Visualització de contingut web

Actes

Ací trobarà les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

Consulte les notes de premsa elaborades pel Gabinet de Comunicació (enllaç a pàgina web externa).

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 21/02/2020

ACTA DEL CONSELL 21/02/2020

Órgan: Consell

Data: 21/02/2020
Localitat: ALACANT

Temes: Eleccions / Régim electoral, Organització GVA, Agricultura, Relacions amb les Corts, Ports, Funció Pública, Pressupost públic, Col•legis Professionals, Sanitat, Universitats, Cultura, Cooperativisme/Economia social, Infraestructres, Despesa, Serveis Socials, ;


Text:

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

21 DE FEBRER DE 2020

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

En Alacant, a la Casa de les Bruixes (Delegació del Consell), el 21 de febrer de 2020 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

                     ABSENTS

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon

 

 

El president obri la sessió a les 09:50 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

1.      Decret de nomenament dels membres de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

2.      Decret de cessament i nomenament de les persones membres del Consell Valencià del Cooperativisme.

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

3.      Acord de nomenament d'Ignacio Ballester Avellán, en representació dels sectors econòmics rellevants en l'àmbit portuari, com vocal del Consell d'administració de l'Autoritat Portuària de València.

4.      Decret de cessament de Gustavo Ferrer Soriano com a vocal del Consell d'administració de l'Autoritat Portuària de València.

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

1.      Assignació d'iniciatives parlamentàries.

2.      Autorització de subscripció del conveni entre CACSA i la Fundació Telefónica, per a la coproducció de l'exposició itinerant "Mart. La conquesta d'un somni".

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 

3.      Autorització de modificació pressupostària VL 10.001/20-003.

Autorització de l'increment del límit quantitatiu per a assumir compromisos de despesa pluriennal, en les anualitats 2021 i 2022, a càrrec del capítol 6 del programa 411.50 "Investigació en ciències de la salut", per a donar cobertura al projecte Imatge Molecular d'Alta Sensibilitat i Baixa Dosi (IMAS) per al desenvolupament d'una tecnologia innovadora en el diagnòstic i seguiment de malalties.

 

4.      Autorització de modificació pressupostària VL 06.001/20-002.

Autorització de l'increment del límit quantitatiu per a comprometre despeses pluriennals a càrrec de la línia de subvenció S5134 (Subvencions destinades al suport de grups d'investigació en economia pública dels centres d'investigació de la Comunitat Valenciana) del capítol 7 del programa 611.40 "Finançament autonòmic i coordinació financera" en els exercicis 2021 i 2022.

5.      Autorització de l'expedient de rescabalament 03/2020 per obligacions contretes en 2019 per import d'11.896,44 €.

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

6.      Autorització de subscripció de l'addenda al conveni de reciprocitat amb la Universitat Jaume I de Castelló per a la percepció del complement de carrera administrativa

7.      Autorització de subscripció de l'addenda al conveni de reciprocitat amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx per a la percepció del complement de carrera administrativa.

8.      Autorització de subscripció de l'addenda al conveni de reciprocitat amb la Universitat de València-Estudi General per a la percepció del complement de carrera administrativa.

9.      Autorització de l'expedient de rescabalament 1/2020 per obligacions contretes en 2019 per import de 18.607,78 € (IVA inclòs).

10.   Autorització de l'expedient de rescabalament 2/2020 per obligacions contretes en 2019 per import de 129.881,52 € (IVA inclòs).

11.   Autorització de l'expedient de rescabalament 3/2020 per obligacions contretes en 2019 per import de 15.021,93 € (IVA inclòs).

12.   Autorització de l'expedient de rescabalament 4/2020 per obligacions contretes en 2019 per import de 247.479,08 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

13.   Autorització de l'expedient de rescabalament 3-02/2020 per obligacions contretes en 2019 per import de 68.566,24 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

14.   Autorització de subscripció del conveni amb la Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana per al seu finançament en 2020, amb una dotació de 30.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

15.   Autorització a Rebeca Mariola Torró Soler, secretaria autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum, per a pertànyer: al Patronat de la Fira Mostrari Internacional de València; al Consell de direcció de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències; al Consorci del Consell de l'Horta de València; al Consell de direcció de l'Entitat Valenciana d'Habitatge I Sòl; i al Patronat de la Fundació de l'institut Portuari d'estudis i Cooperació de la Comunitat Valenciana (Feports).

16.   Autorització a Ignasi Costa Pina, sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per a pertànyer: al Patronat de la Fira Mostrari Internacional de València; al Comité executiu de la Fira Mostrari Internacional de València; al Consorci Consell de l'horta de València; i a la Junta rectora del Consorci de gestió del Centre d'artesania de la Comunitat Valenciana.

17.   Autorització a M.ª Dolores Parra Robles, directora general d'Internacionalització per a pertànyer: al Patronat de la Fira Mostrari Internacional de València; al Consell rector de l'Institut Valencià de la Joventut; al Patronat de la Fundació Museu del Calçat; al Consell de direcció de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències; i al Consell d'administració de l'Autoritat Portuària de Castelló.

