Visualització de contingut web

Caixa Fixa

L'article 63 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, modificat per l'art. 49 de la Llei 13/2016, de 29 de decembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, defineix les bestretes de caixa fixa com: "provisions de fons de caràcter extrapressupostari i permanent que es realitzen a les habilitacions per a l'atenció immediata de despeses periòdiques o repetitives i posterior aplicació al corresponent capítol del pressupost de l'any en què es realitzen els pagaments".

Així doncs, els fons de caixa fixa estan destinats a l'atenció immediata de bestretes que poden derivar-se de l'activitat de les distintes conselleries, en concret, segons el que disposa l'article 1 del Decret 24/1998, de 10 de març, del Govern Valencià, pel qual es regulen els fons de caixa fixa, a "despeses de caràcter periòdic o repetitiu, de tracte successiu, en particular les referents a dietes, despeses de locomoció, material, conservació i manteniment, o qualsevol altra despesa de característiques semblants".

En tot cas, els fons destinats a bestretes tenen el caràcter de fons públics i formen part de la Tresoreria de la Generalitat.

Els contractes menors de despesa corrent d'import inferior a 3.000 euros (IVA exclòs) que es  paguen a través de caixa fixa, es consideren publicats, als efectes de la Llei de Transparència, amb la publicació dels seus pagaments.

Funcionament de l'aplicació de consultes:

- Les despeses de caixa fixa es publiquen en gvaOberta amb les dades aportades per Tresoreria, d'acord amb les seccions pressupostàries vigents en cada moment.
- Únicament apareixen les despeses comptabilitzades a través de l'aplicació de caixa fixa.
- La informació s'actualitza a mesura que es comptabilitzen els pagaments.

 

Cerca de dades de caixa fixa