Visualització de contingut web

Contractes d´Obres Públiques

LICITACIÓ D'OBRES PÚBLIQUES

 

- Consulteu els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques de la Generalitat publicades en la Plataforma de Contractació de la Generalitat.

Introduïsca els següents valors en els corresponents camps:
Camp Institucions: Generalitat
Camp Tipus de contracte: Obres
Pot delimitar la llista de resultats per dates introduint un rang en el camp Data límit presentació d'ofertes o per import introduint un rang en el camp Pressupost de licitació

- Consulteu tota la informació sobre les licitacions d'obres de la Generalitat publicades en la Plataforma de Contractació del Sector Públic. (des d'octubre de 2016).

Seleccione el valor Obres en el camp Tipus de contracte; en el camp Organització Contractant marque Comunitat Valenciana i prema el botó Afegir. Pot restringir la cerca per qualsevol altre camp del seu interès.

 

MODIFICACIONS I COMPLEMENTARIS DELS PROJECTES D´OBRES MÉS IMPORTANTS

 

El document, organitzat en diversos fulls de càlcul, inclou la relació dels modificats d'obres de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori que s'han creat o aprovat a partir del 01.06.2015 i els que s'han creat abans del 01.06.2015 i encara no s'han aprovat; la relació dels complementaris d'obres que s'han creat o adjudicat a partir del 01.06.2015 i els que s'han creat abans del 01.06.2015 i encara no s'han adjudicat.

Consulteu la informació sobre les modificacions i complementaris dels projectes d'obres més importants. (en format reutilitzable)

Data d'actualització: novembre de 2016
Periodicitat d'actualització: semestral

 

EMPRESES QUE HAN CONCORREGUT A CADASCUNA DE LES LICITACIONS D´OBRES PÚBLIQUES

 

Relació d'empreses que han concorregut a cadascuna de les licitacions d'obres públiques publicitades a través de la Plataforma de Contractació de la Generalitat entre maig i octubre de 2016.

Es facilita el CIF i el nom de les empreses que concorren, l'entitat adjudicadora, l'objecte de la licitació, el número d'expedient, el pressupost de licitació i l'enllaç al document de la Plataforma del qual s'han pres les dades.

Data d'actualització: novembre de 2016
Periodicitat d'actualització: semestral

 

EMPRESES QUE HAN REALITZAT LES OBRES PÚBLIQUES MÉS IMPORTANTS

 

Aquest enllaç recupera contractes d'obres amb un import d'adjudicació major de 200.000 euros. Pot exportar aquesta selecció a un format reutilitzable clicant la icona CSV que apareix en el marge superior dret de la pantalla.

Si desitja fer una consulta amb altres criteris (restringint per data o per un altre import) introduïsca'ls en la pantalla del Registre de Contractes de la Generalitat.

Periodicitat d'actualització: diària

 

INFORMACIÓ SOBRE LES OBRES D´INFRAESTRUCTURA MÉS IMPORTANTS

 

Cada obra inclou el municipi, la província, la descripció de l'obra, el nombre d'expedient, el seu estat (aprovada, en execució, rebuda o no iniciada) i la carpeta que conté la memòria, principals plànols, resum i pressupost de l'obra. El nom dels fitxers inclou una abreviatura que codifica el tipus de documento d'acord amb l'Ordre 1/2016, de 18 de gener, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'estableix el format digital per a la presentació de projectes tècnics. [2016/531] (Diari Oficial núm. 7709 de 01.02.2016):

- PB: projecte bàsic.
- PP: projecte de construcció.
- PM1: primer projecte modificat.
- PM2: segon projecte modificat.
- PL: plecs d'obres (conservació, reparació, etc.) i les seues corresponents modificacions: PLM1...…
- PC: projecte complementari.
- PD: projecte de justificació d'obres d'emergència.
- EL: projecte de liquidació.
- MV: memòria valorada.
- ES: estudis de planificació tècnica d'infraestructures.
- OT: altres.

Consulteu la mencionada Ordre per resoldre qualsevol dubte sobre altres abreviatures utilitzades al llistat.

 

Projectes d'obres d'educació

 

CONSULTEU LES NOTES DE PREMSA DE LA GENERALITAT SOBRE LES SEUES OBRES PÚBLIQUES

 

Font: òrgan competent en matèria de contractació i gestió patrimonial
Data de creació: octubre 2016
Periodicitat: semestral
Data actualització: octubre 2016