Visualització de contingut web

Actes

Consulte les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 30/04/2020

ACTA DEL CONSELL 30/04/2020

Órgan: Consell

Data: 30/04/2020
Localitat: Reunió telemàtica

Temes: Organització GVA, Cessaments i nomenaments, Relacions amb les Corts, Justícia, Serveis socials, TIC, Habitatge, Sanitat, Infraestructura de dades espacials (IDE) / Cartografia, Universitats, Medi ambient, Finançament, Mitjans de comunicació social, Comerç, Salut pública, Educació, Despesa, , COVID-19, Estat d'alarma ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

30 D'ABRIL DE 2020

REUNIÓ ORDINÀRIA TELEMÀTICA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

El 30 d'abril de 2020 es reuneixen, excepcionalment, de forma telemàtica i prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra. Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

S'ha verificat de visu la identitat de les persones integrants del Consell i les garanties tècniques de la plataforma de videoconferència, d'acord amb allò previst pel Decret 37/2020, de 20 de març, del Consell, sobre funcionament telemàtic dels òrgans de govern de l'Administració de la Generalitat.

El president obri la reunió telemàtica a les 09:05 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

 1. Decret de cessament d'Àngela Ballester Muñoz com a directora general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona; i decret de nomenament d'Adoración Guamán Hernández com a directora general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries.

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 09/2020 per obligacions contretes en 2019 i 2020, per import de 716.688,08 € (IVA inclòs).

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

 1. Proposta de presa de coneixement de la declaració de la contractació d'emergència d'un servei de publicitat en mitjans de comunicació per informar de les mesures per a garantir el dret a l'habitatge per la COVID-19 per import de 36.240,07 € (IVA inclòs).

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació CNMY20/SAME/16 del servei de consultoria per a la posada en marxa de l'oficina tècnica de finançament i fons europeus per la COVID-19 per un import de 119.700,00 € (IVA inclòs).
 2. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació CNMY20/DGTIC/18 del subministrament de tablets amb connectivitat per la COVID-19 per import de 3.035.890,00 € (IVA inclòs).
 3. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació CNMY20/DGTIC/19 d'encaminadors amb connectivitat per la COVID-19 per un import de 65.219,00 € (IVA inclòs).
 4. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació CNMN/SUBSE/1-Em del subministrament de gel higienitzant per la COVID-19 per import de 2.500,00 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 16/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 1.648,02 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament EI2020/ATV/02 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 52.038,96 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament EI2020/ATV/03 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 4.068,60 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament EI2020/ATV/04 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 10.753,89 € (IVA inclòs).

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència i la contractació de material de prevenció i protecció per als instituts de medicina legal i seus judicials de la CV per la COVID-19 per import de 92.765,11 € (IVA inclòs).

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-16/20 per obligacions contretes en 2019 per import de 706,64 € (IVA inclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-17/20 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 31.657,12 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-18/20 per obligacions contretes en 2019 per import de 37.939,41 € (IVA inclòs).

 

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Creu Roja Espanyola per al desenvolupament del Programa d'atenció bucodental de persones discapacitades en 2020 amb una dotació de 50.000,00 €.

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació de la confecció de mascaretes per a ús en pimes comercials de bens i productes de primera necessitat per la COVID-19 per import de 14.520,00 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Presa de coneixement de l'ampliació de la declaració d'emergencia de 23/07/2019 de la contractació per l'EPSAR de la reparació de l'emissari submarí de Benicàssim per import de 302.537,38 € (IVA inclòs).
 2. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació per l'EPSAR de la reparació de l'emissari submarí de Torreblanca per la borrasca Glòria per import de 834.482,82 € (IVA inclòs).
 3. 20. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació per l'EPSAR de la reparació del sistema de sanejament i depuració d'Altea per la borrasca Glòria per import de 161.535,00 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. 21. Autorització de subscripció del conveni entre l'ICV i la Universitat Politècnica de València per al foment de la investigació en matèria de geomàtica amb una dotació de 35.000,00 €.

 

S'ajornen els assumptes següents:

PROJECTES DE DECRET

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Projecte de decret d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa de subvencions a entitats, empreses i persones en règim d'autònom del sector primari que han patit pèrdues econòmiques per la COVID-19.
 
 
FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

B.- ACORDS

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. VL 09.002/20-005.

Autorització de l'increment del límit per a comprometre despeses pluriennals a càrrec del capítol 2 del programa 421.70 «Infraestructures educatives» de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a assumir compromisos de despesa per als exercicis 2021 i 2022.

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. 06.007/20-036.

Autorització de determinades transferències de crèdit entre seccions i capítols, així com la modificació del pressupost de l'EVHA i d'FGV, per import total de 30.000.000 € per a la inclusió d'una línia de subvenció per a la concessió directa d'ajudes econòmiques a les persones treballadores amb rendes baixes afectades per expedients de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la paralització econòmica per la COVID-19, en l'annex de transferències i subvencions corrents del programa 315.10 "Condicions de treball i administració de les relacions laborals", i dotar-la amb 30.000.000 €.

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. 06.008/20-037.

Autorització de una ampliació de crèdits en la línia de subvenció S5226 (Renda valenciana d'inclusió) del capítol 4 del programa 313.50 "Inclusió social" de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, mitjançant la transferència de crèdit disponible en el capítol 7 dels programes 422.20 "Ensenyament primari" i 422.30 "Ensenyament secundari" de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per import global de 50.000.000,00 €.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió telemàtica a les 09:20 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].