Visualització de contingut web

Actes

Consulte les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 29/11/2019

ACTA DEL CONSELL 29/11/2019

Órgan: Consell

Data: 29/11/2019
Localitat: València

Temes: Diversitat funcional, Agricultura, Justícia, Relacions amb les Corts, Transports, Administració local, Retribucions, Infància i adolescència, Aigua, TIC, Pressupost públic, Seguretat, Sanitat, Innovació, Economia, Universitats, Investigació/Recerca, Cultura, Ocupació-Treball, Patrimoni, Autogovern, Educació, Cooperació al desenvolupament, Despesa ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

29 DE NOVEMBRE DE 2019

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 29 de novembre de 2019 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

ABSENTS

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

 

El president obri la sessió a les 09:25 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 28/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 25.923,68 € (IVA inclòs).

 

 

 

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 32/2019 per obligacions contretes en 2017 i 2018 per import de 26.892,56 €.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 33/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 29.259,27 €.

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 70/2019 per obligacions contretes entre 2016 i 2019 per import de 97.816,73 € (IVA inclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 90/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 4.120.223,23 € (IVA inclòs).
 3.  Autorització de l'expedient de rescabalament 92/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 203.870,92 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Criteri de disconformitat amb la tramitació d'una esmena al Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020, presentada pel grup parlamentari popular.
 2. Autorització de modificació pressupostària VL 16.007/19-026.

S'autoritza l'increment del límit per a adquirir compromisos de despesa pluriennal en la línia S5165 "Beques programa de planificació serveis socials" del capítol 4 del programa 311.10, "Direcció i Serveis Generals".

 1. Autorització de modificació pressupostària 06.029/19-140.

S'autoritza una transferència de crèdits del capítol 2 del programa 612.60, "Despeses diverses", a la línia X7385 "Transferències corrents a l'ATV" del capítol 4 del programa 613.30 "ATV" i la inclusió d'una nova línia de transferència "Aportació al Fons de provisions tècniques d'AFIN SGR" del capítol 4 del programa 631.50, "Actuacions sobre el sector financer", així com la modificació del pressupost de l'ATV i de l'IVF, per import de 7.500.000,00 €.

 1.  Autorització de modificació pressupostària 06.030/19-141.

S'autoritza una transferència de crèdits del capítol 1 del programa 612.60, "Despeses diverses", al capítol 1 del programa 412.2, "Prestacions assistencials, farmacèutiques i complementàries", subprograma 412.22, "Assistència sanitària", a fi de poder gestionar la nòmina del mes de desembre, per import de 45.000.000,00 €.

 1. Autorització de modificació pressupostària 08.008/19-132.

S'autoritza una transferència de crèdits del capítol 6 del programa 432.20 "Urbanisme", al capítol 3 "Despeses financeres" del programa 511.10 "Direcció i serveis generals", a fi d'ampliar la seua dotació i donar cobertura a les obligacions derivades de sentències judicials fermes, per import de 643.089,04 €.

 1. Autorització de modificació pressupostària 08.009/19-135.

S'autoritzen transferències dels capítols 2 i 6 de diversos programes de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, al capítol 6 "Inversions reals" del programa 513.10 "Infraestructures públiques", amb la finalitat de reparar els danys en la xarxa de carreteres autonòmiques causats per la DANA de setembre de 2019, per import d'1.243.000,00 €.

 1. Autorització de modificació pressupostaria 16.022/19-134.

S'autoritza la inclusió d'una línia de subvenció de concessió directa 168.1 c) denominada "Programa i serveis per a la integració i promoció de l'autonomia de persones amb diversitat funcional" que done cobertura a les ajudes derivades del Decret 244/2019, mitjançant la transferència de disponibilitats existents en la línia X4997 "IVASS- Finançament operacions de capital" del capítol 7 del mateix programa, per import d'1.630.429,00 €.

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 64/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 15.614,03 € (IVA inclòs).

