Visualització de contingut web

Actes

L'article 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, preveu,  en desenvolupament del que estableix l'article 9.3 de la Llei 2/2015,de 2 d'abril, que la publicitat activa dels acords i decisions del Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les seues reunions.

En aquesta pàgina trobareu, des de l'entrada en vigor del decret endavant, les actes de les reunions i, progressivament, les actes anteriors a l'1 de setembre de 2017.

Font: Oficina del Secretariat del Consell

Data de creació: setembre 2017

Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió

Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions

Idioma: en la llengua en què es troben redactades


« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 23/11/2018

ACTA DEL CONSELL 23/11/2018

Órgan: Consell

Data: 23/11/2018
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Empresa, Agricultura, Retribucions, Infància i adolescència, Igualtat, Indústria, Universitats, Medi ambient, Turisme, Cultura, Cooperativisme/Economia social, Patrimoni, Obres públiques, Organització GVA, Relacions amb les Corts, Transports, Formació, Funció Pública, Pressupost públic, Joventut, Territori, Sanitat, Infraestructres, Educació, Despesa ;


Text:

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

23 DE NOVEMBRE DE 2018

 

ASSISTENTS

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 23 de novembre de 2018 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sra. Elena Cebrián Calvo

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. María José Salvador Rubert

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques

i Vertebració del Territori

Sr. Manuel Alcaraz Ramos

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació

 

 

 

El president obri la sessió a les 09:25 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

 

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

1. Decret de cessament d'Antonio Coronado Gómez com a membre del consell d'administració de FGV.

2. Acord de nomenament de Pedro Luis Sánchez Novella com a membre del consell d'administració de FGV.

3. Acord de cessament de Juan Ángel Poyatos León i nomenament d'Isabel Castelló García com a membres del consell d'administració de FGV.

4. Acord de cessament de Juan Ángel Poyatos León i nomenament d'Isabel Castelló García com a membres del consell d'administració de l'Autoritat de Transport Metropolità de València.

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

1. Assignació d'iniciatives parlamentàries:

 • Presidència

Resolucions núm.: 1483/IX (apartat 2), 1487/IX (apartats 1 i 4)

Preguntes escrites núm. 46840, 46841 i 46814.

 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Preguntes escrites núm. 46867 a 46880.

 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

Preguntes escrites núm. 46816 a 46819, i 46823.

 • Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Resolució 1488/IX (apartats 1, 3, 4 i 5).

Pregunta escrita núm. 46801.

 • Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Preguntes escrites núm. 46680 a 46685, 46815 i 46822.

 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Resolució 1488/IX (apartat 2).

 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Resolució 1487/IX (apartats 1 i 4).

Preguntes escrites núm. 46667 a 46679.

 • Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Preguntes núm. 46798, 46799 i 46802.

 • Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Pregunta oral Ple núm. 1640.

Preguntes escrites núm. 46791, 46792, 46794 a 46797, i 46813.

 • Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

Resolució 1483/IX (apartats 1, 3 i 4).

Preguntes escrites núm. 46820 i 46821.

 

2. Acord de declaració de l'ocupació urgent dels béns i drets subjectes a l'execució del projecte modificat, promogut per l'EMSHI, núm. 1 de La Pressa (Manises) a la xarxa metropolitana d'aigua en alta, tram I, Fase 2 (PI 02/2012 TI ampliació).

3. Autorització del conveni entre TCV, el Patronat Provincial de Turisme de València i la Mancomunitat de municipis de la Vall d'Albaida per al desenvolupament del Pla de competitivitat turística de la Mancomunitat de municipis de la Vall d'Albaida en 2018, amb una dotació de 110.000,00 €.

4. Autorització del conveni entre TCV, el Patronat Provincial de Turisme de València i el Consorci de la Ribera per al desenvolupament i execució del Pla de dinamització i governança turística de la Ribera en 2018, amb una dotació de 150.000,00 €.