18.   Autorització a Rocío Briones Morales, directora general d'Ocupació i Formació de LABORA per a pertànyer: al Consell general LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació; al Consell de direcció de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació; i al Patronat de la Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana (TAL).

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

19.   Autorització de subscripció del conveni entre l'IVIA i INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria- Argentina) per a l'experimentació agronòmica de material vegetal.

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

20.   Autorització de la contractació de la redacció del projecte i execució de les obres per a la instal·lació dels sistemes de senyalització ATP i SAE-CT per a la xarxa tramviària de Metrovalencia (exp.19/132), amb un valor màxim estimat de 19.595.341,61 € (IVA exclòs).

21.   Autorització de l'adhesió d'FGV a l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica en els punts de consum de l'Administració de la Generalitat, el seu sector públic instrumental i entitats adherides (exp.19/125), amb n valor estimat màxim de 13.312.500,48 € (IVA exclòs).

22.   Autorització de la contractació de l'execució de les obres de construcció de la línia 10 del Metro de València: projecte de construcció de superestructura de via, arquitectura i equipament., en el tram rampa Amado Granell-Natzaret i dipòsit provisional (exp.19/112), amb un valor màxim estimat de 8.048.809,33 € (IVA exclòs).

DECRETS

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

1.      Decret de creació de la Comissió Interdepartamental per a la Modernització de l'Administració Pública.

PROJECTES DE LLEI

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

1.      Projecte de llei de creació dels col·legis oficials d'Economistes d'Alacant i Castelló.

 

S'ajornen els assumptes següents:

PROJECTES DE DECRET

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

1.      Projecte de decret d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes urgents per a pal·liar els danys produïts en les explotacions agràries ocasionats per la DANA de setembre de 2019.

FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

1.      Decret de cessament de Natxo Bellido Suay, Ignacio Jiménez Raneda, Andrés Francisco Rico Mora, i Gracia Enguix Gadea, com a vocals del Consell d'administració de l'Autoritat Portuària d'Alacant.

2.      Acord de nomenament de Rafael Francisco Briet Seguí i Sonia Tirado González, en representació de la Generalitat, com a vocals del Consell d'administració de l'Autoritat Portuària d'Alacant.

ACORDS

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

1.      Declaració institucional amb ocasió del Dia mundial de la justícia social:

 

Des de 2007, l'Assemblea General de Nacions Unides celebra el 20 de febrer el Dia Mundial de la Justícia Social. La resolució aprovada per l'ONU el 26 de novembre de 2007 reconeix la necessitat de continuar consolidant la labor de la comunitat internacional encaminada a erradicar la pobresa i promoure l'ocupació plena i el treball decent, la igualtat entre els sexes i l'accés al benestar social i la justícia social per a totes les persones. Reconeix també que, per a sostindre el desenvolupament social i la justícia social, és necessari un creixement econòmic de base àmplia i sostingut, en el context del desenvolupament sostenible. I tots aquests compromisos, recorda que s'han de recolzar en sistemes econòmics basats en els principis de la justícia, l'equitat, la democràcia, la participació, la transparència, la rendició de comptes i la inclusió.

 

El Consell es veu íntimament identificat en el principis i accions polítiques del Dia Internacional de la justícia social. Una societat inclusiva es aquella en la qual qualsevol persona pot accedir a qualsevol espai, on els col.lectius o sectors de la societat que han estat discriminats durants massa anys, ara tenen drets. També la justícia social significa que l'accés als serveis socials, a una vivenda digna o a un treball digne, no siguen un privilegi. És per això que el Consell, basant-se en estos principis d'acció política, va ser pioner en Espanya, amb la Llei 3/2019 de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, en declarar els serveis socials universals i d'interès general, al mateix nivell que la sanitat o l'educació.

La Llei 8/2017 integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere en la Comunitat Valenciana i la Llei 23/2018 de igualtat de les persones LGTBI atorga drets a col·lectius que han patit discriminació per raó de la seua identitat i avança cap a una societat on les llibertats fonamentals són respectades, indispensables per a la justícia social.

La Generalitat crearà l'Observatori del Treball Decent, que naix del diàleg social i amb l'objectiu de combatre l'economia submergida, la feminització de la pobresa i la precarietat laboral. També la reforma fiscal duta a terme en 2017 va fer que la fiscalitat en la Comunitat Valenciana siga més justa i armònica amb les possibilitats de cada persona per construïr una societat on el benestar estiga a l'abast de qualsevol.

 

Per tot això, el Consell s'adhereix als principis del Dia Internacional de la justícia social i es compromet a seguir desenvolupant polítiques que suposen l'erradicació de la pobresa, promoure l'ocupació plena i el treball decent, la igualtat entre els sexes i l'accés al benestar social i la justícia social per a totes les persones. La futura llei d'accessibilitat universal, ja en fase de consulta prèvia, o la nova llei d'igualtat, seran dos pilars més per a que la justícia social siga una realitat al nostre territori.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:25 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].