Visualització de contingut web

Actes

Consulte les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 28/12/2018

ACTA DEL CONSELL 28/12/2018

Órgan: Consell

Data: 28/12/2018
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Obres públiques, Administració local, Serveis socials, Hisenda, Formació, Esports, Pressupost públic, Territori, Transparència, Urbanisme, Sanitat, Universitats, Mitjans de comunicació social, Turisme, Cultura, Comerç, Salut pública, Ocupació - Treball, Emergències, Patrimoni, Educació, Despesa ;


Text:

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

28 DE DESEMBRE DE 2018

 

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 28 de desembre de 2018 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sra. Elena Cebrián Calvo

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sr. Manuel Alcaraz Ramos

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació

 

 

ABSENTS

 

Sra. María José Salvador Rubert

 

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques

i Vertebració del Territori

 

 

El president obri la sessió a les 09:30 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Declaració institucional de 2019 com any «Sant Vicent Ferrer».

Les Corts Valencianes, en la sessió de 13 de juny de 2018, van debatre una proposició no de llei de tramitació immediata, presentada pels grups parlamentaris Popular, Socialista, Compromís, Podemos-Podem i Ciudadanos, sobre la declaració de l'any 2019 «Any de Sant Vicent Ferrer», d'acord amb l'article 161.5 del Reglament de les Corts. La iniciativa es va plasmar en la resolució 1415/IX, aprovada pel Ple, la qual insta al Consell perquè declare l'any 2019 «Any de Sant Vicent Ferrer» i duga a terme les accions necessàries per a impulsar i promoure activitats públiques i privades que es desenvolupen amb motiu d'aquesta commemoració.

 

Vicente Ferrer Miquel naix a la ciutat de València el 23 de gener de 1350, concretament al carrer del Mar, en el lloc on hui s'alça la seua casa natalícia. Ingressa molt jove a l'ordre dels predicadors, els dominics, al convent de Sant Domènec. Doctorat en teologia, va alternar estudis i ensenyaments, a València, Lleida, Barcelona i Tolosa, i es va fer expert en hebreu i en coneixements bíblics.

 

A Vicente Ferrer, per la seua preparació intel·lectual i implicació política i social, li va tocar escriure, predicar, aconsellar i intervindre en greus problemes públics. Així, en 1380 escriu el tractat "De Moderno Ecclesiae Schismate", en el qual recull les seues idees sobre la legitimitat del papa Clement VII en la seua seu d'Avignon. Entre 1385 i 1390 va donar classes de Teologia en la Catedral de València, concretament, en la que hui és la Sala Capitular. A més, la Seu guarda memòria de la seua presència amb un púlpit on, segons la tradició, Sant Vicent Ferrer predicava als fidels. En 1390 renúncia a la seua càtedra i dos anys més tard, en 1392, és nomenat confessor de la reina Violant, esposa del rei d'Aragó Joan I.

La seua obra social es va concretar en la fundació, en 1410, d'una confraria per a atendre els xiquets i xiquetes orfes i abandonats de València, tasca que encara continua amb el «Col·legi Imperial de Xiquets Orfes de Sant Vicent Ferrer». En el mateix any va ser el promotor dels acords entre el Bisbe i la ciutat de València per a la creació d'un Estudi General, com a precedent de la futura Universitat.

Pel que fa a la seua presència en l'escenari polític de l'època, cal destacar la participació, en 1412, en el Compromís de Casp, en representació del Regne de València, on es va solucionar finalment el problema de la successió de la Corona d'Aragó, després de la mort de Martí El Humà sense descendència. Al final, va triomfar la seua proposta de triar a l'infant Fernando de Antequera com a rei de la corona d'Aragó, gràcies al carisma personal de Vicente Ferrer i la seua facilitat per a l'oratòria, en llatí i en valencià. De fet, en paraules de Joan Baptista Escorihuela, que a la fi del segle XVIII, li dedicà una oda: «En sa llengua nativa / predicant, entenien sos discursos / quants sos grans auditoris componen. / Per més creixcuts concursos, / tants pròxims com distants, tots el oïen, / per sa veu clara, alt to i expressió viva».

