Visualització de contingut web

Competències i traspàs de funcions

Visualització de contingut web

Competències

  • Article 49 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana

 

1. La Generalitat té competència exclusiva sobre les matèries següents:

1a. Organització de les seues institucions d'auto-govern, en el marc d'este Estatut.

2a. Conservació, desenrotllament i modificació del Dret civil foral valencià.

3a. Normes processals i de procediment administratiu derivades de les particularitats del Dret substantiu valencià o de les especialitats de l'organització de la Generalitat.

4a. Cultura.

5a. Patrimoni històric, artístic, monumental, arquitectònic, arqueològic i científic, sense perjuí d'allò que disposa el número 28 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució Espanyola.

6a. Arxius, biblioteques, museus, hemeroteques i altres centres de depòsit que no siguen de titularitat estatal. Conservatoris de Música i dansa, centres dramàtics i servicis de Belles Arts d'interés per a la Comunitat Valenciana.

7a. Investigació, acadèmies l'àmbit principal d'actuació de les quals siga la Comunitat Valenciana. Foment i desenrotllament, en el marc de la seua política científica tecnològica, de la I+D+I, tot això sense perjuí d'allò que disposa el número 15 de l'apartat 1) de l'article 149 de la Constitució Espanyola.

8a. Règim local, sense perjuí del que disposa el número 18 de l'apartat 1) de l'article 149 de la Constitució Espanyola. Alteracions dels termes municipals i topònims.

9a. Ordenació del territori i del litoral, urbanisme i habitatge.

10a. Monts, aprofitaments i servicis forestals, vies pecuàries i pasturatges, espais naturals protegits i tractament especial de zones de muntanya, d'acord amb el que disposa el número 23 de l'apartat 1) de l'article 149 de la Constitució Espanyola.

11a. Higiene.

12a. Turisme.

13a. Obres públiques que no tinguen la qualificació legal d'interés general de l'Estat o la realització de les quals no afecte una altra Comunitat Autònoma.

14a. Carreteres i camins l'itinerari dels quals transcórrega íntegrament dins el territori de la Comunitat Valenciana.

15a. Ferrocarrils, transports terrestres, marítims, fluvials i per cable; ports, aeroports, heliports i servici meteorològic de la Comunitat Valenciana, sense perjuí del que disposen els números 20 i 21 de l'apartat 1) de l'article 149 de la Constitució Espanyola. Centres de contractació i terminals de càrrega en matèria de transport.

16a. Aprofitaments hidràulics, canals i recs, quan les aigües córreguen íntegrament dins el territori de la Comunitat Valenciana; instal·lacions de producció, distribució i transport d'energia, sempre que este transport no isca del seu territori i l'aprofitament del qual no afecte una altra Comunitat Autònoma; aigües minerals, termals i subterrànies. Tot açò sense perjuí d'allò que establix el número 25 de l'apartat 1) de l'article 149 de la Constitució Espanyola.

17a. Pesca a aigües interiors, marisqueig, aqüicultura, caça i pesca fluvial i lacustre. Confraries de pescadors.

18a. Artesania.

19a. Ordenació farmacèutica, sense perjuí del que disposa el número 16 de l'apartat 1) de l'article 149 de la Constitució Espanyola.

20a. Establiment i ordenació de centres de contractació de mercaderies i valors, d'acord amb la legislació mercantil.

21a. Cooperatives, pòsits i mutualisme no integrat en el sistema de la Seguretat Social, respectant la legislació mercantil.

22a. Col·legis professionals i exercici de les professions titulades, sense perjuí del que disposen els articles 36 i 139 de la Constitució Espanyola.

23a. Fundacions i associacions de caràcter docent, cultural, artístic i benèfic assistencial, de voluntariat social i semblants, l'àmbit principal d'actuació de les quals siga la Comunitat Valenciana.

24a. Servicis Socials.

25a. Joventut.

26a. Promoció de la dona.

27a. Institucions públiques de protecció i ajuda de menors, jóvens, emigrants, tercera edat, persones amb discapacitat i altres grups o sectors necessitats de protecció especial, inclosa la creació de centres de protecció, reinserció i rehabilitació.

