Visualització de contingut web

Actes

L'article 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, preveu,  en desenvolupament del que estableix l'article 9.3 de la Llei 2/2015,de 2 d'abril, que la publicitat activa dels acords i decisions del Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les seues reunions.

En aquesta pàgina trobareu, des de l'entrada en vigor del decret endavant, les actes de les reunions i, progressivament, les actes anteriors a l'1 de setembre de 2017.

Font: Oficina del Secretariat del Consell

Data de creació: setembre 2017

Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió

Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions

Idioma: en la llengua en què es troben redactades


« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 22/03/2019

ACTA DEL CONSELL 22/03/2019

Órgan: Consell

Data: 22/03/2019
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Organització GVA, Empresa, Fundacions, Administració local, Transports, Justícia, Serveis socials, Hisenda, Formació, Funció Pública, Igualtat, Aigua, Pressupost públic, Habitatge, Sanitat, Economia, Universitats, Finançament, Investigació / Recerca, Emergències, Educació, Despesa ;


Text:

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

22 DE MARÇ DE 2019

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 22 de març de 2019 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sra. Elena Cebrián Calvo

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. María José Salvador Rubert

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques

i Vertebració del Territori

 

ABSENTS

 

Sr. Manuel Alcaraz Ramos

 

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació

 

El president obri la sessió a les 09:25 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

ACORDS

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 5/2019 per obligacions contretes en 2018 per un import de 280.430,10 €. (IVA inclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 14/2019 per obligacions contretes en 2018 per un import de 720.009,00 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 15/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019, per un import de 2.819.642,77 € (IVA inclòs).

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Modificació pressupostària 09.005/19-022

Transferència de crèdits del capítol 6 del programa 422.20 "Ensenyament Primari" al mateix capítol del programa 454.10 "Promoció Cultural, Patrimoni Artístic i Museus"a fi de donar cobertura a obligacions degudament adquirides de l'exercici anterior, així com a nous expedients d'actuacions inversores en matèria de reforma d'edificis històrics artístics, per un import d'1.740.000,00 €.

 1. Modificació pressupostària 09.002/19-015.

Transferència de crèdit de la línia de transferència F8247 [(Pla Gent -Generació Talent)-Excel·lència Investigadora. Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment dels Estudis Superiors (FFES)], que implica la seua supressió, a la la línia de subvenció S8252 (Suport a persones investigadores amb talent. Pla Generació Talent), també del capítol 7 del programa 542.50 "Investigació, Desenvolupament Tecnològic i Innovació (I+D+i)" amb la finalitat que, siga la conselleria la que procedisca durant 2019 al desenvolupament i execució previstos per al Pla Gent, per un import d'1.500.000,00 €

 1. Presa de coneixement de l'informe general del Pla anual d'auditories del sector públic de l'exercici 2017.
 2. Presa de coneixement de l'informe general del Pla de control financer permanent de l'exercici 2017.
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 04/2019 per obligacions contretes en 2019 per un import de 15.614,03 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 05/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per un import de 614.072,79 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 2/2019 per obligacions contretes en 2018 per un import de 175.219,70 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Autorització de la constitució i d'aprovació del estatuts de la fundació de la CV per a la gestió de l'Institut d'Investigació Sanitària i Biomèdica d'Alacant (ISABIAL), amb una dotació de 50.000,00 €.
 2. Autorització del conveni amb la Fundació de Dany Cerebral Aten3u Castelló de la CV, per al finançament del transport i l'assistència a persones amb lesions cerebrals en 2019, amb una dotació de 26.000 €.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Autorització del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per al funcionament de la Càtedra d'empresa i humanisme en 2019, amb una dotació de 30.000 €.
 2. Autorització del conveni amb la Universitat Politècnica de València per al funcionament de la Càtedra d'economia valenciana en 2019, amb una dotació de 30.000 €.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

 1. Aprovació de mesures per a limitar la pol·linització encreuada entre plantacions de cítrics.
 2. Autorització del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per a la realització de pràctiques formatives.
 3. Autorització del conveni amb la Universitat d'Alacant per a la realització de pràctiques formatives.
 4. Autorització del conveni amb la Universitat Cardenal Herrera CEU per a la realització de pràctiques formatives.
 5. Autorització del conveni amb la Universitat Miguel Hernandez d'Elx per a la realització de pràctiques formatives.
 6. Autorització del conveni amb la Universitat de Lleida per a la realització de pràctiques formatives.
 7. Autorització del conveni marc entre l'IVIA i l'Instituto Tecnológico Superior "Martínez de la Torre" de Mèxic per al foment de la investigació, formació i divulgació en poscollita de cítrics.

 

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

 1. Autorització del conveni amb l'Ajuntament d'Alcoi per a la rehabilitació del grup Sant Jordi en 2019 amb una dotació de 300.000,00 €.

DECRETS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Decret d'aprovació del canvi de denominació del municipi de Castelló de la Plana/Castellón de la Plana per la forma exclusiva en valencià «Castelló de la Plana».
 2. Decret d'aprovació de les bases reguladores i de concessió d'ajudes per a realitzar actuacions per a pal·liar els danys produïts pels incendis forestals iniciats a Culla en 2017, a Sagunt i a Llutxent en 2018 amb una dotació de 2.041.962,45 €.

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

 1. Decret de regulació de les condicions de treball del personal funcionari de la funció pública valenciana.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Decret d'aprovació del currículum dels ensenyaments artístics professionals de tècnic/a superior d'arts plàstiques i disseny en gràfica audiovisual.
 2. Decret d'aprovació del currículum dels ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de tècnic/a superior d'arts plàstiques i disseny en còmic.

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Decret de modificació del Decret 81/2014, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Estadística de la Comunitat Valenciana.

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

 1. Decret d'aprovació del catàleg del sistema viari de la Comunitat Valenciana.

DECRETS LLEI

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

PROPOSTA CONJUNTA: PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Decret llei de finançament d'entitats locals en especial dificultat economicofinancera i en zones de baixa densitat poblacional de la Comunitat Valenciana.

INFORMES

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

 1. La consellera informa sobre l'Observatori de l'aigua.

 

CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

 1. La vicepresidenta, en substitució del conseller competent, informa sobre l'avaluació del Pla de la Inspecció general de serveis 2018-2019.

 

ACORDS DE JUNTA D'ACCIONISTES

ALTRES ACORDS del CONSELL, previstos en l'ordre del dia, constituït com a Junta General d'Accionistes amb caràcter universal d'empreses del sector públic de la Generalitat

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Acord del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb caràcter d'universal, de "Ciudad de las Artes y las Ciencias, SAU":

 

 • Nomenar, com a membre del Consell d'Administració Isabel Castelló García, en substitució de Juan Angel Poyatos León;
 • Rectificar l'errada que figura en l'acord primer de la Junta General d'Accionistes, de 07/09/2019: on diu «Rafael Durá García», ha de dir «Rafael Durá Melis;
 • i atorgament de facultats per a executar-los.

S'ajornen els assumptes següents:

B.- PROPOSTES D'ACORD

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Proposta d'autorització del conveni entre CACSA i Berklee College of Music, delegació de la Fundació a Espanya, per a activitats d'interpretació musical en 2019 i 2020.

 

 

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:05 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].