Sant Vicent Ferrer va morir en Vannes (França) el 5 d'abril de 1419, i està enterrat en la seua Catedral. El 29 de juny de 1455 va ser canonitzat pel papa Calixt III, i és considerat el Sant Patró de la Comunitat Valenciana.

En compliment de la resolució 1415/IX de les Corts Valencianes de dia 13 de juny de 2019, sobre la commemoració del sisé centenari de la mort de Sant Vicent Ferrer, i a proposta de la Presidència de la Generalitat, el Consell declara 2019 com a Any de Sant Vicent Ferrer, i per la Presidència de la Generalitat s'impulsarà l'organització de totes les activitats que el Consell desplegue per a la commemoració, i col·laborarà amb les Corts Valencianes.

 

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries:
 • Presidència

Resolució 1510/IX (1 i 2).

Preguntes escrites núm.: 47035 a 47038, 47046, 47051 i 47015.

 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Preguntes escrites núm.: 47023, 47014, 47018 i 47021.

 

 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

Preguntes escrites núm.: 47028, 47013 i 47017.

 

 • Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Resolució 1511/IX.

Preguntes escrites núm.: 47039, 47040, 47042, 47045, 47052, 47053, 47047, 47048 i 47020.

 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Preguntes escrites núm.: 47011, 47012, 47041, 47043 i 47054.

 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Resolució 1510/IX (3-15, 17 i 18).

Preguntes escrites núm.: 47024, 47030 a 47034, 47044, 47050, 47016 i 47022.

 • Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Resolució 1509/IX.

Preguntes escrites núm. 47025, 47026 i 47049.

 • Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Preguntes escrites núm.: 47027 i 47029.

 • Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

Resolució 1510/IX (16).

Pregunta escrita núm. 47019.

 

 

 

 1. Declaració de l‘ocupació urgent dels béns i drets subjectes a l'expedient d'expropiació forçosa de la Diputació de València, per a l'execució del projecte de condicionament de traçat i carril per a ciclistes i vianants en la carretera CV-429, tram. del pk.0+220 al pk. 3+000 (B-270).
 2. Autorització del conveni marc amb la Universitat de València-Estudi General, la Universitat Politècnica de València, la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat d'Alacant, per a la creació de la Càtedra Avant.

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

 1. Autorització d'una subvenció a Cruz Roja Española per import de 3.049.141,61 €.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 91/2018 per obligacions contretes entre 2015 i 2017 per import de 144.092,33 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 93/18 per obligacions contretes entre 2014 i 2018 per import de 139.175,83 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 116/2018 per obligacions contretes en 2018 per import de 106.994,36 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Criteri desfavorable a la presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2015, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i de la Llei 8/2010, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
 2. Autorització de l'addenda al conveni amb el FEOGA per a la gestió de les ajudes directes de la PAC i sistema integrat, de 2018 a 2020, amb una dotació de 583.433,34 €.
 3. Acceptació de la cessió global d'actius i passius de RTVV, SAU, en liquidació, a favor de la Generalitat, i d'autorització de la seua dissolució.