28a. Esports i oci.

29a. Publicitat, sense perjuí de les normes dictades per l'Estat per a sectors i mitjans específics.

30a. Espectacles.

31a. Casinos, joc i apostes, amb exclusió de les Apostes Mútues Esportivo-Benèfiques.

32a. Estadística d'interés de la Generalitat.

33a. Cambres de la Propietat, Cambres de Comerç, Indústria i Navegació, Cambres Agràries, sense perjuí del que disposa el número 10 de l'apartat 1) de l'article 149 de la Constitució Espanyola.

34a. Institucions de crèdit cooperatiu, públic i territorial, i Caixes d'Estalvi, d'acord amb el que disposa la legislació bàsica de l'Estat.

35a. Comerç interior, defensa del consumidor i de l'usuari, sense perjuí de la política general de preus, lliure circulació de béns, la legislació sobre la defensa de la competència i la legislació de l'Estat.

36a. Administració de Justícia, sense perjuí del que disposa la legislació de desplegament de l'article 149.1.5a de la Constitució.

 

2. La Generalitat té competència exclusiva sobre aquelles altres matèries que este Estatut atribuïsca expressament com a exclusives i les que amb este caràcter i mitjançant llei orgànica siguen transferides per l'Estat.

3. La Generalitat té també competència exclusiva, sense perjuí del que disposa l'article 149 de la Constitució i, si és el cas, de les bases i ordenació de l'activitat econòmica general de l'Estat, sobre les matèries següents:

1a. Defensa contra fraus i qualitat i seguretat agroalimentària.

2a. Societats agràries de transformació.

3a. Agricultura, reforma i desenrotllament agrari, i ramaderia.

4a. Sanitat agrària.

5a. Funcions i servicis de la Seguretat Social en matèria d'assistència sanitària de l'Institut Social de la Marina.

6a. Ensenyança nàutica esportiva i subaquàtica esportiva.

7a. Ensenyança professional nàutica pesquera.

8a. Gestió de les funcions del servici públic d'ocupació estatal en l'àmbit de treball, ocupació i formació.

9a. Educativa, d'assistència i servicis socials, ocupació i formació professional ocupacional dels treballadors del mar, encomanats a l'Institut Social de la Marina.

10a. Mediadors d'assegurances.

11a. Instal·lacions radioactives de segona i tercera categoria.

12a. Patrimoni arquitectònic, control de la qualitat en l'edificació i habitatge.

13a. Busseig professional.

14a. Protecció civil i seguretat pública.

15a. Denominacions d'origen i altres mencions de qualitat, la qual cosa comprén el règim jurídic de la seua creació i funcionament; el reconeixement de les denominacions o indicacions, així com l'aprovació de les seues normes fonamentals i totes les facultats administratives de gestió i de control sobre l'actuació de les denominacions o indicacions.

16a. Règim de les noves tecnologies relacionades amb la societat de la informació i del coneixement.

4. També és competència exclusiva de la Generalitat el desenrotllament i execució de la legislació de la Unió Europea a la Comunitat Valenciana, en aquelles matèries que siguen de la seua competència.

  • Article 50

En el marc de la legislació bàsica de l'Estat, i si és el cas en els termes que esta establisca, correspon a la Generalitat el desenrotllament legislatiu i l'execució de les matèries següents:

1. Règim jurídic i sistema de responsabilitat de l'administració de la Generalitat i dels ens públics dependents d'esta, així com el règim estatutari dels seus funcionaris.

2. Expropiació forçosa, contractes i concessions administratives, en l'àmbit de competències de la Generalitat.

3. Reserva al sector públic de recursos o servicis essencials, especialment en cas de monopoli o intervenció d'empreses quan ho exigisca l'interés general.

4. Ordenació del crèdit, banca i assegurances.

5. Règim miner i energètic.

6. Protecció del medi ambient, sense perjuí de les facultats de la Generalitat per a establir normes addicionals de protecció.

