Visualització de contingut web

Actes

L'article 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, preveu,  en desenvolupament del que estableix l'article 9.3 de la Llei 2/2015,de 2 d'abril, que la publicitat activa dels acords i decisions del Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les seues reunions.

En aquesta pàgina trobareu, des de l'entrada en vigor del decret endavant, les actes de les reunions i, progressivament, les actes anteriors a l'1 de setembre de 2017.

Font: Oficina del Secretariat del Consell

Data de creació: setembre 2017

Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió

Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions

Idioma: en la llengua en què es troben redactades


« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 21/12/2018

ACTA DEL CONSELL 21/12/2018

Órgan: Consell

Data: 21/12/2018
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Turisme CS, Organització GVA, Agricultura, Justícia, Administració local, Serveis socials, Ports, Funció Pública, Infància i adolescència, Pressupost públic, Urbanisme, Sanitat, Universitats, Cultura, Salut pública, Educació, Despesa ;


Text:

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

21 DE DESEMBRE DE 2018

 

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 21 de desembre de 2018 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sra. Elena Cebrián Calvo

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. María José Salvador Rubert

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques

i Vertebració del Territori

Sr. Manuel Alcaraz Ramos

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació

 

 

 

El president obri la sessió a les 09:35 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

 1. Decret de provisió de notaries vacants a la Comunitat Valenciana.

 2. Decret de provisió de registres de la propietat, mercantils i de béns mobles vacants a la Comunitat Valenciana.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Decret de cessament de Salvador Palazón Ferrando com director general de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva.

 2. Decret de nomenament de Miguel Ginés Vilar com a director general de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva.

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

 1. Decret de cessament de Francisco Gómez Andreu com a membre del Consell d'administració de l'Autoritat Portuària d'Alacant.

 2. Acord de cessament de Carlos Castillo Márquez, i nomenament de César Sánchez Pérez i Perfecto Palacio López com membres del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària d'Alacant.

 

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries:

 

 • Presidència

Preguntes escrites núm.: 46920 a 46939, 46957, 46941, 46945 i 47000..

 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Interpel·lació RE-119049.

Preguntes escrites núm. 46958, 46947, 46950 i 46954.

 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

Preguntes escrites núm.: 46959, 46967 i 46953.

 • Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Preguntes escrites núm.: 46960, 46982 a 46986, i 46952.

 • Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Preguntes escrites núm.: 46961, 46940, 46942 a 46944, 46946, 46949, i 46999.

 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Preguntes escrites núm.: 46962 i 46951.

 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Preguntes escrites núm.: 46964, 46968 a 46971, 46988 a 46995, i 46948.

 • Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Preguntes escrites núm. 46965 i 46996 a 46998,

 • Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

Pregunta escrita núm. 46966.

 1. Acord d'aprovació del Pla Normatiu de l'Administració de la Generalitat per a 2019 i dels criteris per a la seua avaluació.

 2. Autorització del conveni entre TCV i l'Associació intermunicipal de dinamització i promoció econòmica de la Plana de l'Arc, per a accions de turisme, amb una dotació de 50.000,00 €.

 3. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 36/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 6.393,13 € (IVA inclòs).

 4. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 37/2018 per obligacions contretes en 2018 per import de 3.866,25 € (IVA inclòs).

 5. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 38/2018 per obligacions contretes en 2018 per import de 247,31 € (IVA inclòs).

 6. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 39/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 4.487,86 € (IVA inclòs).

 7. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 40/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 122.265,66 € (IVA inclòs).

 8. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 41/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 22.378,04 € (IVA inclòs).

 9. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 42/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 1.757,68 € (IVA inclòs).

 10. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 43/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 6.354,46 € € (IVA inclòs).

 11. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 44/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 3.420,17 € (IVA inclòs).

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

 1. Autorització del conveni amb l'Ajuntament de València per al manteniment del punt de trobada familiar, amb una dotació de 260.000 €.

 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 29/2018 per obligacions contretes de 2014 a 2018 per import de 294.803,87 € (IVA inclòs).

 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 100/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 137.095,20 € (IVA inclòs).

 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 105/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 39.272,58 € (IVA inclòs).

 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 110/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import d'1.108.247,53 € (IVA inclòs).

 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 119/2018 per obligacions contretes entre 2016 i 2018 per un import de 2.182.340,80 € (IVA inclòs).