5. Autoritzacio del conveni entre TCV, el Patronat Provincial de Turisme de València i la Mancomunidad Alto Turia, per al desenvolupament del Pla de competitivitat turística de la Mancomunidad Alto Turia en 2018, amb una dotació de 110.000,00 €.

6. Autorització del conveni entre TCV, el Patronat Provincial de Turisme de València i la Mancomunitat de municipis de la Safor, per al desenvolupament i l'execució del Pla de dinamització i governança turística de la Safor en 2018, amb una dotació de 100.000,00 €.

7. Autorització del conveni entre TCV i l'Ajuntament de la Vilavella per a la implantació i desenvolupament del programa Tourist Info i l'adequació i posada en funcionament de Tourist Info a la Vilavella, amb una dotació de 12.000,00 €.

8. Autorització del conveni entre l'AVI i l'IVF per a promocionar eines de finançament destinades a la creació i desenvolupament d'iniciatives innovadores, amb una dotació de 3.650.000,00 €.

9. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 29/2018 per obligacions contretes en 2018, per un import de 2.420,00 € (IVA inclòs).

10. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 30/18 per obligacions contretes en 2018, per un import de 2.819,82 € (IVA inclòs).

11. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 31/18 per obligacions contretes en 2018, per un import de 9.764,51€ (IVA inclòs).

12. Acord de modificació de les autoritzacions dels expedients de rescabalament EI 6/2018, EI 19/2018 i EI 24/2018.

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

13. Autorització del conveni entre l'IVAJ i l'Ajuntament de Benejúzar per regular l'emissió del Carnet Jove.

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

14. Modificació pressupostària, expedient 09.023/18-107.

S'autoritza una generació de crèdits en la línia de subvenció de concessió directa 168.1.a S6412 (Programa de tecnificació esportiva) del capítol 4 del programa 457.10 "Foment de l'activitat esportiva", per ingressos finalistes no previstos del Consell Superior d'Esports a aquelles comunitats que desenvolupen programes esportius de tecnificació, per a finançar tasques directament relacionades amb els programes esportius d'alt rendiment o tecnificació estatal en aquests centres, per import de 38.917,92 €.

15. Modificació pressupostària, expedient 11.014/18-135.

S'autoritza un ajust entre diferents línies de subvenció corrents que financen ajudes en matèria de comerç, consum i artesania dels programes 761.10 "Ordenació i promoció comercial" i 443.10 "Protecció consumidors i qualitat de béns i serveis", per a la seua redistribució a la línia S6913 amb un major nombre de sol·licituds, per import de 395.655,29 €.

16. Modificació pressupostària, expedient 12.018/18-137.

S'autoritza un ajust entre dotacions de línies de subvenció incloses en l'annex de transferències i subvencions corrents del programa 714.10 "Ordenació i millora de la producció pesquera" a fi d´incrementar la línia S8188 (Millora de les condicions de transformació i comercialització de productes de la pesca i aqüicultura) per a atendre un recurs de reposició estimat, per import de 160.000,00 €.

17. Modificació pressupostària, expedient 12.019/18-141.

S'autoritza una transferència de crèdits del capítol 2 del programa 512.10 "Gestió i infraestructures de recursos hidràulics, sanejament i depuració d'aigües" al capítol 3 del programa 711.10 "Direcció i serveis generals" per a fer front a determinada sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per import de 200.000,00 €.

18. Modificació pressupostària, expedient V.L. 05.002/18-020 i V.L. 05.003/18-022.

S'autoritza l'increment del límit quantitatiu per a assumir compromisos plurianuals, a càrrec del capítol 2 dels programes 462.20 "Promoció Institucional i Comunicació" i 111.70 "Gabinet d'Organització",amb la finalitat de donar cobertura a la pròrroga del servei de difusió de diferents accions de comunicació així com a activitats d'assistència al president i de reforç de la imatge institucional de la Generalitat.

 

19. Acord de conformitat amb la tramitació de l'esmena de supressió RE IX115998 presentada pel Grup parlamentari Popular al Projecte de Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.