 

 

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 65/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 11.896,44 € (IVA inclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 66/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 73.496,63 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 67/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 123.956,26 (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 69/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 22.682,45 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 2019/ATV/06/2nT per obligacions contretes en 2019 per import de 68.873,28 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 2019/ATV/11 per obligacions contretes en 2019 per import de 81.878,49 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 2019/ATV/12 per obligacions contretes en 2019 per import de 52.057,11 €  (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Autorització de la contractació del servei de vigilància i seguretat en edificis judicials de la CV amb un valor estimat de 16.014.354,49 € (IVA exclòs).
 2. Autorització de l'encàrrec de gestió al Ministeri de l'Interior de la seguretat en els edificis de l'Administració de Justícia en la CV, amb una dotació de 3.482.274,97 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb el Ministeri de l'Interior per a la incorporació al "sistema de seguiment integral dels casos de violència de gènere (sistema VioGén)".
 4. Autorització de subscripció de l'addenda al conveni amb el CGPJ, el Ministeri de Justícia i la Universitat Internacional de València per a la realització de pràctiques externes en jutjats i tribunals.
 5. Autorització de subscripció del conveni entre l'AVSRE i la Universitat d'Alacant per a la formació en prevenció i intervenció en violència de gènere amb una dotació de 45.360,00 €.
 6. Autorització de subscripció del conveni entre l'AVSRE i la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per a la formació en intervenció policial i social amb persones menors en conflicte i en risc i en perfilament criminal i delinqüència serial amb una dotació de 49.266,00 €.
 7. Autorització de subscripció del conveni entre l'AVSRE i la Universitat Jaume I de Castelló per a la formació en mediació policial amb una dotació de 33.750,00 €.

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Autorització de subscripció del Memoràndum d'enteniment amb el departament d'Educació del govern municipal de Glasgow en matèria d'intercanvis educatius i culturals.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Fundació Caixa Vinaròs per a la promoció del llegat de Carles Santos amb una dotació de 20.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb l'Entitat Gestora del Museu de Vilafamés per al funcionament i activitats del museu amb una dotació de 60.000,00 €.
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-73/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per un import de 180.424,09 € (IVA inclòs).

 

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Autorització del contracte derivat de l'acord marc per al subministrament de medicaments de Factor VIII de coagulació recombinant per un valor màxim estimat de 28.995.951,92 €.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 1. Aprovació de la constitució d'un dret de superfície per part de l'IVACE a favor d'AIDIMME per valor de 6.559.155,90 € (IVA exclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament ENRI/SCAGE/04/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 120.182,36 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació en matèria d'estadística en 2019.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat d'Alacant per a l'execució de projectes d'investigació aplicada a recursos hídrics a la CV en 2019 amb una dotació de 10.000,00 €.

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2017/29/65 per obligacions contretes en 2019 per import de 2.483.155,44 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la CVONGD per a la realització d'un projecte sobre el rol de la societat civil i de les administracions en l'eradicació de la pobresa, 2019/2020 amb una dotació de 150.000,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat d'Alacant per a cofinançar la càtedra "Objectius Desenvolupament Sostenible – Eix Pau i Justícia" en 2019 amb una dotació de 23.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx per a cofinançar la càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible en 2019 amb una dotació de 22.000,00 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló per a cofinançar la càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible en 2019 amb una dotació de 25.000.00 €.
 5. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per a cofinançar la càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible en 2019 amb una dotació de 35.000,00 €.
 6. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Politècnica de València per a cofinançar la càtedra "Planeta i Desenvolupament Sostenible" en 2019 amb una dotació de 35.000,00 €.

DECRETS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Decret de concessió a Tomás Vives Antón i Arxiu de la Democràcia de les distincions per la defensa dels drets i llibertats constitucionals.
 2. Decret d'aprovació de la constitució del municipi de Villores en règim de consell obert.

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Decret de regulació de l'organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d'educació secundària obligatòria, batxillerat i formació professional.
 2. Decret de regulació de l'organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d'educació infantil o d'educació primària.
 3. Decret de declaració de BIC, amb la categoria de Lloc Històric, de la finca "El Poblet" a Petrer.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Decret d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de l'increment de les ajudes regulades en el Decret 240/2019, de 28 de desembre, del Consell, amb una dotació de 300.000,00 €.

 

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:00 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].