PROPOSTA CONJUNTA: PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 

 1. Autorització de la subscripció d'accions de "Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA", conseqüència d'ampliació de capital, per valor de 2.999.915,60 €.
 2. Autorització a SPTCV SAU per a subscriure una novació modificativa del contracte regulador del Port d'Eixida de la Volvo Ocean Race per a les edicions 2020 i 2023.
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 62/2018 per obligacions contretes en 2018 per import de 64.545,55 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 61/2018 per obligacions contretes en 2018 per import de 148.430,48 € (IVA inclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 62/2018 per obligacions contretes en 2018 per import de 129.892,52 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 63/2018 per obligacions contretes en 2018 per import de 349,50 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 64/2018 per obligacions contretes en 2018 per import de 26.755,86 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Autorització del conveni amb la Diputació d'Alacant i l'Ajuntament d'Alacant, per a l'autorització de l'ús temporal del centre «Dr. Esquerdo» per a ubicar el centre d'educació especial «El Somni».
 2. Autorització del conveni entre l'Institut Valencià de Cultura i la Diputació de València per a la realització del Festival Internacional de Cine de València-Cinema Jove, del Festival de Música Mediterrànea de València i de Docs València.Festival Internacional de cine documental de València.
 3. Autorització de resolució del conveni subscrit amb amb l'Ajuntament d'Elx per a l'ampliació del CEIP La Baia.
 4. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de les obres de l'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia, per import de 325.247,32 €.
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-94/2018SCA per obligacions contretes en 2017 per import de 7.048,34 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Autorització del conveni amb l'INSS per a la realització d'actuacions conjuntes en relació amb els treballadors afectats de patologies derivades de la utilització laboral de l'amiant.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 15/2018 per obligacions contretes en 2018 per import de 89.743.911,83 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Autorització del conveni entre el Servei Valencià de Formació i Ocupació i la Universitat de València-Estudi General per al desenvolupament de les activitats de la Càtedra «Innova-Labora-UV» per a 2019 amb una dotació de 75.000,00 €.
 2. Autorització del conveni entre el Servei Valencià de Formació i Ocupació, i FEVES-FESAL PV per a accions de teleformació per a 2019 amb una dotació de 100.000,00 €.
 3. Autorització del conveni entre el Servei Valencià de Formació i Ocupació, i FESORD-CV per a prestar suport a persones amb discapacitat auditiva que participen en accions de formació del SERVEF en 2019 amb una dotació de 40.000,00 €.
 4. Aprovació de l'aportació per al finançament del Pla de Modernització de les instal·lacions de Fira Mostrari internacional de València, exercici 2019, amb una dotació de 19.438.980,00 €.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN 18/0301/157 per obligacions contretes en 2018 per import de 110.539,68 € (IVA inclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN18/0101/160, per obligacions contretes en 2018 per import d'11.123,41 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN 18/0101/162 per obligacions contretes en 2018 per import de 18.265,71 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN 18/0201/165 per obligacions contretes en 2018 per import de 17.968,50 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN 18/0302/166 , per obligacions contretes en 2018 per import de 6.629,32 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN 18/0101/169, per obligacions contretes en 2018 per import de 40.784,31 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN 18/0101/171, per obligacions contretes en 2018 per import de 32.651,88 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN18/0101/172 per obligacions contretes en 2018 per import de 8.487,36 € (IVA inclòs).
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN 18/0101/175 per obligacions contretes en 2018 per import de 5.441,98 € (IVA inclòs).
 10. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN 18/0301/176 per obligacions contretes en 2018 per import de 463.585,68 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

 1. Acord de modificació de les normes urbanístiques transitòries d'urgència de Castelló de la Plana.
 2. Autorització del conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló per a la realització de pràctiques formatives amb una dotació de 26.962,00 €.
 3. Autorització del conveni amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx per a la realització de pràctiques formatives amb una dotació de 42.372,00 €.
 4. Autorització del conveni amb la Universitat d'Alacant per a la realització de pràctiques formatives amb una dotació de 42.372,00 €.
 5.  Autorització del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per a la realització de pràctiques formatives amb una dotació de 50.076,00 €.
 6. Autorització del conveni amb la Universitat Politècnica de València per a la realització de pràctiques formatives amb una dotació de 115.560,00 €.

 

CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

 1. Autorització del conveni marc amb la CVMC, en matèria de transparència, responsabilitat social, participació ciutadana i cooperació.

 

DECRETS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Decret de modificació del Decret 122/2017, de 15 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de l'AVSRE.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Decret d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions destinades al foment de l'ocupació de persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d'ocupació (CEO) i enclavaments laborals, i de convocatòria per a 2019.

 

ALTRES ACORDS del CONSELL, previstos en l'ordre del dia, constituït com a Junta General d'Accionistes amb caràcter universal d'empreses del sector públic de la Generalitat

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Acord del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb caràcter d'universal, de "Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU":

 

 • Ampliació del capital social en 2.999.915,60 €; i atorgament de facultats per a executar-la.

 

Es retiren els assumptes següents:

PROPOSTES D'ACORD

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Proposta d'autorització del conveni amb la Mancomunitat Intermunicipal de L'Horta Sud per al manteniment del centre d'educació especial «La Unió de Torrent».

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:10 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].