Visualització de contingut web

Actes

Consulte les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 20/12/2019

ACTA DEL CONSELL 20/12/2019

Órgan: Consell

Data: 20/12/2019
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Diversitat funcional, Obres públiques, Organització GVA, Transports, Justícia, Administració local, Serveis socials, Hisenda, Funció Pública, Formació, Aigua, TIC, Pressupost públic, Sanitat, Universitats, Cultura, Infraestructres, Ocupació - Treball, Emergències, Educació, Despesa ;


Text:

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

20 DE DESEMBRE DE 2019

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 20 de desembre de 2019 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon.

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

El president obri la sessió a les 09:20 hores amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Decret de provisió de registres de la propietat vacants a la Comunitat Valenciana.

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Cessament de Clara Ferrando Estrella i Isabel Castelló García, i nomenament de María José Mira Veintimilla i Francesc Gamero i Lluna, com a vocals del Consell d'Administració de l'Autoritat de Transport Metropolità de València.

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries.
 2. Declaració d'ocupació urgent dels béns i drets subjectes a l'expedient S-432/F1A d'expropiació forçosa del projecte «Condicionament de traçat i reforç de ferm de la carretera CV-324 de Petrés a A-7. Tram: Petrés-A-7. Fase 1: Glorieta Cami vell de Terol. TM Sagunt».
 3. Aprovació de la prestació del servei d'abastiment d'aigua potable en el terme municipal de Montserrat, en règim de monopoli.
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament EI-31/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 15.184,01 €,(IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament EI-34/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 25.923,68 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament EI-35/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 7.792,85 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament EI-36/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 5.659,55 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament EI-37/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 1.863,09 € (IVA inclòs).

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Autorització de la concessió d'una subvenció a Cruz Roja Española en la convocatòria d'ajudes dirigides a la realització de programes d'interés general a càrrec de l'assignació tributària del 0'7 % IRPF, amb una dotació de 3.125.608,75 €.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 81/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 53.644,71 (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 83/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 3.776.564,06 (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 98/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 925.271,51 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 100/2019 per obligacions contretes en 2019 per import d'1.919.955,30 (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització de la modificació pressupostària VL 09.005/19-029.

S'autoritza un increment del límit quantitatiu per a assumir compromisos pluriennals, a càrrec del capítol 6 del programa 454.10 "Promoció cultural, patrimoni artístic i museus" ja que hi ha diverses circumstàncies que obliguen a reprogramar els compromisos previstos en l'anualitat 2019 als exercicis 2020 i 2021.

