Visualització de contingut web

Contractes públics

CONCEPTE

 

Són contractes del sector públic i, en conseqüència, estan sotmesos a la normativa vigent en matèria de contractació pública, en la forma i termes previstos en la mateixa, els contractes onerosos, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica, que celebren les entitats integrants del sector públic.

La normativa bàsica vigent és la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. (entrada en vigor 09/03/2018).

S'entén que algo és onerós, quan inclou o implica contraprestació entre les parts, en oposició al lucratiu.

S'entén per sector públic a l'efecte d'esta matèria:

a) L'Administració General de l'Estat, les Administracions de les Comunitats Autònomes, les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla i les Entitats que integren l'Administració Local.

b) Les Entitats Gestores i els Servicis Comuns de la Seguretat Social.

c) Els Organismes Autònoms, les Universitats Públiques i les autoritats administratives independents.

d) Els consorcis dotats de personalitat jurídica pròpia.

e) Les fundacions públiques.

f) Les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

g) Les Entitats Públiques Empresarials, i qualssevol entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades a un subjecte que pertanga al sector públic o dependents del mateix.

h) Les societats mercantils en el capital social de les quals la participació, directa o indirecta, d'entitats de les mencionades en les lletres a) , b) , c) , d) , e) , g) i h) del present apartat siga superior al 50 per 100, o en els casos en què sense superar eixe percentatge, es trobe respecte de les referides entitats en el supòsit previst en l'article 5 del text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre.

i) Els fons sense personalitat jurídica.

j) Qualssevol entitats amb personalitat jurídica pròpia, que hagen sigut creades específicament per a satisfer necessitats d'interés general que no tinguen caràcter industrial o mercantil, sempre que un o més subjectes pertanyents al sector públic financen majoritàriament la seua activitat, controlen la seua gestió, o anomenen a més de la mitat dels membres del seu òrgan d'administració, direcció o vigilància.

k) Les associacions constituïdes per les entitats mencionades en les lletres anteriors.

l) Les Diputacions Forals i les Juntes Generals dels Territoris Històrics del País Basc pel que fa a la seua activitat de contractació.

Els sistemes d'informació en els quals es publiquen les licitacions de la Generalitat i del seu sector públic instrumental es troben en una fase de transició fins que s'unifique la seua publicació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic. És per això que actualment es faciliten enllaços a tres aplicacions diferents: la Plataforma de Contractació de la Generalitat, el Registre Oficial de Contractes i la Plataforma de Contractació del Sector Públic. En cadascun dels apartats dedicats a aquests sistemes s'ofereix informació detallada del seu contingut i freqüència d´actualització.

Tota la informació recuperada en el Registre de Contractes, aplicació que conté tots els contractes adjudicats, inclosos els contractes menors, els contractes adjudicats més importants així com els contractes modificats, es pot visualitzar o descarregar en format reutilitzable (.csv). Feu una consulta, a continuació, des de la pàgina on apareix la llista de resultats premeu la icona CSV que hi ha al marge superior dret de la pantalla. Apareix un quadre de diàleg que us demanarà si voleu visualitzar les dades o guardar-los en el seu dispositiu.

Perfil de Contractant

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DE LA GENERALITAT

 

La Plataforma de Contractació de la Generalitat publica les licitacions de la Generalitat i el seu sector públic instrumental des de 2008. Aquesta aplicació permet recuperar licitacions a partir dels següents camps: expedient, tipus d'anunci, institució adjudicadora, entitat adjudicadora, tipus de contracte, sistema de contractació, tipus de procediment, data límit de presentació d'ofertes i pressupost de licitació (IVA exclòs). Així mateix és possible precisar la recerca restringint-la als organismes vigents, a les ofertes vigents o a les licitacions electròniques.

+info

A més de les dades generals de descripció de cada licitació es pot consultar, si escau, l'anunci de licitació, d'adjudicació provisional, d'adjudicació, de nova adjudicació, de suspensió del lot, de renúncia del contracte-desistiment del procediment, l'anunci de desert, de formalització del contracte, de correcció d'errors, d'informació addicional, l'anunci de procediment nul, de suspensió de l'expedient, l'anunci previ, els plecs i les actes de la mesa de contractació de la licitació, així com la seua composició.

