Visualització de contingut web

Controls interns

Visualització de contingut web

Advocacia General de la Generalitat

Correspon a l'Advocacia General de la Generalitat, òrgan dependent de la Presidència de la Generalitat, la prestació de l'assistència jurídica regulada en la Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d'Assistència Jurídica a la Generalitat. Les funcions regulades en aquesta llei són tant de caràcter consultiu com de caràcter contenciós.

 

Font: Advocacia General de la Generalitat
Data de creació: gener 2016
 

Visualització de contingut web

Intervenció General de la Generalitat

La Intervenció General de la Generalitat, òrgan dependent de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, assumeix les funcions establides en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i qualsevol altra atribuïda per altres normes. La seua funció principal és la d'exercir el control intern de la gestió econòmica i financera del sector públic de la Generalitat. Aquest control es farà per mitjà de l'exercici de la funció interventora, el control financer i l'auditoria pública, regulats en el capítols II, III i IV del títol VI de l'esmentada llei.

La funció interventora té per objecte controlar, abans que siguen aprovats, els actes, documents i expedients de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms que donen lloc al reconeixement de drets o a la realització de despeses, així com els ingressos i pagaments que d'ells es deriven, i la inversió o aplicació en general dels seus fons públics, amb la finalitat d'assegurar que la seua gestió s'ajuste a les disposicions aplicables en cada cas.

La funció interventora s'exercirà per la Intervenció General de la Generalitat i les seues intervencions delegades respecte dels actes realitzats per l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms.

Per tant, la funció interventora és prèvia a la despesa.

El control financer permanent té per objecte la verificació d'una forma contínua, realitzada a través de la corresponent intervenció delegada, de la situació i el funcionament de l'Administració de la Generalitat, els seus organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils, les fundacions i els consorcis, en l'aspecte economicofinancer, per a comprovar el compliment de la normativa i directrius que els regeixen i, en general, que la seua gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera i, en particular, al compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, equilibri financer i deute públic.

Per tant, el control financer permanent es produeix durant la realització de la despesa.

L'auditoria pública consistirà en la verificació, realitzada amb posterioritat i efectuada de forma sistemàtica, de l'activitat economicofinancera del sector públic de la Generalitat, mitjançant l'aplicació dels procediments de revisió selectius continguts en les normes d'auditoria i instruccions que dicte la Intervenció General de la Generalitat.

Per tant, l'auditoria pública es realitza després de la despesa.

 

 

Font: Intervenció General de la Generalitat
Data de creació: gener 2016
Data d'actualització del text: febrer 2019