20. Autorització de la subscripció, per la Generalitat, d'accions emeses com a conseqüència de l'ampliació de capital de CACSA, per un import de 19.020.000,00 €.

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

21. Autorització del conveni amb el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana per a la formació continua en matèria de parentalitat i perspectiva de gènere en els processos de família.

22. Autorització de l'expedient de rescabalament 41/2018, per obligacions contretes en 2018 per import de 42.262,70 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

23. Declaració institucional amb motiu del 35é aniversari de la Llei d'Us i Ensenyament del Valencià:

El 23 de novembre de 1983 fou promulgada la Llei d'ús i ensenyament del valencià, amb la qual la societat valenciana recuperava l'administració, l'ensenyament i els mitjans públics de comunicació per a la llengua que l'Estatut d'Autonomia havia definit com a pròpia de la Comunitat Valenciana. L'article 7 de la Llei d'ús va arredonir aquest estatus jurídic, en disposar que com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana ho era també de la Generalitat i l'Administració.

Des d'aleshores al dia de hui, el valencià ha anat recuperant àmbits d'ús dels quals havia sigut relegat del 1707 ençà. La incorporació al sistema educatiu com a assignatura, primer, i la consideració com a llengua vehicular, després, van representar dues fites importantíssimes en el camí de la normalització lingüística. En l'àmbit públic, l'estatus d'oficialitat compartida amb el castellà obria les portes de l'Administració a l'ús oficial del valencià, que també era introduït en els plans formatius. Durant aquestes tres dècades i escaig, tota la legislació produïda per les institucions pròpies ha vist la llum en les nostres dues llengües oficials.

La Llei, a més, incorporava els mitjans de comunicació públics a aquest procés de normalització lingüística. La creació de l'extinta Radiotelevisió Valenciana tingué la seua raó de ser precisament en el fet de comptar amb una llengua pròpia, que calia prestigiar i difondre entre la ciutadania.

En aquest temps, milers de persones han pogut ser alfabetitzades en valencià, gràcies a la introducció de l'assignatura en els plans d'estudi dels centres formatius de persones adultes. El seu esforç s'ha vist també compensat amb l'acreditació oficial d'aquestes competències lingüístiques, a través dels certificats de coneixement de valencià expedits per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Alhora, més de dues generacions de valencianes i valencians han sigut ja escolaritzats en valencià, mitjançant uns programes lingüístics que han deixat palés els avantatges cognitius de l'aprenentatge simultani de dues llengües des d'edats primerenques. L'actual llei que regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu fa un pas endavant en incorporar també l'anglés com a llengua vehicular, en una clara aposta per incrementar el capital lingüístic de les noves generacions de valencianes i valencians. Per últim, la Llei 6/2016, que recuperava el servei audiovisual de titularitat pública, s'ha revelat una eina indispensable per a la vertebració social i la dignificació del valencià.

I tanmateix fins a 2017 no hi ha hagut una actuació normativa específica per als àmbits institucional i social que desplegara amb profunditat la Llei d'ús i ensenyament del valencià. Les iniciatives normatives del Consell en matèria lingüística mostren a bastament el seu compromís amb el procés de normalització del valencià i situen en el mateix nivell d'importància les institucions i la ciutadania, perquè la garantia dels seus drets, siguen de l'ordre que siguen, és un dels fonaments de l'estat de dret. Amb la constitución al Monestir de Santa Maria de la Valldigna, en aquest 23 de novembre, del Consell Social de les Llengües s'evidencia també el caràcter social que es vol atorgar al procés de normalització lingüística. Com a fòrum de participació institucional i social, el Consell Social de les Llengües esdevé l'àgora on abordar la qüestió lingüística des d'un prisma ben diferent: el de la participació activa en el disseny de les polítiques lingüístiques, des de la voluntat de continuar aprofundint en la recuperació del valencià en tots els àmbits d'ús, amb la mirada posada en l'assoliment de l'equitat lingüística i la cohesió social.