 1. Acord en relació als deutes d'Aeropuerto de Castellón SL i la SPTCV SA, i a la vinculació societària d'ambdues societats.
 2. Acord de reintegrament de transferències corrents i de capital de l'exercici 2018 no aplicades a la seua finalitat per import de 110.710.261,73 €.
 3. Presa de coneixement de la memòria d'activitats de la Junta Superior de Contractació Administrativa de 2018.
 4. Presa de coneixement de l'informe anual del joc de 2018.
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 72/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 12.853,39 (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 73/2019 per obligacions contretes en 2015 per import de 6.248,05 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament 74/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 28.737,50 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament 75/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 56.092,87 (IVA inclòs).
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament 77/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 44.872,95 € (IVA inclòs).
 10. Autorització de l'expedient de rescabalament 79/2019 per obligacions contretes en 2019 per import d'11.896,44 (IVA inclòs).
 11. Autorització de l'expedient de rescabalament 80/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 56.092,87 € (IVA inclòs).
 12. Autorització de l'expedient de rescabalament 81/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 27.067,70€ (IVA inclòs).
 13. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 2019/ATV/13 per obligacions contretes en 2019 per import de 24.234,71 (IVA inclòs).
 14. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 2019/ATV/14 per obligacions contretes en 2019 per import de 78.064,93 (IVA inclòs).
 15. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 2019/ATV/16 per obligacions contretes en 2019 per import de 17.923,15 (IVA inclòs).
 16. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 2019/ATV/17 per obligacions contretes en 2019 per import de 6.781,00 (IVA inclòs).
 17. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 2019/ATV/18 per obligacions contretes en 2019 per import de 34.692,64 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de l'ampliació de l'encàrrec de gestió a TRAGSA per l'AVSRE del servei de suport logístic de l'emergència i postemergència pels efectes de la DANA de setembre de 2019, per import de 498.673,06 € (IVA exempt).
 2. Autorització de subscripció del conveni amb el Ministeri de Justícia, el CGPJ i la Universitat de València-Estudi General per a la realització de pràctiques externes en jutjats i tribunals.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb el CGPJ per a facilitar a persones amb diversitat funcional intel·lectual el coneixement de les resolucions judicials.
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 44/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 1.136,65 (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 45/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 2.712,16 (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 46/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 5.989,49 (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Autorització de subscripció del conveni amb el Ministeri d'Educació i Formació Professional i el SEPE per a la creació del centre de referència nacional en l'àrea professional de calçat de la família professional de tèxtil, confecció i pell en l'àmbit de la formació professional.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament d'Altea per a la nova autorització del Conservatori professional de música d'Altea, de titularitat municipal, per trasllat de les instal·lacions.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 10/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 162.455.850,87 € (IVA inclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 11/2019 per obligacions contretes en 2019 per import d'1.243.886,79 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Presa de coneixement de la contractació d'emergència realitzada per LABORA pels danys ocasionats per la DANA de setembre de 2019, per import de 24.810,90 € (IVA inclòs).
 2. Autorització de subscripció del conveni entre LABORA i la Universitat de València-Estudi General per al desenvolupament de les activitats de la Càtedra INNOVA-LABORA-UV en 2020 amb una dotació de 40.000 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni entre LABORA i FESORD-CV per a donar suport a persones amb discapacitat auditiva en 2020 amb una dotació de 75.000,00 €.
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament ENRI/SCAGE/05/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 39.040,98 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 05/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 24.466,42 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Ratificació de la modificació de l'article 23.1 dels estatuts del Consorci per a l'execució del Pla Zonal de Residus 8, Àrea de gestió 3.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0201/144 per obligacions contretes en 2019 per import de 10.524,58 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0201/184 per obligacions contretes en 2019 per import de 11.379,96€ (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0201/185 per obligacions contretes en 2019 per import de 10.082,12€ (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0301/190 per obligacions contretes en 2019 per import de 79.216,14 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0101/191 per obligacions contretes en 2019 per import de 28.726,86 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0301/230 per obligacions contretes en 2019 per import de 2.388,54 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0304/231 per obligacions contretes en 2019 per import de 8.743,12 € (IVA inclòs).
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0201/237 per obligacions contretes en 2019 per import de 10.524,58 € (IVA inclòs).
 10. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0202/256 per obligacions contretes en 2019 per import de 89.024,69 € (IVA inclòs).
 11. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0202/257 per obligacions contretes en 2019 per import de 390.926,30 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Aprovació definitiva del programa de paisatge "Estudi, habilitació i potenciació paisatgística del marge de l'autovia A7" de Silla.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament ATMV 02/2008 per obligacions contretes en 2019 per import de 74.872,72 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament ATMV-RES.DGTL 3/3/2014 per obligacions contretes en 2019 per import de 671,26 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2016/01/6-5 per obligacions contretes en 2019 per import de 16.505,83 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2017/01/12 per obligacions contretes en 2019 per import de 25.181,15 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2017/01/150 per obligacions contretes en 2019 per import de 83.582,73 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 1. Autorització de distribució de la dotació de la línia T8241000 (Compensació per Reducció Taxes Universitàries) del programa 422.60 "Universitat i Estudis Superiors" per a 2019, per import de 19.713.815,51 €.

 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 19-13410-009 per obligacions contretes en 2019 per import de 4.334,22 € (IVA inclòs).

 

DECRETS

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Decret d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari per a 2019.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Decret d'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions directes a diferents col.lectius de persones, destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut en 2020, amb una dotació de 67.405.200,00 €.
 2. Decret d'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions directes al col.lectiu de famílies monoparentals, destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut en 2020, amb una dotació de 6.000,00 €.

 

ACORDS DE JUNTA D'ACCIONISTES

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Sense solució de continuïtat, el Consell, constituït com a Junta general d'accionistes amb caràcter d'universal de la societat Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU (CACSA) adopta els acords següents:
 • Augment de capital social en 3.076.000,00 €, per mitjà de l'emissió de 769 noves accions nominatives, de 4.000,00 € de valor nominal cadascuna.
 • Modificació de l'article 7 dels estatus socials, fixant el capital social en 341.316.000,00 €, dividit en 85.329 accions nominatives.
 • Autorització al Consell d'Administració, perquè, una vegada executat l'augment de capital, adeqüe la nova redacció de l'article 7 dels estatus socials
 • I atorgament de diverses facultats per a executar-los.

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Sense solució de continuïtat, el Consell, constituït com a Junta general d'accionistes amb caràcter d'universal de la societat Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU (CACSA) adopta els acords següents:
 • Nomenar auditora per a l'exercici 2019 a Auren auditors, SLP.
 • I atorgament de diverses facultats per a executar-los.

 

S'ajornen els assumptes següents:

PROPOSTES D'ACORD

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Proposta de modificació pressupostària 06.032/19-156.

 

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:05 hores. L'acta s'aprova en aquesta sessió.

 

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].