7. Ordenació del sector pesquer, excepte les competències previstes en esta matèria en l'article 49 d'este Estatut.

8. Correspon a la Generalitat el desenrotllament legislatiu del sistema de consultes populars municipals en el seu àmbit, d'acord amb allò que disposen les Lleis a què fa referència l'apartat

3) de l'article 92, i número 18 de l'apartat 1) de l'article 149 de la Constitució Espanyola. Correspon a l'Estat l'autorització de la seua convocatòria.

  • Article 51

1. Correspon a la Generalitat l'execució de la legislació de l'Estat en les matèries següents:

1a. Laboral, assumint les facultats, competències i servicis que en este àmbit i a nivell d'execució té l'Estat respecte a les relacions laborals, sense perjuí de l'alta inspecció d'este, i el foment actiu de l'ocupació.

2a. Propietat intel·lectual i industrial.

3a. Pesos, mesures i contrast de metalls.

4a. Fires internacionals que se celebren a la Comunitat Valenciana.

5a. Museus, arxius i biblioteques de titularitat estatal, l'execució dels quals no quede reservada a l'Estat.

6a. Salvament marítim i abocaments industrials i contaminants a les aigües territorials de l'Estat corresponents al litoral valencià.

7a. L'autorització d'endeutament als ens locals de la Comunitat Valenciana d'acord amb el que determine la legislació de l'Estat.

8a. Règim jurídic de les associacions l'àmbit principal d'actuació de les quals siga la Comunitat Valenciana.

9a. Les funcions que sobre la zona marítima i terrestre, costes i platges li atribuïx la legislació de l'Estat.

10a. Fons europeu i estatal de garantia agrària a la Comunitat Valenciana.

11a. La resta de les matèries que siguen atribuïdes en este Estatut de forma expressa com a competència d'execució, i aquelles que amb este caràcter i mitjançant Llei Orgànica siguen transferides per l'Estat.

2. Correspon a la Generalitat la gestió dels ports i aeroports amb qualificació d'interés general quan l'Estat no es reserve la seua gestió directa.

3. La Generalitat podrà col·laborar amb l'Administració General de l'Estat en la gestió del cadastre, a través dels pertinents convenis.

  • Article 52

1. D'acord amb les bases i l'ordenació de l'activitat econòmica general correspon a la Generalitat, en els termes que disposen els articles 38, 131 i els números 11 i 13 de l'apartat 1) de l'article 149 de la Constitució Espanyola, la competència exclusiva de les matèries següents:

1a. Planificació de l'activitat econòmica de la Comunitat Valenciana.

2a. Indústria, sense perjuí del que determinen les normes de l'Estat per raons de seguretat, sanitàries o d'interés general i les normes relacionades amb les indústries subjectes a la legislació de mines, hidrocarburs i energia nuclear.

3a. El desenrotllament i execució al seu territori dels plans establits per l'Estat per a la
reestructuració de sectors industrials i econòmics.

4a. Sector públic econòmic de la Generalitat, en allò que no estiga previst per altres normes de l'Estatut.

2. La Generalitat, en l'exercici de les seues competències, i sense perjuí de la coordinació general que correspon a l'Estat, fomentarà el sistema valencià de ciència, tecnologia i empresa promovent l'articulació i cooperació entre les universitats, organismes públics d'investigació, xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana i altres agents públics i privats, amb la finalitat estatutària de I+D+I i amb el fi de fomentar el desenrotllament tecnològic i la innovació, amb recolzament del progrés i la competitivitat empresarial de la Comunitat Valenciana. Es regularà mitjançant Llei de Les Corts.

3. La Generalitat participarà així mateix en la gestió del sector públic econòmic estatal, en els casos i activitats en què procedisca.

  • Article 53

1. És de competència exclusiva de la Generalitat la regulació i administració de l'ensenyament en tota la seua extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, sense perjuí del que disposen l'article 27 de la Constitució Espanyola i les Lleis Orgàniques que, d'acord amb l'apartat 1) de l'article 81 d'aquella, el desenrotllen, de les facultats que atribuïx a l'Estat el número 30 de l'apartat 1) de l'article 149 de la Constitució Espanyola, i de l'alta inspecció necessària per al seu compliment i garantia.

2. La Generalitat, en l'exercici de les seues competències, garantirà el dret, de tots els ciutadans a una formació professional adequada, a la formació permanent i als mitjans apropiats d'orientació professional que li permeten una elecció fundada de carrera, ocupació o professió.