És necessari registrar-se tant per a consultar els plecs de les licitacions com per a rebre notificació per correu electrònic sobre els canvis d'estat d'una licitació.

La Generalitat Valenciana està adherida a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, per aquesta raó, és probable que la documentació relativa a les licitacions publicades des d'octubre de 2016 solament estiga disponible en aquesta plataforma.

 

1.2

Accés a la Plataforma de Contractació de la Generalitat

 

REGISTRE OFICIAL DE CONTRACTES DE LA GENERALITAT

 

Des de 2013 són objecte s'inscripció en el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat tots els contractes del sector públic, incloent els contractes menors o equivalents de les entitats del sector públic empresarial i fundacional, a partir d'un import de nou mil euros, en el cas de contractes d'obres o de concessió d'obres públiques, i de tres mil euros en qualsevol altre cas, IVA exclòs en tots dos supostos.

+info

Aquest Registre està regulat pel Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern Valencià, pel qual es crea la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana i es regulen els registres oficials de Contractes i de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana i les garanties globals. [2000/F4568] (Diari Oficial núm. 3767, de 08.06.2000) i l'Ordre 11/2013, de 17 juny, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es dicten les normes de funcionament i comunicació de dades al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat. [2013/6395] (Diari Oficial núm. 7048, de 18.06.2013).

La informació publicada d'acord amb l'article 9.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. [2015/3137] (Diari Oficial núm. 7500, de 08.04.2015) està disponible des de juliol 2013. Per a consultes relatives a contractes anteriors, podeu exercir el vostre dret d'accés a la informació pública regulat en el Capítol II del Títol I de la citada llei, en els termes previstos en l'art. 105 b) de la Constitució Espanyola, mitjançant la presentació de la corresponent sol·licitud de petició d'informació pública.

Aquesta aplicació permet recuperar els contractes majors i menors registrats a partir dels següents camps: exercici, nombre de registre, Conselleria o entitat adjudicadora, objecte, tipus de contracte, classe de contracte, rang d'import total de la licitació, procediment d'adjudicació, rang de dates de l'adjudicació, rang de dates de la formalització, NIF o CIF de l'adjudicatari, nom o raó social i empreses UTE.

La informació sobre cadascun dels contractes es presenta organitzada en set pestanyes el contingut de les quals és el següent:

  • Dades generals: nombre de registre, exercici, Conselleria o entitat adjudicadora, unitat administrativa, objecte, lloc d'execució, tipus, nombre de lots, estat, tipus de tramitació, acord/contracte marc, termini d'execució i durada, termini màxim del contracte incloses pròrrogues, nombre d'anualitats previstes, data prevista de finalització.

  • Pressupost de licitació i sistema de preus: Importe/valor licitació sense IVA, importe IVA Previst; import total licitació i sistema de preus.

  • Publicació.

  • Adjudicació i formalització: procediment, adjudicació directa prèvia consulta a diverses empreses, forma d'adjudicació, nombre d'empreses convidades, nombre de licitadors, nacionalitat de l'adjudicatari, data d'adjudicació, data de formalització, NIF/CIF de l'adjudicatari, nom (o raó social), si escau, empreses que integren la UTE, Importe adjudicació sense IVA, importe IVA benvolgut, import total adjudicació.

  • Lots: nombre d'ordre, nombre d'unitats, import unitaris sense IVA, importe lot sense IVA, importe IVA lot, import total lot, concepte, codi CPV, CPV.

  • Incidències: tipus d'incidència, data d'incidència.

  • Conclusió/extinció del contracte: data de recepció/conformitat i import total final.

 

1.3

Per consultar la llista i la quantia dels contractes adjudicats més importants de la Comunitat introduïu al camp "Import total licitació des" del Registre un valor superior als 200.000 euros i premi "Cercar" o cliqueu en aquest enllaç per anar directament al resultat d´aquesta consulta.

Accés al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat

 

CONTRACTES MENORS

 

Podeu consultar tots els contractes menors registrats a través del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat des de juliol de 2013 seleccionant el valor "menor" en el camp "Classe" o en aquest enllaç.

