Visualització de contingut web

Bon Govern en la Generalitat

1. ADHESIÓ AL CODI DE BON GOVERN DE LA GENERALITAT

El Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual s'aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat pretén dotar els alts càrrecs d'un instrument que guie les seues actuacions amb l'objectiu de fer unes administracions públiques integres, eficaces i eficients.

Amb l'entrada en vigor del Codi de Bon Govern, a més de respondre al mandat de l'article 27 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, es perseguix promoure la millora de la qualitat democràtica i la generació de vincles de confiança entre les institucions i la ciutadania.

Este Codi combina normes de caràcter clarament jurídic amb criteris de conducta, valors democràtics i principis ètics com la integritat, la sobrietat, l'exemplaritat, la responsabilitat i la cooperació, elevant-los a obligatori compliment pels alts càrrecs del Consell i del sector públic instrumental i de tots i totes els que s'adherisquen voluntàriament.

 

Codi de Bon Govern de la Generalitat

 

AVALUACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DEL CODI DE BON GOVERN:

 

*Tal com regula el Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, les persones que s'adherisquen de manera voluntària al Codi de Bon Govern de la Generalitat i desitgen que es publique en el portal de transparència de la Generalitat Valenciana, GVA Oberta, poden remetre el document firmat a l'adreça de correu electrònic portaltransparencia@gva.es.

 

2. PUBLICACIÓ EN EL DOGV DE LES DECLARACIONS PRESENTADES EN EL REGISTRE D'ACTIVITATS I DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS D'ALTS CÀRRECS DE LA GENERALITAT I EL SEU SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL

L'article 48.2 del Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel que aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat establix que anualment es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, dins del dos primers mesos de l'any natural, el contigut de les declaracions presentades pels alts càrrecs el nomenament o el cessament del qual s'haja produït l'any precedent.

Resolució de 21 de febrer de 2018, de la directora general de Transparència i Participació, per la qual s'ordena la publicació de les declaracions d'activitats, de béns i interessos i de rendes percebudes efectuades davant del Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de l'Administració de la Generalitat i del seu Sector Públic Instrumental, durant l'any 2017.

Resolució de 23 de febrer de 2017, de la directora general de Transparència i Participació, per la qual s'ordena la publicació de les declaracions d'activitats, de béns i interessos y de rendes percebudes efectuades davant del Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de l'Administració de la Generalitat i del seu Sector Públic Instrumental.

 

Font: òrgan competent en matèria de transparència
Data de creació: setembre 2016
Periodicitat: La informació s'actualitza cada vegada que un alt càrrec corresponent al Consell, Sector Públic Instrumental o assimilat, és nomenat o cessat
Data d'actualització: gener 2019