  • Article 54

1. És de competència exclusiva de la Generalitat l'organització, administració i gestió de totes les institucions sanitàries públiques dins del territori de la Comunitat Valenciana.

2. En matèria de Seguretat Social, correspondrà a la Generalitat:

a) El desenrotllament legislatiu i l'execució de la legislació bàsica de l'Estat, llevat de les normes que configuren el règim econòmic d'esta.

b) La gestió del règim econòmic de la Seguretat Social.

3. Correspon a la Generalitat l'execució de la legislació de l'Estat sobre productes farmacèutics.

4. La Generalitat podrà organitzar i administrar per a aquelles finalitats, i dins el seu territori, tots els servicis relacionats amb les matèries abans esmentades, i exercirà la tutela de les institucions, entitats i funcions en matèria de sanitat i seguretat social, i se'n reservarà l'Estat l'alta inspecció per al compliment de les funcions i competències continguts en este article.

5. La Generalitat, en l'exercici de les competències en matèria de sanitat i seguretat social, garantirà la participació democràtica de tots els interessats, i també dels sindicats de treballadors i associacions empresarials en els termes que la Llei establisca.

6. La Generalitat garantirà els drets dels ciutadans a conéixer els tractaments mèdics a què se'ls sotmeta, les seues possibles conseqüències i riscs, i a donar la seua aprovació a aquells de manera prèvia a la seua aplicació.

7. La Generalitat vetlarà perquè la investigació per mitjà de persones s'ajuste a les previsions acordades en la Convenció Europea sobre els drets de l'home i la biomedicina.

  • Article 55

1. La Generalitat, mitjançant una Llei de Les Corts crearà un Cos únic de la Policia Autònoma de la Comunitat Valenciana en el marc del present Estatut i de la Llei Orgànica que determina l'article 149.1.29 a de la Constitució Espanyola.

2. La Policia Autònoma de la Comunitat Valenciana exercirà les següents funcions:

a) La protecció de les persones i béns i el manteniment de la seguretat pública.
b) La vigilància i protecció dels edificis i instal·lacions de la Generalitat.
c) La resta de funcions que determina la Llei Orgànica a què fa referència el punt 1 d'este article.

3. És competència de la Generalitat, en el marc de la llei orgànica a la qual es referix l'article 149.1.29 (a de la Constitució, el manament suprem de la Policia Autònoma i la coordinació de l'actuació de les policies locals de la Comunitat Valenciana, sense perjuí de la seua dependència de les autoritats municipals.

4. La Policia Judicial s'organitzarà al servici, i davall la vigilància, de l'Administració de Justícia d'acord amb el que regulen les lleis processals.

5. D'acord amb la legislació estatal, es crearà la Junta de Seguretat, que, davall la presidència del President de la Generalitat i amb representació paritària de l'Estat i de la Generalitat, coordinarà les actuacions de la Policia Autònoma i dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat.

  • Article 56

1. Correspon a la Generalitat, en el marc de les normes bàsiques de l'Estat, el desenrotllament legislatiu l'execució del règim de Radiodifusió i Televisió i de la resta de mitjans de comunicació a la Comunitat Valenciana.

2. En els termes establits en l'apartat anterior d'este article, la Generalitat podrà regular, crear i mantindre televisió, ràdio i la resta de mitjans de comunicació social, de caràcter públic, per al compliment dels seus fins.

3. Per llei de Les Corts, aprovada per majoria de tres quintes parts, es crearà el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que vetlarà pel respecte dels drets, llibertats i valors constitucionals i estatutaris en l'àmbit de la comunicació i els mitjans audiovisuals a la Comunitat Valenciana. Quant a la seua composició, nomenament, funcions i estatut dels seus membres, igualment caldrà ajustar-se al que dispose la Llei.

  • Article 57. El Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna

El Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna és temple espiritual, històric i cultural de l'antic Regne de València, i és, igualment, símbol de la grandesa del Poble Valencià reconegut com a Nacionalitat Històrica. La Generalitat recuperarà, restaurarà i conservarà el monestir i en protegirà l'entorn paisatgístic. Una llei de Les Corts determinarà el destí i utilització del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna com a punt d'encontre de tots els valencians i com a centre d'investigació i estudi per a recuperar la història de la Comunitat Valenciana.

