Visualització de contingut web

Actes

L'article 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, preveu,  en desenvolupament del que estableix l'article 9.3 de la Llei 2/2015,de 2 d'abril, que la publicitat activa dels acords i decisions del Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les seues reunions.

En aquesta pàgina trobareu, des de l'entrada en vigor del decret endavant, les actes de les reunions i, progressivament, les actes anteriors a l'1 de setembre de 2017.

Font: Oficina del Secretariat del Consell

Data de creació: setembre 2017

Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió

Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions

Idioma: en la llengua en què es troben redactades


« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 26/10/2018

ACTA DEL CONSELL 26/10/2018

Órgan: Consell

Data: 26/10/2018
Localitat: VALÈNCIA

Temes: activitat parlamentària; cessaments i nomenaments; ajudes; autorització de contractació; resolución de contractació; convenis; declaració d'emergència; rescabalaments; modificació del pressupostària; retribucions; resolució de recuus administratiu; medi ambient; bé d'interés cultural; centres docents; joc; reglament orgànic i funcional; declaració institucional. ;


Text:

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

26 D'OCTUBRE DE 2018

 

 

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 26 d'octubre de 2018 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sra. Elena Cebrián Calvo

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Sra. María José Salvador Rubert

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques

i Vertebració del Territori

Sr. Manuel Alcaraz Ramos

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació

 

 

 

El president obri la sessió a les 09:20 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

 

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

1. Decret de cessament de Javier Ferrer Polo, com a vocal del Consell d'Administració de l'EPSAR.

2. Acord de nomenament de Miguel Polo Cebellán com a vocal del Consell d'Administració de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR).

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

3. Decret de cessament de Hilda Pérez Guardiola com a membre del Consell d'administració de l'Autoritat Portuària de Alacant.

4. Acord de nomenament de Vicente Fenellós Puigcerver com a membre del Consell d'administració de l'Autoritat Portuària d'Alacant.

 

ACORDS

CONSELL

1. Condol per la mort de Carmen Alborch Bataller.

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

2. Assignació d'iniciatives parlamentàries:

  • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Preguntes núm. 46372 a 46382

  • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Pregunta núm. 46393

  • Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Preguntes núm. 46363 i 46383

  • Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

Pregunta núm. 46368

3. Autorització a Aeropuerto de Castellón, SL per a la resolució, per acord mutu, del contracte d'explotació i manteniment de l'Aeroport de Castelló, subscrit amb la societat Edeis Aeropuerto de Castellón, SA.

4. Acord pel qual s'inicien les actuacions per a pal·liar els danys per les pluges a la Comunitat Valenciana el 18, 19 i 20 d'octubre de 2018.

5. Autorització del memoràndum d'enteniment entre TCV i el departament de l'Aude, per al desenvolupament de col·laboració en matèria turística.

6. Autorització del conveni entre TCV i l'Ajuntament d'Algemesí per a la promoció i l'impuls de la "Festa de la Mare de Déu de la Salut", amb una dotació de 55.000,00€.

7. Autorització del conveni entre TCV i l'Ajuntament de Barx, sobre Tourist Info Barx, amb una dotació de 7.500,00 €.

8. Autorització del conveni entre TCV sobre Tourist Info Villahermosa del Río, amb una dotació de 4.000,00 €.

9. Autorització del conveni entre l'AVI i la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per a la creació d'una unitat científica d'innovació empresarial en l'Institut de Neurociències de la Universitat, amb una dotació de 250.000,00 €.

10. Autorització del conveni entre l'AVI i la Universitat de València-Estudi General, per a la creació d'una unitat científica d'innovació empresarial en l'Institut de Ciència Molecular (ICMOL) de la Universitat, amb una dotació de 375.000,00 €.

11. Autorització del conveni entre l'AVI i la Universitat de València-Estudi General, per a la creació d'una unitat científica d'innovació empresarial en l'Institut de Física Corpuscular (IFIC) de la Universitat, amb una dotació de 250.000,00 €.

12. Autorització del conveni entre l'AVI i la Universitat Politècnica de València, per a la creació d'una unitat científica d'innovació empresarial en l'Institut de Tecnologia Química de la Universitat, amb una dotació de 250.000,00 €.

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

13. Presa de coneixement de la tramitació d'emergència del procediment de contractació de les obres de reparació en la residència de persones majors d'Onil, per un import total de 121.000,00 €.

14. Autorització del conveni amb el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana per a la formació de professionals de l'àmbit de la infància i adolescència en 2018, amb una dotació de 30.000,00 €.

15. Autorització del conveni amb l'Ajuntament de València per a la realització d'actuacions d'acollida i atenció a persones immigrants, amb una dotació de 220.000,00 €.

16. Autorització del conveni amb la Universitat d'Alacant per al foment de la investigació sobre els indicadors socials en serveis socials de la Comunitat Valenciana, amb una dotació de 47.000,00 €.

17. Autorització del conveni amb la Universitat Jaume I per al foment de la investigació sobre els indicadors socials en serveis socials de la Comunitat Valenciana, amb una dotació de 47.000,00 €.

