Visualització de contingut web

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

 • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
   
 • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
   
 • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

 

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme
Data de creació: juny 2014
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: març 2018
Fonament jurídic: art. 9.1.c) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 12 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa5211 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 55 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Convenis
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni singular CONS. DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRAC. PÚBLICA CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO 21-05-2020 CONVENI ENTRE EL CONSELL GENERAL DEL NOTARIAT I LA CONSELLERIA DE JUST?CIA, INTERIOR I ADMINISTRACI? P?BLICA DE LA GENERALITAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA, SOBRE ACC?S A LES BASES DE DADES DE TITULARITATS REALS I DE DADES DE PERSONES AMB RESPONSABILITAT P?BLICA DEL CONSELL GENERAL DEL NOTARIAT A L'EFECTE DEL SISTEMA D'ALERTAS PER A LA PREVENCI? DE MALES PR?CTIQUES EN L'ADMINISTRACI? DE LA GENERALITAT I EL SEU SECTOR P?BLIC INSTRUMENTAL. 0,00
 • Legislació i justícia
Conveni singular INSTITUT VAL. D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) 20-05-2020 CONVENI IVIA I CRDOP NISPEROS CALLOSA D?EN SARRIA PROJECTE D'INVESTIGACION CARACTERITZACI? DE LA QUALITAT FISICOQUIMICA I SENSORIAL DE NOVES VARIETATS DE NISPERO AMB INTERES COMERCIAL 0,00
Conveni marc VICEPR. 2A I CONS. D'HABITATGE I ARQUI. BIOCLIMÀTICA UNIVERSIDAD ALICANTE 19-05-2020 CONVENI MARC ENTRE LA GENERALITAT, A TRAV?S DE LA VICEPRESID?NCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIM?TICA I LA UNIVERSITAT D'ALACANT, PER A LA CREACI? DE LA C?TEDRA ARQUITECTURA SOSTENIBLE. 0,00
 • Educació
Conveni singular CONS. D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, E. CLIM LA UNIÓ DE XICOTETS AGRICULTORS I RAMADERS 18-05-2020 CONVENI DE COL?LABORACI? ENTRE LA GENERALITAT, A TRAV?S DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERG?NCIA CLIM?TICA I TRANSICI? ECOL?GICA I LA UNI? DE XICOTETS AGRICULTORS I RAMADERS DEL PA?S VALENCI? PER AL SUPORT A LA DIVULGACI? DE LA IMPLANTACI? DE LA POL?TICA GR?COLA COMUNA I LA REFORMA DE L'ORGANITZACI? COMUNA DE MERCATS AGR?COLES EN LA COMUNITAT VALENCIANA 7.000,00
 • Medi Rural
Conveni singular CONS. D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, E. CLIM ASSOCIACIO VALENCIANA DŽAGRICULTORS 14-05-2020 CONVENI DE COL?LABORACI? ENTRE LA GENERALITAT A TRAV?S DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERG?NCIA CLIM?TICA I TRANSICI? ECOL?GICA I L'ASSOCIACI? VALENCIANA D'AGRICULTROES PER AL SUPORT A LA DIVULGACI? DE LA IMPLANTACI? DE LA POL?TICA AGR?COLA COMUNA I LA REFORMA DE L'ORGANITZACI? COMUNA DE MERCATS AGR?COLES EN LA COMUNITAT VALENCIANA 40.000,00
 • Medi Rural
Conveni singular CONS. D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, E. CLIM FEDERACIÓ PROVINCIAL D'AGRICULTORS DE CASTELLÓ (FEPAC-ASAJA) 14-05-2020 CONVENI DE COL?LABORACI? ENTRE LA GENERALITAT, A TRAV?S DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERG?NCIA CLIM?TICA I TRANSICI? ECOL?GICA I LA FEDERACI? PROVINCIAL D'AGRICULTORS DE CASTELL? (FEPAC), PER AL SUPORT A LA DIVULGACI? DE LA IMPLANTACI? DE LA POL?TICA AGR?COLA COMUNA I LA REFORMA DE L'ORGANITZACI? COMUNA DE MERCATS AGR?COLES EN LA COMUNITAT VALENCIANA 2.000,00
 • Medi Rural
Conveni singular CONS. D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, E. CLIM LA UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS 14-05-2020 CONVENI DE COL?LABORACI? ENTRE LA GENERALITAT, A TRAV?S DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERG?NCIA CLIM?TICA I TRANSICI? ECOL?GICA I LA VA UNIR DE LLAURADORS I RAMADERS DEL PA?S VALENCI?, PER AL SUPORT A LA DIVULGACI? DE LA IMPLANTACI? DE LA POL?TICA AGR?COLA COMUNA I LA REFORMA DE L'ORGANITZACI? COMUNA DE MERCATS AGR?COLES EN LA COMUNITAT VALENCIANA 9.000,00
 • Medi Rural
Conveni singular CONS. D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, E. CLIM FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGROALIMENTÀRIES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FECOAV) 13-05-2020 CONVENI DE COL?LABORACI? ENTRE LA GENERALITAT, A TRAV?S DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERG?NCIA CLIM?TICA I TRANSICI? ECOL?GICA I ALA FEDERACI? DE COOPERATIVES AGROALIMENTARIES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER AL SUPORT A LA DIVULGACI? DE LA IMPLANTACI? DE LA POL?TICA AGR?RIA COMUNA I LA REFORMA DE L'ORGANITZACI? COMUNA DE MERCATS AGR?COLES EN LA COMUNITAT VALENCIANA 329.000,00
 • Medi Rural
Conveni singular CONS. D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, E. CLIM JÓVENS AGRICULTORS D'ALACANT-ASAJA 13-05-2020 CONVENI DE COL?LABORACI? ENTRE LA GENERALITAT, A TRAV?S DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERG?NCIA CLIM?TICA I TRANSICI? ECOL?GICA I JOVES AGRICULTORS ASAJA-ALACANT PER AL SUPORT A LA DIVULGACI? DE LA IMPLANTACI? DE LA POL?TICA AGR?COLA COMUNA I LA REFORMA DE L'ORGANITZACI? COMUNA DE MERCATS AGR?COLES EN LA COMUNITAT VALENCIANA 22.000,00
 • Medi Rural
Conveni singular LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 12-05-2020 CONVENI DE COL?LABORACI? ENTRE LABORA-SERVEI VALENCI? D'OCUPACI? I FORMACI? I L'AGRUPACI? EMPRESARIAL DE SOCIETATS LABORALS I ECONOMIA SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (AESAL-CV) PER A SUBVENCIONAR LES ACCIONS DE TELEFORMACI?, AMB C?RREC A L'EXERCICI PRESSUPOSTARI 2020 0,00