Convenis

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

 • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
   
 • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
   
 • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

 

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

 

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme

Data de creació: juny 2014
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: març 2018

 

Import d'obligacions econòmiques de la Generalitat
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni singular INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) AJUNTAMENT DE MANISES 01-12-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE I L'AJUNTAMENT DE MANISES, PER A L'EMISSIÒ DE CARNET JOVE 0,00
Conveni singular TURISME COMUNITAT VALENCIANA FUNDACIÓ CAPELLÀ DELS MINISTERS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 15-11-2018 CONVENI DE COLABORACION ENTRE TURISME COMUNITAT VALENCIANA I LA FUNDACIÓ CULTURAL CDM DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE INTERNACIONAL PER A LA MUSICA, LA TRADICIÓ I EL PATRIMONI DE LA CORONA D'ARAGÓ, PER A ACTIVAR I DONAR SUPORT A EL PRODUCTE TURÍSTIC CULTURAL A TRAVÉS D'ACCIONS DE LA MUSICA 45.000,00
Conveni singular CONS. D'AGRICULT., M. AMB., CANVI CLIM. I DESEN. RURAL COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS AGRÒNOMS DE LLEVANT 05-11-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL, I EL COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS AGRÒNOMS DE LLEVANT PER AL SUPORT A LA DIVULGACIÓ D'INFORMACIÓ D'INTERÉS PARAEL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA DE LA COMUNITAT VALENCIANA SOBRE LA MALALTIA DENOMINADA XYLELLA FASTIDIOSA 18.000,00
 • Medi Rural
Conveni singular CONS. DE JUSTÍCIA, ADMON. PUB., REF. DEMOCR. I LIBERT. FISCALIA GENERAL DEL ESTAT, CONSELL GENERAL DEL PODER JUDICIAL 05-11-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, EL CONSELL GENERAL DEL PODER JUDICIAL I LA FISCALIA GENERAL DE L'ESTAT EN MATÈRIA D'AUXILI, COL·LABORACIÓ I SUPORT MUTU EN AQUELLS PROCEDIMENTS D'INVESTIGACIÓ PENAL RELACIONATS AMB EL RÈGIM ECONOMICOFINANCER DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT 0,00
 • Legislació i justícia
Conveni singular CONS. D'ECONOM. SOST., SECT. PRODUC., COMERC. I TREBALL INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA LA FE "FUNDACIÓ PER A LA INVESTIGACIÓ DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE DE LA COMUNITAT VALENCIANA" (IIS LA FE) 05-11-2018 CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL I L'INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA LA FE - FUNDACIÓ PER A LA INVESTIGACIÓ DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL PROGRAMA �FOMENT DE L'EMPRENEDORIA CIENTÍFICA�. ANY 2018. 10.000,00
 • Ciència i tecnologia
Protocol general TURISME COMUNITAT VALENCIANA ASSOCIACIÓ CULTURAL EL CAMI DEL SANT GRIAL 29-10-2018 CONVENI DE COLABORACION ENS TURISME COMUNITAT VALENCIANA I L'ASSOCIACIÓ CULTURAL EL CAMÍ DEL SANT GRIAL PER A LA POSADA EN MARXA DE LA RUTA DEL GRIAL DES DE SANT JOAN DE LA PENYA A LA CATEDRAL DE VALÈNCIA I PROMOCIÓ DE LA RUTA 60.000,00
 • Turisme
Conveni singular SERV. VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) 26-10-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) I ALEJANDRO LLORENS ARMENGOL PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES A TENOR DEL QUE ES DISPOSA EN EL REIAL DECRET 1543/2011, DE 31 D'OCTUBRE 0,00
Conveni singular CONS. D'AGRICULT., M. AMB., CANVI CLIM. I DESEN. RURAL FORO ESTATAL DE REDES Y ENTIDADES DE CUSTODIA DE TERRITORIO (FRECT) 26-10-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL I EL FÒRUM ESTATAL DE XARXES I ENTITATS DE CUSTÒDIA DE TERRITORI (FRECT) PER A LA CELEBRACIÓ DE LES VII JORNADES ESTATALS DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI QUE ES DELEBRARÁN A VALÈNCIA L'ÚLTIM TRIMESTRE DE 2018 3.630,00
 • Medi ambient
Conveni singular CONS. D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC AIR NOSTRUM, LÍNEAS AÉREAS DEL MEDITERRÁNEO, S.A. 25-10-2018 CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC, I AIR NOSTRUM, LÍNIES AÈRIES DEL MEDITERRANI, S.A., PER A ESTABLIR LES CONDICIONS D'UNA SUBVENCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT D'UN PROJECTE ESTRATÈGIC DE CARÀCTER SOSTENIBLE EN EL SECTOR AERI, EN EL MARC DE L'ESTABLIMENT DEL PLA D'ACCIÓ PER A LA TRANSFORMACIÓ DEL MODEL ECONÒMIC VALENCIÀ 3.000.000,00
 • Ciència i tecnologia
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA FUNDACIÓ AMANCIO ORTEGA GAONA 24-10-2018 ACORD DE COOPERACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, CONSORCI HOSPITALARI PROVINCIAL DE CASTELLÓ I EL CONSORCI HOSPITALARI GENERAL UNIVERSITARI DE VALÈNCIA I LA FUNDACIÓ AMANCIO ORTEGA GAONA EN EXECUCIÓ DEL PROTOCOL D'INTENCIONS SIGNAT AMB DATA 5 D'ABRIL DE 2017, RELATIU A LA DONACIÓ DELS IMPORTS CORRESPONENTS ALS COSTOS D'ADQUISICIÓ I ACTUALITZACIÓ DE DIVERS EQUIPAMENT 0,00
 • Salut