18. Autorització del conveni entre l'IVAJ i l'Ajuntament de Llíria per a l'emissió del Carnet Jove.

19. Autorització de l'expedient de rescabalament 74/2018 per obligacions contretes en 2018, per un import de 1.133.958,32 € (IVA inclòs).

20. Autorització de l'expedient de rescabalament 77/2018 per obligacions contretes en 2018, per un import de 5.914,52 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

21. Autorització de modificació pressupostària, expedient VL. 12.004/18-112.

S'autoritza increment del límit quantitatiu per a assumir compromisos plurianuals, a càrrec del capítol 2 del programa 442.40, Medi natural i avaluació ambiental, així com l'adquisició de compromisos de despesa plurianual en el capítol 3 del programa esmentat, per a la suscripció d´un conveni amb la Comunitat General de Regants Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura per a l'execució de la sentència número 1994/2017 dictada per la Sala Contenciosa Administrativa secció cinquena del Tribunal Suprem.

22. Autorització de modificació pressupostària, expedient 09.019/18-117.

S'autoritza una transferència de disponibilitats que no es preveu executar en el que resta d'exercici, existents en el capítol 2 dels programes 431.30 Ordenació educativa i 457.10 Foment de l'activitat esportiva, així com en el capítol 4 d'aquest últim, en la línia de subvenció, de concurrència competitiva, S8214 "Aules i escoles ciclistes" a fi d´d'incrementar la dotació del capítol 3 "Despeses financeres" en el programa 421.10 Direcció i serveis generals.

23. Autorització de modificació pressupostària, expedient 07.011/18-115.

S'autoritza la supressió de la línia S7943, Conveni de formació amb el Consell del Poder Judicial, del capítol 4 del programa 141.10 "Administració de justIcia", i una transferència de la seua dotació al capítol 2 del mateix programa, atés el criteri de l'Advocacia de la Generalitat, de que l'aportació de la Generalitat, per a finançar les activitats previstes inicialment en la línia s´han d´imputar al capítol 2.

24. Autorització de modificació pressupostària, expedient 07.009/18-094.

S'autoritza una transferència de crèdit del capítol 2 del programa 141.10 "Administració de justícia" al capítol 4 del programa 112.70 "Reformes democràtiques i accés a la justícia" (línia de transferència F4234 "FAVIDE" ) amb la finalitat d'atendre la previsió de pagaments de les nòmines dels mesos de juliol a desembre, així com altres despeses diverses relacionades amb l'activitat de la fundació.

25. Autorització de modificació pressupostària, expedient 06.017/18-112.

S'autoritza una transferència de crèdits del capítol 2 del programa 612.60 "Despeses diverses" al capítol 4 del programa 613.30 "IVAT" a fi de fer front a un increment de les despeses per honoraris de les oficines liquidadores, com a conseqüència de l'augment de l'activitat, així com per la recuperació del percentatge de pagament íntegrament, al qual s'ha afegit la decisió de reactivació de liquidacions de comprovació de valors basada en l'aplicació de les ordres de coeficients (VOC).

26. Acord de renúncia de la Generalitat al càrrec de consellera de TRAGSA.

27. Presa de coneixement de l'informe anual del joc en l'any 2017, emès per la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana.

28. Autorització de l'expedient de rescabalament 39/2018 per obligacions contretes en 2018, per un import de 259.880,34 € (IVA inclòs).

29. Autorització de l'expedient de rescabalament 40/2018 per obligacions contretes en 2018, per un import d'11.112,31 € (IVA inclòs).

30. Autorització de l'expedient de rescabalament 41/2018 per obligacions contretes en 2018, per un import de 129.004, 17 € (IVA inclòs).

31. Autorització de l'expedient de rescabalament 42/2018 per obligacions contretes en 2018, per un import de 81.667,16 (IVA inclòs).

32. Proposta d'autorització de l'expedient de rescabalament 43/2018 per obligacions contretes en 2018, per un import de 141.160,20 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

33. Autorització del conveni amb la Fundació Cañada Blanch per a la realització del curs d'especialització en turisme cultural amb la finalitat de formar gestors culturals amb una dotació de 12.000,00 €.

34. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-55/2018SCA per obligacions contretes en 2018, per un import de 9.497,65 € (IVA inclòs).

35. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-56/2018SCA per obligacions contretes en 2017 i 2018, per un import de 1.573.000,00 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

36. Acord sobre el programa especial de productivitat per a la reducció de la demora assistencial en el Sistema Valencià de Salut, amb una dotació de 3.000.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

37. Autorització del conveni amb la FVMP per al desenvolupament de projectes en matèria de comerç, amb una dotació de 500.000,00 €.

38. Autorització del conveni amb el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana per al funcionament de l'oficina PATECO i de l'oficina tècnica i el desenvolupament del PATSECOVA, amb una dotació de 500.000,00 €.

39. Autorització del conveni entre el SERVEF i els ajuntaments d'Alacant, Les Alqueries, Polinyà del Xúquer, Quatretonda, Sant Joan de Moró i Turís per a la prestació conjunta de serveis d'intermediació laboral mitjançant la instal·lació del servei AUTOSERVEF.

