Visualització de contingut web

Controls interns

Visualització de contingut web

Advocacia General de la Generalitat

Correspon a l'Advocacia General de la Generalitat, òrgan dependent de la Presidència de la Generalitat, la prestació de l'assistència jurídica regulada en la Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d'Assistència Jurídica a la Generalitat. Les funcions regulades en aquesta llei són tant de caràcter consultiu com de caràcter contenciós.

Visualització de contingut web

Intervenció General de la Generalitat

La Intervenció General de la Generalitat, òrgan dependent de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, assumeix les funcions establides en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i qualsevol altra atribuïda per altres normes. La seua funció principal és la d'exercir el control intern de la gestió econòmica i financera del sector públic de la Generalitat. Aquest control es farà per mitjà de l'exercici de la funció interventora, el control financer i l'auditoria pública, regulats en el capítols II, III i IV del títol VI de l'esmentada llei.

La funció interventora té per objecte controlar, abans que siguen aprovats, els actes, documents i expedients de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms que donen lloc al reconeixement de drets o a la realització de despeses, així com els ingressos i pagaments que d'ells es deriven, i la inversió o aplicació en general dels seus fons públics, amb la finalitat d'assegurar que la seua gestió s'ajuste a les disposicions aplicables en cada cas.

La funció interventora s'exercirà per la Intervenció General de la Generalitat i les seues intervencions delegades respecte dels actes realitzats per l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms.

Per tant, la funció interventora és prèvia a la despesa.

El control financer permanent té per objecte la verificació d'una forma contínua, realitzada a través de la corresponent intervenció delegada, de la situació i el funcionament de l'Administració de la Generalitat, els seus organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils, les fundacions i els consorcis, en l'aspecte economicofinancer, per a comprovar el compliment de la normativa i directrius que els regeixen i, en general, que la seua gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera i, en particular, al compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, equilibri financer i deute públic.

Per tant, el control financer permanent es produeix durant la realització de la despesa.

L'auditoria pública consistirà en la verificació, realitzada amb posterioritat i efectuada de forma sistemàtica, de l'activitat economicofinancera del sector públic de la Generalitat, mitjançant l'aplicació dels procediments de revisió selectius continguts en les normes d'auditoria i instruccions que dicte la Intervenció General de la Generalitat.

Per tant, l'auditoria pública es realitza després de la despesa.

 

 

Font: Intervenció General de la Generalitat
Data de creació: gener 2016
Data d'actualització del text: febrer 2019
Fonament jurídic: art. 9.1.h) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 27.3 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)