  • Article 58

1. Els Notaris i els Registradors de la Propietat i Mercantils a la Comunitat Valenciana seran nomenats pel Consell, d'acord amb les lleis de l'Estat.

2. Per a la provisió de Notaries, els candidats seran admesos en igualtat de drets, tant si exercixen al territori de la Comunitat Valenciana com si ho fan a la resta d'Espanya. En cap cas no podrà establir-se l'excepció de naturalesa o de residència. Els Notaris hauran de garantir l'ús del valencià en l'exercici de la seua funció en l'àmbit de la Comunitat Valenciana de conformitat amb les normes d'este estatut. Igualment garantiran l'aplicació del dret civil foral valencià, que hauran de conéixer.

3. El Consell participarà també en la fixació de demarcacions corresponents als registres de la propietat i mercantils, demarcacions notarials i nombre de notaris, així com de les oficines liquidadores a càrrec dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles, d'acord amb el que preveuen les lleis de l'Estat.

Reial Decret 981/2013

Reial Decret 981/2013, de 13 de desembre, sobre traspàs de funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de la Comunitat Valenciana en matèria d'expedició del títol de gestor administratiu.

Reial Decret 431/2009

Reial Decret 431/2009, de 27 de març, sobre traspàs a la CV dels mitjans personals adscrits a l'Hospital General Bàsic de la Defensa de València.

Reial Decret 1188/2006

Reial Decret 1188/2006, de 13 d'octubre, sobre modificació i ampliació dels mitjans patrimonials adscrits als serveis de l'Administració de l'Estat traspassats a la CV pel RD 2673/1998, d'11 de desembre, en matèria de la gestió realitzada per l'Institut Nacional d'Ocupació, en l'àmbit del treball, l'ocupació i la formació.

Reial Decret 315/2005

Reial Decret 315/2005, de 18 de març, sobre traspàs de funcions de l'Estat a la GV en matèria de transports per ferrocarril en el tram Quart de Poblet/Riba-roja de Túria de la línia de ferrocarril València/Riba-roja de Túria.

Reial Decret 314/2005

Reial Decret 314/2005, de 18 de març, pel qual s'amplien les funcions i serveis traspassats a la CV pel RD 2093/1983, de 28 de juliol, en matèria d'educació [escoles viatgeres].

Reial Decret 2354/2004

Reial Decret 2354/2004, de 23 de desembre, sobre ampliació dels mitjans personals i econòmics adscrits als serveis de l'Administració de l'Estat traspassats pel RD2376/1998, d'11 de desembre, sobre traspàs a la CV de la gestió realitzada per l'Institut Nacional d'Ocupació, en l'àmbit del treball, l'ocupació i la formació.

Reial Decret 1077/2002

Reial Decret 1077/2002, de 21 d'octubre, sobre determinació del cost efectiu corresponent als serveis traspassats a la CV pel RD 282/2000, de 25 de febrer, en matèria d'educació (professorat de religió).

Real Decreto 283/2000

Reial Decret 283/2000, de 25 de febrer, sobre traspàs de professors d'Educació General Bàsica d'institucions penitenciàries a la CV i ampliació del traspàs efectuat pel RD 2093/1983, de 28 de juliol, en matèria d'educació.

Reial Decret 282/2000

Reial Decret 282/2000, de 25 de febrer, d'ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats a la CV pel RD 2093/1983, de 28 de juliol, en matèria d'educació.

Reial Decret 281/2000

Reial Decret 281/2000, de 25 de febrer, sobre ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats a la CV pel RD 3059/1982, de 24 de juliol, en matèria de ports.

Mostrant 1 - 10 de 132 resultats
Articles per pàgina 10
de 14

Información adicional (Competencias y Traspaso)

Font:
Competències: Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana
Traspàs de funcions: Reials Decrets relacionats en l'apartat traspassos de funcions
Data de creació: gener 2016
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: febrer 2018