40. Autorització de l'expedient de rescabalament SERVEF 12/2018 per obligacions contretes en 2017 i 2018, per un import de 4.382,74 € (IVA inclòs).

41. Autorització de l'expedient de rescabalament SERVEF 13/2018 per obligacions contretes en 2018, per un import de 30.970,62 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

42. Resolució del recurs potestatiu de reposició interposat contra el Decret 160/2017, de 13 d'octubre, pel qual es declara d'utilitat pública la forest denominada Sierra de Salinas.

43. Autorització del conveni amb el Consell Valencià de Col·legis Professionals d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de la Comunitat Valenciana per a la realització d'accions de divulgació per al control de Xylella, amb una dotació de 18.000,00 €.

44. Autorització del conveni entre l'IVIA i la Universitat Politècnica de València de col.laboració entre el Centre de Tecnología Animal (IVIA) i l'Institut Universitari de Ciència i Tecnología Animal (UPV).

45. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN18/0101/97, per obligacions contretes en 2018, per un import de 5.441,98 € (IVA inclòs).

46. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN18/0201/127, per obligacions contretes en 2018, per un import de 503.109,88 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

47. Autorització del conveni amb l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig per a la gestió de l'actuació de regeneració i renovació urbana del Barri Santa Isabel, amb una dotació de 458.826,81 €.

48. Autorització del conveni amb l'Ajuntament d'Olocau per a la gestió de l'actuació de regeneració i renovació urbana del seu nucli urbà, amb una dotació de 700.100,00 €.

DECRETS

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

1. Decret de creació de l'Institut d'Educació Secundària Alto Turia a Chelva.

2. Decret pel qual es declara Be d'Interés Cultural amb la categoria de Bé Immaterial, la Fira de Tots Sants de Cocentaina.

PROJECTES DE LLEI

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

1. Projecte de llei del Joc de la Comunitat Valenciana.

S'ajornen els assumptes següents:

PROJECTES DE DECRET

CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

1. Projecte de decret d'aprovació del Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

ACORDS

CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

1. Declaració Institucional del Consell sobre la defensa dels drets humans del poble palestí:

La població palestina a Gaza, Cisjordània i Jerusalem Est, després de dècades d'ocupació israeliana, pateix la vulneració sistemàtica dels seus drets. Els obstacles per a la subsistència més bàsica condemnen als seus habitants a la pobresa crònica, al sofriment i al desplaçament forçós. La violació dels drets humans en aquests territoris s'ha convertit en una cosa habitual des que Israel els envaïra en 1967 incomplint el Dret Internacional.

Per a donar resposta a aquesta situació, el IV Pla Director de la Cooperació Valenciana 2017-2020 de la Generalitat va incloure als territoris palestins dins de la categoria de "Països i poblacions prioritàries". Com a desenvolupament de IV Pla Director, el Consell Valencià de Cooperació Internacional al Desenvolupament, va informar el 19 de desembre de 2017 el Pla d'acció en Cooperació al Desenvolupament i Ajuda Humanitària en els Territoris Palestins i població refugiada, que contempla els objectius operatius i actuacions prioritàries de la Cooperació Valenciana al Desenvolupament, complementant les accions de l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina a Orient Pròxim (UNRWA), dirigits a l'eradicació de la pobresa, al desenvolupament humà, econòmic i social i a la defensa dels drets fonamentals de la població palestina.

Al gener d'aquest any el govern dels Estats Units va anunciar una retallada de 300 milions de dòlars en la seua aportació a l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina a Orient Mitjà, reduint-la a 60 milions, la qual cosa ha suposat la finalització de diversos programes d'ajuda per als milions de refugiats i refugiades de Palestina a Jordània, Líban, el territori Palestí ocupat i Síria.

Fa unes setmanes, el govern dels Estats Units ha decidit suspendre de forma permanent les seues contribucions a UNRWA fent molt difícil la viabilitat d'aquesta agència i les seues accions humanitàries.

Per tot això, el Consell:

1. Reitera el seu ferm compromís amb la defensa dels drets humans de la població palestina, condemna les agressions i els atacs indiscriminats dels quals estan sent objecte, i reafirma el seu suport als programes de cooperació internacional al desenvolupament en territoris palestins.

2. Lamenta i rebutja la greu decisió anunciada pel Departament d'Estat dels Estats Units de suspendre totalment la seua contribució al finançament de l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina a Orient Mitjà (UNRWA).

3. Manifesta el seu ferm compromís de donar suport al Mandat de la UNRWA en la prestació de serveis vitals per al benestar, la protecció i el desenvolupament humà en els refugiats palestins.

4. Convoca el pròxim dia 29 d'octubre una reunió extraordinària del Comité Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana, per a, amb caràcter excepcional i per raons humanitàries i d'emergència, assignar finançament a projectes d'ajuda alimentària i nutrició en els Territoris Palestins per a pal·liar els efectes del bloqueig en les zones de Gaza i Cisjordània.

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:25 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].