 7. Autorització de l'expedient de rescabalament 121/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 2.019.480,35 € (IVA inclòs).

 8. Autorització de l'expedient de rescabalament 123/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 111.327,30 € (IVA inclòs).

 9. Autorització de l'expedient de rescabalament 126/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 109.457,56 €.

 10. Autorització de l'expedient de rescabalament 127/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import d'1.409.204,95 €.

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Modificació pressupostària, expedient V.L. 10.002/18-024.

Increment del límit per a adquirir compromisos de despesa plurianual a càrrec dels capítols 2 i 6 del programa 413.10 "Salut", l'objecte de la qual és donar cobertura a determinats expedients de contractació.

 1. Modificació pressupostària, expedient 09.034.18-167.

Generació de crédits en la línia de subvenció de concessió directa 168.1.a S6412 (Programa de tecnificació esportiva) del capítol 4 del programa 457.10 " Foment de l'activitat esportiva" per ingressos finalistes no previstos del Consell Superior d'Esports a aquelles comunitats que desenvolupen programes esportius de tecnificació, per a finançar tasques directament relacionades amb els programes esportius d'alt rendiment o tecnificació estatal en aquests centres, per import de 12.430,79 €.

 1. Modificació pressupostària, expedient 06.024.18-173.

Transferència de crèdit del capítol 2 del programa 612.60 "Despeses diverses" a les línies S1674 "Consell Valencià de Col·legis d'Advocats de la Comunitat Valenciana" i S1675 "Consell Valencià de Col·legis de Procuradors de la Comunitat Valenciana" de capítol 4 del programa 112.70 "Reformes democràtiques i accés a la justícia" per import d'1.189.659,80 i 1.026.322,66 euros, respectivament.

 1. Modificació pressupostària, expedient 09.040/18-168.

Transferència de crèdit del capítol 2 del programa 453.40 "Arts Plàstiques i Escèniques" i del capítol 4 del programa 454.10 "Promoció Cultural, Patrimoni Artístic i Museus" a la línia C1855 "Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana", conseqüència de l'increment de l'activitat del Consorci amb nous projectes, la qual cosa ha suposat un increment en la despesa per serveis externs de seguretat, neteja, etc, del Centre del Carmen de Cultura Contemporània, per import de 300.000,00 €.

 1. Autorització de reajustament d'anualitats de les subvencions previstes en els convenis plurianuals subscrits per la Generalitat amb càrrec al programa 451.10 "Promoció Cultural, Patrimoni Artístic i Museus".

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT;

 1. Autorització de reajustament d'anualitats corresponent al conveni subscrit el 24/05/2005 amb l'Ajuntament de Xàtiva per a la realització de les obres de construcció de la Ciutat de l'Esport.

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT;

 1. Declaració de l'extinció, per compensació, dels deutes recíprocs de la Generalitat i CIEGSA per valor concurrent de 210.700.207,00 €.

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT;

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 57/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 2.563,04 € (IVA inclòs).

 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 58/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 547.721,65 € (IVA inclòs).

 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 59/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 451.569,62 € (IVA inclòs).

 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 60/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 366.447,18 € (IVA inclòs).

 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 61/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 933.630,24 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 51/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import d'11.924,16 € (IVA inclòs).

 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 52/2018 per obligacions contretes en 2018, per un import de 13.513,29 € (IVA inclòs).

 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 53/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 16.905,08 € (IVA inclòs).

 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 54/2018 per obligacions contretes en 2015 i 2016, per un import de 345,96 € (IVA inclòs).

 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 55/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 92.964,57 € (IVA inclòs).

 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 56/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 403.157,15 € (IVA inclòs).

 7. Autorització de l'expedient de rescabalament 57/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 580,95 € (IVA inclòs).

 8.  Autorització de l'expedient de rescabalament 58/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 165.300,28 € (IVA inclòs).

 9. Autorització de l'expedient de rescabalament 59/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 117.194,05€ (IVA inclòs).

 10. Autorització de l'expedient de rescabalament 60/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 9.085,13€ (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Autorització del conveni entre l'IVC i l'Ajuntament de Canals per a la implementació de l'abonament cultural valencià.

 2. Autorització del conveni entre l'IVAM i el Gemeentemuseum Den Haag, per a activitats culturals, formatives i de divulgació de l'art modern i contemporani, amb una dotació de 31.300,00 €.