+info

Segons l'article 138.3 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (BOE núm. 276, de 16.11.2011): "Es consideren contractes menors els contractes d'import inferior a 50.000 euros, quan es tracte de contractes d'obres, o a 18.000 euros, quan es tracte d'altres contractes, sense perjudici del que disposa l'article 206 en relació amb les obres, serveis i subministraments centralitzats en l'àmbit estatal".

 

1.4

Són objecte de inscripció en el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, des de 2013, tots els contractes del sector públic, incloent els contractes menors o equivalents de les entitats del sector públic empresarial i fundacional, a partir d'un import de 9.000 euros, en el cas de contractes d'obres o de concessió d'obres públiques, i de 3.000 euros en qualsevol altre cas, IVA exclòs en tots dos supostos d'acord amb l'Ordre 11/2013, de 17 juny, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es dicten les normes de funcionament i comunicació de dades al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat. [2013/6395] (Diari Oficial núm. 7048, de 18.06.2013).

Les quantitats establides en l´Ordre corresponen a contractes de certa entitat que és necessari controlar per al seu estudi i si és el cas millorar el procediment.

Els contractes d'import inferior a aquestes quantitats, pel que fa a Capítol II (despeses corrents) es poden consultar a través de l'apartat CAIXA FIXA.

 

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC

 

La disposició addicional tercera de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat estableix que la Plataforma de Contractació de l'Estat passarà a denominar-se Plataforma de Contractació del Sector Públic i és el lloc on publicaran tots els òrgans de contractació.

El 15 de juny 2015 es va subscriure el Conveni de col·laboració entre la Generalitat i el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de coordinació en matèria de contractació en el qual s'estipula l'adhesió a la Plataforma de Contractació del Sector Públic per la Resolució de 17 de juny de 2015, de la Direcció General del Patrimoni de l'Estat, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana sobre diverses actuacions de coordinació en matèria de contractació pública (BOE núm. 154, de 29.06.2015).  

La Plataforma de Contractació del Sector Públic publica la convocatòria de licitacions i els seus resultats, així com tota la documentació relacionada amb l'esmentada licitació, de les administracions adherides, entre elles la Plataforma de Contractació de la Generalitat (des d'octubre de 2016).

Accés a la Plataforma de Contractació del Sector Públic

1.5

MODIFICACIONS DELS CONTRACTES

 

Consulteu en el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat els contractes modificats seleccionant en el cap "Tipo incidència" el valor "Modificació de terminis i imports" o el valor "Modificació de dades identificatives" o clicant els següents enllaços:

- Contractes amb modificacions en terminis i imports (des de juliol de 2013 fins a 9.11.2016)
- Contractes amb modificacions en dades identificatives (des de juliol de 2013 fins a 9.11.2016)

Per a veure les modificacions seleccioneu el contracte de la llista de resultats i cliqueu sobre la pestanya Incidències.

El Registre de Contractes s'actualitza diàriament.

 

NEGOCIS I CONTRACTES EXCLOSOS

 

Les relacions jurídiques, negocis i contractes esmentats a continuació queden exclosos de l'àmbit de la llei de contractes del sector públic, i es regiran per les seues normes especials, aplicant-se els principis de la llei de contractes del sector públic per a resoldre els dubtes i llacunes que pogueren presentar-se.

Es poden donar els següents tipus de negocis i contractes exclosos:

a) Negocis jurídics i contractes exclosos en l'àmbit de la Defensa i de la Seguretat.

b) Convenis.

c) Comandes de gestió.

d) Negocis jurídics i contractes exclosos en l'àmbit internacional.

e) Negocis i contractes exclosos en l'àmbit de la Investigació, el Desenrotllament i la Innovació.

f) Relacions jurídiques, negocis i contractes exclosos en l'àmbit del domini públic i en l'àmbit patrimonial.

g) Negocis i contractes exclosos en l'àmbit financer.

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Contracte de serveis d'operacions de crèdit i serveis financers a la Generalitat i el sector públic valencià.

h) Altres negocis o contractes exclosos.

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Acció concertada en l'àmbit sanitari.

 

Fonts: òrgan competent en matèria de contractació i Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Data de creació: juny 2014
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data actualització dels textos: gener 2018

1.6