,46% 20,93% 11,63%
2015 10,73% 7,33% 6,00% 7,40% 19,77% 10,08%
2016 16,21% 21,53% 19,60% 14,54% 9,30% 15,50%
2017 13,40% 18,10% 16,80% 21,68% 18,60% 10,85%
2018 13,05% 17,78% 22,80% 22,19% 16,28% 24,81%
2019 16,49% 22,93% 26,00% 23,72% 15,12% 25,58%
2020 2,01% 0,31% 1,20% 0,00% 0,00% 1,55%
TOTAL 67,90% 13,86% 5,40% 8,47% 1,86% 2,79%
Nombre de convenis firmats per cada conselleria/entitat
Conselleria/Entitat 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 24 27 26 18 1 102
VICEPRESIDÈNCIA I CONS. D'IGUALTAT I POL. INCLUSI. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 56 22 20 31 0 136
CONS. D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 8 10 31 15 14 0 82
CONS. DE JUSTÍCIA, ADMON. PUB., REF. DEMOCR. I LIBERT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 11 24 20 0 71
CONS. D'EDUCACIÓ, INVESTIGAC., CULTURA I ESPORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 139 92 20 0 0 269
CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 18 54 44 46 36 10 212
CONS. D'ECONOMIA SOST., SECT. PRODUC., COMERC. I TREBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 43 42 66 69 1 231
CONS. D'AGRICULT., M. AMB., CANVI CLIM. I DESEN. RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 84 94 88 13 0 307
CONS. D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERT. TERRITORI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 13 40 20 0 101
CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. I COOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 29 35 30 18 0 119
CONS. D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, E. CLIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 10 90
CONS. DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRAC. PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 7 35
CONS. DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOP. I QUALITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
CONS. DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBL. I MOVILIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 0 23
CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 10 0 0 0 0 0 58
CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ I JUSTÍCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 15 0 0 0 0 0 141
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I AGRIC. PESCA, ALIM. AIGU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 11 0 0 0 0 0 56
CONSELLERIA DE SANITAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 32 0 0 0 0 0 80
CONSELLERIA D'ECONOMIA, INDÚSTRIA, TURISME I EMP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 17 0 0 0 0 0 49
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 28 0 0 0 0 0 171
CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 11 0 0 0 0 0 30
CONSELLERIA D'INFRAESTRUCT., TERRIT. I M. AMBIENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 9 0 0 0 0 0 63
VICEPR. 2A I CONS. D'HABITATGE I ARQUI. BIOCLIMÀTICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 2 25
AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I GARANTIA AGRÀRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 0 0 0 12
INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0 9
INSTITUT SUPERIOR D'ENSENYANCES ARTÍST. (ISEACV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 5
INSTITUT VAL. D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 46 62 40 18 7 2 238
INSTITUT VALENCIÀ D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 0 0 13
INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 71 31 1 116
IVAJ. GVAJOVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 8 43 25 0 0 0 110
LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 135 14 150
SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 30 29 23 60 0 0 181
AGÈNCIA VAL. D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA (AVAP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 0 0 0 9
AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261 44 0 0 0 0 0 305
AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME (AVT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 91 66 8 0 0 181
ENTITAT D'INFRAESTRUCTURES GENERALITAT (EIGE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 0 0 0 14
ENTITAT PÚBLICA DE SANEJ. AIGÜES RESIDUALS (EPSAR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 6 0 0 6 0 24
ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL (EVHA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
INST. VALENCIÀ D'ART MODERN (IVAM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 6 6 0 27
INSTITUT VAL. DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL(IVACE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 33 41 36 55 53 1 238
INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA (IVC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 6 11 11 8 11 0 127
TURISME COMUNITAT VALENCIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 76 12 159
CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, S. A. (CACSA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 0 29 25 28 2 107
FISABIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 106 5 112
FUNDACIÓ CENTRE ESTUDIS AMB. MEDITERRANI (CEAM) 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 1 0 1 3 3 4 5 1 3 0 28
FUNDACIÓ D'AYUDA VÍCTIMES DELICTE -FAVIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
TOTAL 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 0 2 1 2 1.039 458 781 694 714 869 70 4.638
Nombre i percentatge de convenis totals firmats per cada matèria
Matèria Nombre de convenis Percentatge
Ciència i tecnologia 524 15,84%
Comerç 86 2,60%
Cultura i oci 59 1,78%
Demografia 73 2,21%
Esport 66 2,00%
Economia 37 1,12%
Educació 641 19,38%
Ocupació 182 5,50%
Energia 4 0,12%
Hisenda 53 1,60%
Indústria 44 1,33%
Legislació i justícia 110 3,33%
Medi ambient 81 2,45%
Medi Rural 397 12,00%
Salut 220 6,65%
Sector públic 40 1,21%
Seguretat 72 2,18%
Societat i benestar 72 2,18%
Transport 48 1,45%
Turisme 261 7,89%
Urbanisme i infraestructures 136 4,11%
Habitatge 102 3,08%
TOTAL 3.308 100,00%