Visualització de contingut web

Actes

Consulte les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 27/09/2019

ACTA DEL CONSELL 27/09/2019

Órgan: Consell

Data: 27/09/2019
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Empresa, Organització GVA, Agricultura, Transports, Administració local, Relacions amb les Corts, Formació, Pressupost públic, Joventut, Seguretat, Desenvolupament rural, Indústria, Habitatge, Innovació, Economia, Medi ambient, Mitjans de comunicació social, Turisme, Cultura, Patrimoni, Educació, Despesa, Ajudes, subvencions ;


Text:

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

27 DE SETEMBRE DE 2019

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 27 de setembre de 2019 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon.

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

El president obri la sessió a les 09:20 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

§        Acord de designació de representants del Consell en la Comissió mixta de control del contracte programa amb la CVMC.

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

§        Decret de cessament de Francesc de Borja Signes Núñez i Carlos Domingo Soler com a membres del Consell d'Administració d'FGV.

§        Acord de nomenament de Rafael Francisco Briet Seguí i Roser Obrer Marco com a membres del Consell d'Administració d'FGV.

 

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

1.      Assignació d'iniciatives parlamentàries.

2.      Autorització de subscripció del conveni entre TCV i l'associació Institut Seda d'Espanya per a fomentar la "Ruta de la Seda" en la CV en 2019, amb una dotació de 50.000,00 €.

3.      Autorització de subscripció del conveni entre TCV i l'Associació Provincial d'Hotels i Allotjaments Turístics d'Alacant per a promoció i màrqueting de l'oferta hotelera d'Alacant en 2019, amb una dotació de 50.000,00 €.

4.      Autorització de subscripció del conveni entre TCV i l'AVETID per a fomentar la imatge de València i la CV com a referent de Turisme Cultural i Arts Escèniques, amb una dotació de 50.000,00 €.

5.      Autorització de subscripció del conveni entre  l'AVI i la Universitat Politècnica de València per al manteniment i posada en marxa d'un centre de desenvolupament i transferència de tecnologies de fabricació avançada, amb una dotació de 500.000,00 €.

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

6.       Autorització de subscripció del conveni entre l'AVI i l'Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana per a impulsar accions tendents a reforçar el disseny com un del eixos fonamentals de la innovació a la Comunitat Valenciana, amb una dotació de 150.000,00 €.

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

7.      Autorització de subscripció del conveni entre l'IVAJ i Edetania Bus SA per a facilitar a titulars del carnet jove transport públic mitjançant descomptes amb una dotació de 14.560,00 €.

8.      Autorització de l'expedient de rescabalament 73/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 734.244,51€ (IVA inclòs).

 

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

9.      Autorització de l'expedient de rescabalament AT/22002/05/120 per obligacions contretes en 2014, per import de 27.610,53 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

10.   Autorització de la modificació pressupostària VL 08.002/19-013.

Autorització d'un increment del límit quantitatiu per a assumir compromisos pluriennals, a càrrec del capítol 6 del programa 513.10 "Infraestructures públiques" en l'anualitat 2020, per a donar cobertura al conjunt d'actuacions viàries programades.

11.   Autorització de la modificació pressupostària VL 06.004/19-015.

Autorització d'un increment del límit quantitatiu per a assumir compromisos pluriennals, per les anualitats 2020 i 2021 a càrrec de la línia de subvenció S5136 (Incentius a la inversió per a impulsar el canvi del model econòmic de la Comunitat Valenciana) del capítol 7 del programa 615.20 "Model Econòmic i Actuacions sobre el Sector Públic".

 

12.   Autorització de la modificació pressupostària 06.020/19-109.

Autorització d'una transferència de crèdit del capítol 2 de diversos programes, al capítol 3 del programa 611.10, "Direcció i serveis generals" per a donar cobertura al pagament d'interessos de demora, per un import de 250.000,00 €.

13.    Autorització de la modificació pressupostaria 06.022/19-110.

Autorització d'una transferència de crèdit del capítol 4 del programa 612.10 "Finançament i fons europeus" al capítol 7 del programa 615.20 "Model econòmic i actuacions sobre el sector públic" per a incrementar la dotació de la línia S5136 (Incentius a la inversió per a impulsar el canvi de model econòmic de la Comunitat Valenciana), per un import de 2.400.000,00 €.

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

14.   Autorització de subscripció de l'addenda al conveni amb el CGPJ i la FVMP sobre la detecció de supòsits de vulnerabilitat amb ocasió del llançament d'habitatge familiar i mesures de caràcter social.

15.   Autorització de subscripció del conveni amb l'Associació Penya Foc i Llum per a l'organització de cursos de formació de consumidors reconeguts com a experts (CRE).

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

16.   Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament de Paiporta per al finançament del centre d'educació de persones adultes en 2019 amb una dotació de 152.285,71 €.

17.   Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament de Burjassot per al finançament del centre d'educació de persones adultes en 2019 amb una dotació de 152.285,71 €.

18.   Autorització de subscripció del conveni amb l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians per a la realització d'activitats de suport als serveis d'arxiu municipals amb una dotació de 20.000,00 €.

19.   Autorització de subscripció del conveni entre l'IVC i la Federació de Societats Musicals de la CV per al suport i funcionament de la federació amb una dotació de 500.000,00 €.

20.   Autorització de subscripció del conveni entre l'IVC i la Federació de Societats musicals de la CV (FSMCV) per a l'organització de concerts d'intercanvi amb una dotació d'1.550.000,00 €.

21.   Autorització de subscripció del conveni entre l'IVC i la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters per al funcionament de la federació amb una dotació de 35.000,00 €.

22.   Autorització de subscripció del conveni entre l'IVC i l'Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual per impulsar el sector audiovisual amb una dotació de 70.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

23.   Autorització de subscripció del conveni amb l'Associació d'Emprenedors Rurals per al suport de l'emprenedoria en l'àmbit rural en 2019 amb una dotació de 30.000,00 €.

24.   Autorització de subscripció del conveni entre l'IVACE i l'Ajuntament de Riba-roja de Túria per a la instal·lació d'una infraestructura de seguretat en la parcel·la ocupada per la ITV.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

25.   Autorització de subscripció del conveni amb la Federació Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana, per a la coordinació de les actuacions d'ATRIAS, amb una dotació de 195.000,00 €.

26.   Autorització de subscripció del conveni amb la FEMECV per al manteniment del registre de senderes en 2019 amb una dotació de 30.000,00 €.

27.   Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Politècnica de València per a finançar un projecte d'investigació i experimentació de nous mètodes de control ecològics de plagues forestals de la CV, amb una dotació de 57.000,00 €.

28.   Autorització d'expedient de rescabalament CNEN19/00101/124 per obligacions contretes en 2019, per import de 18.198,16 € (IVA inclòs).

 

DECRETS

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

1.      Decret de declaració de Bé d'Interés Cultural amb la categoria de bé immaterial, de la Mojiganga de Titaguas.

2.      Decret de declaració de Bé d'Interés Cultural amb la categoria de bé immaterial, de les danses de Bocairent.

 

 

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 09:40 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].