Visualització de contingut web

Controls interns

Visualització de contingut web

Advocacia General de la Generalitat

Correspon a l'Advocacia General de la Generalitat, òrgan dependent de la Presidència de la Generalitat, la prestació de l'assistència jurídica regulada en la Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d'Assistència Jurídica a la Generalitat. Les funcions regulades en aquesta llei són tant de caràcter consultiu com de caràcter contenciós.

 

Font: Advocacia General de la Generalitat
Data de creació: gener 2016
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització del text: febrer 2018

Visualització de contingut web

Intervenció General de la Generalitat

La Intervenció General de la Generalitat, òrgan dependent de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, assumeix les funcions establides en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i qualsevol altra atribuïda per altres normes. La seua funció principal és la d'exercir el control intern de la gestió econòmica i financera del sector públic de la Generalitat. Aquest control es farà per mitjà de l'exercici de la funció interventora, el control financer i l'auditoria pública, regulats en el capítols II, III i IV del títol VI de l'esmentada llei.

 

Font: Intervenció General de la Generalitat
Data de creació: gener 2016
Periodicitat: anual
Data d'actualització del text: febrer 2018