 

24. Autorització de la distribució de la dotació de la Línia T8219000, "Millora condicions laborals personal universitats", del programa pressupostari 422.60 "Universitat i Estudis Superiors" per a 2018, per un import de 17.999.824,58 €.

25. Autorització del conveni amb la Universitat de València-Estudi General, per a finançar el programa anual d'actuacions arqueològiques 2018, amb una dotació de 50.000,00 €.

26. Autorització del conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló, per a finançar el programa anual d'actuacions arqueològiques 2018, amb una dotació de 25.000,00 €.

27. Autorització del conveni amb la Universitat d'Alacant per a finançar el programa anual d'actuacions arqueològiques 2018, amb una dotació de 50.000,00 €.

28. Autorització del conveni amb la Fundació per a la Protecció del Patrimoni Arqueològic Industrial de Sagunt, amb una dotació de 60.000,00 €.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

29. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació de la compra del tub de RX de la sala d'hemodinàmica de l'Hospital General Universitari d'Elx, per un import de 48.902,15 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

30. Autorització del conveni amb CIRIEC-España per a activitats relacionades amb l'estudi i difusió de l'economia social, amb una dotació de 169.000,00 €.

31. Autorització de l'expedient de rescabalament ENRI18/SCAGE/03 per obligacions contretes amb Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA per import de 122.895,78 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

32. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació dels treballs per a la seguretat de les instal·lacions i de les obres de l'habilitació de l'accés a la presa de Buseo, per import de 611.066,48 € (IVA inclòs).

33. Autorització del conveni amb la FVMP per a la protecció, el benestar i la tinença responsable dels animals de companyia dels municipis de la Comunitat Valenciana, amb una dotació de 30.000,00 €.

34. Autorització del conveni amb la Comunidad General de Regantes Riegos de Levante, Izquierda del Segura, per a l'execució de la sentència núm. 1994/2017 del Tribunal Suprem, amb una dotació de 11.170.050,13 €.

35. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN18/0101/100 per obligacions contretes en 2018, per import de 12.177,14 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

36. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2016/01/197 per obligacions contretes de 2015 a 2018 per un import de 91.332,97 € (IVA inclòs).

37. Autorització de l'expedient de rescabalament 18-CVOPVT-29-022-CT-0, per obligacions contretes en 2017 i 2018 per un import de 11.942,24 € (IVA inclòs).

 

DECRETS

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

1. Decret pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'exercici del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat, amb un import estimat per a 2018 de 15.318.930,20 €, i 21.130.248,94 € per a les anualitats de 2015 a 2017.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

2. Decret pel qual s'autoritza la implantació de nous ensenyaments universitaris oficials de màster i doctorat en la Universitat Politècnica de València i en la Universitat d'Alacant.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

3. Decret de creació de l'Observatori Valencià de Salut.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

4. Decret pel qual es declara com a Zona Especial de Conservació el Lloc d'Importància Comunitària Serra d'En Galceran (ES 5223055) i s'aprova la seua norma de gestió i de la Zona d'Especial Protecció per a les aus Planiols-Benasques (ES 0000445).

 

ALTRES ACORDS del CONSELL, previstos en l'ordre del dia, constituït com a Junta General d'Accionistes amb caràcter universal d'empreses del sector públic de la Generalitat

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 

 1. Sense solució de continuïtat, el Consell, constituït com a Junta general d'accionistes amb caràcter d'universal de Ciudad de las Artes y de las Cencias, SAU (CACSA), adopta els acords següents:

 

 • Ampliació del capital social, modificació dels estatuts; i atorgament de facultats per a executar-los.

S'ajornen els assumptes següents:

PROPOSTES D'ACORD

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

1.Proposta d'autorització de la modificació dels estatuts de la Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana i de l'aportació de la Generalitat de 50.000 € a la dotació fundacional.

 

FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

1.Decrets de cessament de Raquel Huete Nieves com a directora general de Turisme; i de nomenament de José Manuel Gisbert Querol com a director general de Turisme.

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:00 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

 

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].