Visualització de contingut web

Actes

L'article 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, preveu,  en desenvolupament del que estableix l'article 9.3 de la Llei 2/2015,de 2 d'abril, que la publicitat activa dels acords i decisions del Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les seues reunions.

En aquesta pàgina trobareu, des de l'entrada en vigor del decret endavant, les actes de les reunions i, progressivament, les actes anteriors a l'1 de setembre de 2017.

Font: Oficina del Secretariat del Consell

Data de creació: setembre 2017

Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió

Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions

Idioma: en la llengua en què es troben redactades


« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 20/09/2019

ACTA DEL CONSELL 20/09/2019

Órgan: Consell

Data: 20/09/2019
Localitat: ORIHUELA

Temes: Organització GVA, Agricultura, Administració local, Ports, Pesca, Formació, Funció Pública, Esports, TIC, Pressupost públic, Seguretat, Sanitat, Economia, Universitats, Medi ambient, Investigació / Recerca, Cultura, Autogovern, Emergències, Cooperació al desenvolupament, Canvi climàtic, Ajudes, subvencions ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

20 DE SETEMBRE DE 2019

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Orihuela, a la seu de l'Ajuntament, el 20 de setembre de 2019 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon.

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

El president obri la sessió a les 10:00 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Decret de provisió de registres de la propietat, mercantils i de béns mobles vacants a la Comunitat Valenciana.

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Decret de cessament de Josep Franscesc Fernández i Carrasco, vocal del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de València en representació de l'Ajuntament de Sagunt.
 2. Acord de designació dels vocals dels consells d'administració de les autoritats portuàries següents: Autoritat Portuària d'Alacant: Juan Bautista Riera Sánchez en representació de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació. Autoritat Portuària de València: Joan Ribó i Canut en representació de l'Ajuntament de València, Darío Moreno Lerga en representació de l'Ajuntament de Sagunt.

ACORDS

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Criteri desfavorable sobre la Proposició de llei de modificació de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019.

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Acord d'inici de les actuacions per a pal·liar els danys produïts pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut en la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019.

PROPOSTA CONJUNTA: PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Autorització de subscripció del conveni amb TCV per a la realització d'un programa de cooperació a l'àmbit de la formació.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb l'Associació Colla de Dimonis d'El Campello per a l'organització de cursos de formació de consumidors reconeguts com a experts (CRE).
 3. Autorització de subscripció del conveni entre l'AVSRE i el Consorci per al servei de prevenció, extinció d'incendis, de salvament i protecció civil de la província de València per a l'encàrrec de gestió dels mitjans del servei de bombers forestals en 2019, amb una dotació d'1.300.000,00 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni entre l'AVSRE i el Consorci per al servei de prevenció, extinció d'incendis, de salvament i protecció civil de la província de Castelló per a l'encàrrec de gestió dels mitjans del servei de bombers forestals en 2019, amb una dotació de 620.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Autorització de subscripció del conveni de cooperació educativa amb la Universitat Jaume I de Castelló per a la realització de pràctiques externes de l'alumnat.
 2. Autorització de subscripció del conveni de cooperació educativa amb la Universitat Jaume I de Castelló per a la realització de pràctiques de l'alumnat dels graus en mestre o mestra d'educació infantil i d'educació primària.
 3. Autorització de subscripció del conveni de cooperació educativa amb la Universitat Jaume I de Castelló per a la realització de pràctiques de l'alumnat del màster universitari de professorat d'ESO, FP i ensenyaments d'idiomes.
 4. Autorització de subscripció del conveni amb l'Associació de Federacions Esportives de la Comunitat Valenciana CONFEDECOM per a cooperar en la prestació de serveis comuns amb una dotació de 150.000,00 €.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb l'Institut Social de la Marina per a la cessió de dades de caràcter personal i l'accés a sistemes d'informació en l'àmbit dels reconeixements mèdics d'embarcament marítim.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència acordada per l'EPSAR per a la reparació de l'emissari submarí de Benicàssim amb un import estimat de 449.108,64 € (IVA inclòs).
 2. Presa de coneixement de la declaració d'emergència acordada per l'EPSAR, per a la desinfecció de l'abocament al mar de les séquies a la comarca de l'Horta Nord amb un import estimat de 412.500,00 € (IVA inclòs).
 3. Aprovació del conveni-tipus amb les confraries de pescadors de la CV i les seues federacions, per a col·laborar amb els seus fins en 2019, i autorització de subscripció, amb una dotació de 801.980,00 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni amb la Comunitat General de Regants Regs de Llevant, Marge Esquerre del Segura, en compliment de l'article 14.9.b) del RD 1/2016 en 2019, amb una dotació de 175.000,00 €.
 5. Autorització de subscripció del conveni amb el Consell Agrari Municipal de València, per a finançar un projecte d'investigació en fermentació de residus orgànics, amb una dotació de 50.000,00 €.

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Acord de desestimació del recurs de reposició contra l'acord de 22/02/2019 de nomenament de vocal del Consell d'administració de l'Autoritat Portuària d'Alacant.

 

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 1. Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament de Sax per a la XVII Convocatòria dels premis "Alberto Sols" a la millor labor investigadora amb una dotació de 9.020,00 €.

 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana per a la realització d'activitats de desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia CV, difusió del dret foral civil valencià i consolidació de l'autogovern en 2019, amb una dotació de 5.000,00 €.
 2. Autorització de subscripció de l'addenda de pròrroga del conveni entre la Cooperació Descentralitzada i l'AECID per a l'actuació conjunta i coordinada en matèria d'acció humanitària, amb una dotació de 50.000,00 €.

DECRETS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Decret d'aprovació de les bases reguladores i del procediment de concessió directa d'ajudes urgents per a pal·liar la pèrdua de béns de primera necessitat de les persones físiques, produïda pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019.

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Decret d'aprovació de les bases reguladores i del procediment de concessió directa d'ajudes urgents als municipis afectats pels danys produïts pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019.

 

FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

ACORDS

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització de la modificació pressupostària exp. 06.024/19-108.

Autorització de transferències de crèdits entre capítols i seccions, per a incrementar la dotació de la línia de transferències X0706 Finançament Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències",del capítol 4 del programa 221.30 Agència valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, i l'increment per aquest mateix import en el pressupost de l'Agència, per a la inclusió d'una línia de subvenció destinada a la concessió d'ajudes urgents als ajuntaments, per a pal·liar els danys produïts pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut entre l'11 i el 14 de setembre, per un import de 10.000.000,00 €.

 1. Autorització de la modificació pressupostària exp. 06.023/19-107.

Autorització de transferència de crèdit del capítol 2 del programa 612.60 "Despeses diverses" al capítol 4 del programa 111.70 "Gabinet d'organització", per a la inclusió d'una línia de subvenció destinada a la concessió d'ajudes urgents  per a pal·liar els danys produïts pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut entre l'11 i el 14 de setembre, per un import de 13.500.000,00 €.

 

I seSense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 11:00 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].