 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-74/2018SCA per obligacions contretes en 2018 per un import de 91.171,31 € (IVA inclòs).

 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-75/2018SCA per obligacions contretes en 2017 i 2018 per un import de 12.966,07 € (IVA inclòs).

 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-76/2018SCA per obligacions contretes en 2018, per un import de 43.535,84 € (IVA inclòs).

 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-77/2018SCA per obligacions concretes en 2017 per un import de 22.519,31 € (IVA inclòs).

 7. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-78/2018SCA per obligacions contretes en 2017 per un import de 90.677,80 € (IVA inclòs).

 8. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-79/2018SCA per obligacions contretes en 2018 per un import de 6.119,02 € (IVA inclòs).

 9. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-80/2018SCA per obligacions contretes en 2017 i 2018 per un import de 22.072,50 € (IVA inclòs).

 10. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-81/2018SCA per obligacions contretes en 2017 i 2018 per un import de 47.466,73 € (IVA inclòs).

 11. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-82/2018SCA per obligacions contretes en 2018 per un import de 16.225,86 € (IVA inclòs).

 12. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-83/2018SCA per obligacions contretes en 2018 per un import de 82.780,80 € (IVA inclòs).

 13. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-84/2018SCA per obligacions contretes en 2018 per un import de 25.908,87 € (IVA inclòs).

 14. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-85/2018SCA per obligacions contretes en 2017 per un import de 408.043,31 € (IVA inclòs).

 15. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-87/2018SCA per obligacions contretes entre 2015 i 2017 per import de 21.241,70 € (IVA inclòs).

 16. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-88/2018SCA per obligacions contretes en 2018 per un import de 2.843,50 € (IVA inclòs).

 17. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-89/2018SCA per obligacions contretes en 2018 per un import de 408.043,31 € (IVA inclòs).

 18. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-90/2018SCA per obligacions contretes en 2018 per un import de 17.767,76 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Autorització de l'acord marc per al subministrament de sutures mecàniques amb destinació als centres dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per un valor estimat de 32.858.014,08 € (IVA exclòs).

 2. Autorització del conveni d'assistència sanitària pública derivada d'accidents de trànsit amb el Consorcio de Compensación de Seguros, UNESPA, el Consorci Hospital General Universitari de València, i el Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, per a 2019 i 2020.

 3. Autorització del conveni per a l'atenció de lesionats en accidents de trànsit amb el Consorcio de Compensación de Seguros, UNESPA, el Consorci Hospital General Universitari de València, i el Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, per a 2019 i 2020.

 4. Presa de coneixement de l'emergència de la reparació dels danys en el forjat de sales de l'Hospital Universitari de Sant Joan, per un import màxim de 250.000,00 €.

 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 13/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 94.521.069,10 € (IVA inclòs).

 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 14/2018, per obligacions contretes entre 2015 i 2017 per un import d'1.433.992,98 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament SERVEF 16/2018 per obligacions contretes en 2017 per un import de 1.523,14 €.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

 1. Autorització del conveni entre l'IVIA i la Conferència de rectors de les universitats espanyoles sobre la Xarxa de biblioteques universitàries (REBIUN) amb una dotació de 1.127,72 €.

 

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

 1. Aprovació de les normes urbanístiques transitòries del municipi de Dénia.

 2. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2015/01/152 per obligacions contretes en 2018 per un import d'11.931,81 € (IVA inclòs).

 3. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2016/01/6 per obligacions contretes en 2018 per un import de 16.646,29 € (IVA inclòs).

 4. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2016/01/8 per obligacions contretes en 2018 per un import de 49.867,71 € (IVA inclòs).

 5. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2016/01/15 per obligacions contretes en 2018 per un import de 13.304,79 € (IVA inclòs).

 6. Autorització de l'expedient de rescabalament JCECOM/2018/01JJC/18 per obligacions contretes en 2016 i 2017 per un import de 9.851,18 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

 1. Declaració institucional amb motiu dels 30 anys de la cooperació valenciana:

 

Fa tres dècades, la societat valenciana va assumir un compromís amb la cooperació internacional al desenvolupament que va nàixer en 1989 amb el nom de Programa Nord-Sud, en la lluita contra la pobresa, i l'impuls al desenvolupament humà sostenible sense deixar ningú al marge.

