Convenis

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

  • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
     
  • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
     
  • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme

Data de creació: juny 2014

Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació

Data d'actualització: març 2018

Convenis
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni singular LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 13-05-2019 ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ I L'AJUNTAMENT D'ALGEMESÍ PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL MITJANÇANT LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI AUTOSERVEF 0,00
Conveni singular CONS. D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS D'ALACANT 08-05-2019 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT I L'IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS D'ALACANT, EN RELACIÓ AMB LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS AMB TRANSCENDÈNCIA TRIBUTÀRIA DAVANT L'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA DE LA GENERALITAT 0,00
  • Hisenda
Conveni singular LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 08-05-2019 ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ I L'AJUNTAMENT D'ALMORADÍ PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL MITJANÇANT LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI AUTOSERVEF 0,00
Conveni singular LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 08-05-2019 ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ I L'AJUNTAMENT D'ALMASSORA PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL MITJANÇANT LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI AUTOSERVEF 0,00
Conveni singular CONS. D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC FUNDACIÓ PER AL DESENROTLLAMENT I LA INNOVACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA 07-05-2019 CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC, I LA FUNDACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT I LA INNOVACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER A LA TRANSFORMACIÓ MODERNITZADORA DEL CAPITAL HUMÀ, AMB CÀRREC A L'EXERCICI PRESSUPOSTARI 2019 2.000.000,00
Conveni singular TURISME COMUNITAT VALENCIANA AJUNTAMENT DE MORELLA 06-05-2019 CONVENI ESPECIFIQUE DE COLABORACION ENTRE TURISME COMUNITAT VALENCIANA I L'AJUNTAMENT DE MORELLA PER A L'ENCÀRREC DE GESTION PER AL MANTENIMINETO DEL COMPLEX FABRICA DE GINER D'AQUEST MUNICIPI, PER A L'EXERCICI 2019 125.000,00
  • Turisme
Conveni singular CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, S. A. (CACSA) ASOCIACIÓN BYL INICIATIVAS EDUCATIVAS 03-05-2019 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, S.A. I L'ASSOCIACIÓ BYL INICIATIVES EDUCATIVES (BYLINEDU) PER A LA REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT 11A EDICIÓ �DESAFIAMENT ROBOT 2019� 0,00
Conveni marc CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, S. A. (CACSA) AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN. PLANETARIO 03-05-2019 CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL PLANETARI DE CASTELLÓ I LA CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES S. A. PER AL FOMENT DE LA DIVULGACIÓ CIENTÍFICA EN GENERAL 0,00
Conveni singular LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 03-05-2019 ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ I L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL MITJANÇANT LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI AUTOSERVEF 0,00
Conveni singular CONS. D'AGRICULT., M. AMB., CANVI CLIM. I DESEN. RURAL 30-04-2019 CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL I LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES FORMATIVES SUBVENCIONADES DURANT L'ANY 2019 80.000,00