El Decret 48/1989, de 4 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es crea la Comissió Executiva per a l'aplicació del Programa de cooperació amb països en vies de desenvolupament, recull que la solidaritat i la interdependència econòmica, social, cultural i mediambiental entre els països del Nord i del Sud és tan manifesta que o es construeix un futur comú o no hi haurà futur.

 

En aquests 30 anys, la societat valenciana i les institucions públiques que la representen, compromesos amb els sectors socials més desfavorits dels països i pobles estructuralment empobrits, han realitzat accions solidàries que han tingut com a finalitat contribuir a millorar les condicions de vida de les poblacions en situació de major vulnerabilitat en el món.

 

En aquest temps la societat civil de la Comunitat Valenciana, a través de les seues organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD) i els altres agents de la cooperació valenciana, ha estat sempre present, mitjançant multitud de programes projectes i actuacions, en l'atenció a la satisfacció de les necessitats bàsiques de les poblacions més necessitades promovent la defensa dels Drets Humans, afavorint el seu desenvolupament humà i el gaudi de la llibertat per a viure la vida que valoren, sense que ningú es quede arrere.

 

Aquesta solidaritat dels ciutadans i les ciutadanes valencians i el treball conjunt dels diversos actors de la Cooperació Valenciana al Desenvolupament és sens dubte el major actiu de la Comunitat Valenciana.

 

Per tot això, la celebració del 30 aniversari ha de servir no solament per fer valdre el treball realitzat, sinó per a consolidar una política pública de cooperació valenciana al desenvolupament que se situe en el centre de l'agenda política de la Generalitat.

 

Hui estem davant una cooperació multifactor, en la qual el conjunt d'actors del sistema de cooperació valencià constitueix un dels millors actius de cara a l'objectiu d'impulsar de la manera més eficaç la consecució en 2030 dels objectius de desenvolupament sostenibles aprovats en 2015 per Nacions Unides. Per a això, l'experiència i especialitat dels diferents agents de la cooperació valenciana, les ONGD, les universitats públiques valencianes, el conjunt del sector privat empresarial, les organitzacions sindicals i la societat civil en el seu conjunt cal que sumen forces, perquè en un món globalitzat com l'actual, la cooperació al desenvolupament ha d'estar present en el conjunt de polítiques.

 

El Consell commemorarà al llarg de l'any 2019 els 30 anys de la cooperació valenciana, mitjançant diversos actes de comunicació i visibilització en els quals la societat valenciana s'acoste als assoliments aconseguits a través del seu esforç solidari.

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 18-12180-001 per obligacions contretes en 2018, per import d'11.919,13 € (IVA inclòs).

DECRETS

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Decret pel qual es declara Be d'Interés Cultural amb la categoria de Bé Immaterial, el Cabildo de Sax.

 2. Decret d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari per a l'any 2018.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Decret d'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions directes a famílies monoparentals per compensar despeses de protecció de la salut en 2019.

 2. Decret pel qual d'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions directes destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut durant 2019.

 

CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

 1. Decret de modificació del Decret 195/2018, de 31 d'octubre, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

 

ALTRES ACORDS del CONSELL, previstos en l'ordre del dia, constituït com a Junta General d'Accionistes amb caràcter universal d'empreses del sector públic de la Generalitat

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 

 1. Sense solució de continuïtat, el Consell, constituït com a Junta general d'accionistes amb caràcter d'universal de Sociedad Parques Temàticos de la Comunitat Valenciana, SAU adopta els acords següents:

 • Cessament de Juan Ángel Poyatos León, i nomenament d'Isabel Castelló García com a membres del Consell d'Administració; i atorgament de facultats per a executar-los.

S'ajornen els assumptes següents:

PROPOSTES D'ACORD

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Proposta d'aprovació de l'aportació per al finançament del Pla de Modernització de les instal·lacions de Fira Mostrari internacional de València, exercici 2019.

 

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

 1. Proposta d'autorització del conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló per a la realització de pràctiques formatives.

 2. Proposta d'autorització del conveni amb la Universitat Politècnica de València per a la realització de pràctiques formatives.

 3. Proposta d'autorització del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per a la realització de pràctiques formatives.

 4. Proposta d'autorització del conveni amb la Universitat d'Alacant per a la realització de pràctiques formatives.

 5. Proposta d'autorització del conveni amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx per a la realització de pràctiques formatives.

 

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 09:55 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].